Kaavoitusväline. Den 11 september 2010


Den 30 augusti publicerade Helsingfors stadsplaneringskontor på Internet utredningarna "Itämetron esiselvitys" och "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys". Den senare utredningen har fått mindre uppmärksamhet, eftersom man meddelat att metroalternativet redan valts som utgångspunkt för planeringen. Utredningen om alternativ för linjer för snabbspårvagn är dock intressant i sig. Det kan nämnas att Helsingin Sanomat den 17 februari i artikeln "Halpa vai nopea raide itään?" kunde berätta att "Virasto on päätynyt rajaamaan reittivaihtoehdot kolmeen: Mellunmäestä jatkuvaan metrolinjaan tai yksi- tai kaksihaaraiseen pikaraitiotiehen." (Se "Metro från Mellungsbacka eller snabbspårväg. Den 17 februari 2010".) Om spårvägsalternativen berättas här vidare att "Yksihaarainen vaihtoehto kulkisi Itäväylän ja Uuden Porvoontien suuntaisesti, kaksihaarainen raitiotie veisi pohjoisemmaksi."

De två snabbspårvagnsalternativen har döpts till Linear och Unified. Alternativet Linear (ovan) står för en spårvägslinje längs Nya Borgåvägen med bebyggelsen koncentrerad längs denna väg.Enligt alternativet Unified (nedan) går spårvägen något längre norrut mellan Nya Borgåvägen och motorvägen. Här ingår även en förgrening med en linje via Sunberg till Ribbingö och eventuellt vidare till Granö.I ett tidigare skede av utredningen hade man sex alternativa modeller, som på olika sätt kombinerade bebgyggelse och ekologiska korridorer mellan Östersundom fågelvatten och Sibbo storskog.


Modellerna 4 och 6 motsvarar alternativen Unified respektive Linear. De två valda alternativen förefaller vara de två alternativ som sämst beaktar naturskyddet i området.I utredningen finns en karta som visar vilken utmaning planeringen av Östersundom är med tanke på värdefulla områden av riksomfattande betydelse, som måste beaktas. I alternativet Unified har man dock tagit hänsyn till helt andra faktorer.I dokumentet "Östersundomin yhteisen yleiskaavan: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma", som ingår som bilaga till föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte i måndag, finns en karta över kommunernas markägor i det föreslagna området för en gemensam generalplan. I alternativet Unified har det förgrenade spåret dragits så att det så effektivt som möjligt sammanbinder de områden som ägs av Helsingfors stad. Samma princip ligger bakom metroalternativet 2.2 (mutkametro), som valts som utgångspunkt för den tänkta generalplanen. Det huvudsakliga motivet bakom valet av metroalternativ torde vara att kunna exploatera de områden som ligger invid de planerade metrostationerna. När generalplanen en gång har godkänts behövs det inte längre någon metrolinje annat än på pappret. Helsingfors (och Vanda) har inte de ekonomiska resurser som krävs för att förverkliga östmetron. Det totala priset för östmetron torde dock stanna vid några hundratusen euro, kostnaderna för att rita ut metrolinjen på kartan.På Vihreä lankas webbplats finns en mycket träffande kommentar till artikeln "Vantaan vihreät ei innostu itämetrosta" (se "De gröna i Vanda är emot. Den 21 augusti 2010"):

Metro ei ole joukkoliikenneväline, se on kaavoitusväline.Google+ Followers