Tunnelbana. Den 2 september 2010I samband artikeln "Reittejä eläimille vai asuntoja?" fanns i Helsingin Sanomat den 20 februari l en bild av en bergsklättrare som klättrar upp för bergsväggen i Gubbacka i Västersundom där det heter att . Tidningen låter felaktigt förstå att området hör till inkorporeringsområdet (liitosalue), men på en karta invid bilden har man markerat metrorutten och -stationen med stor exakthet. Jag har kommenterat den aktuella berhsväggen i mina blogginlägg "Metro och bergsbestigning. Den 9 juli 2008" och "Genvägar. Den 10 juli 2008". Här stöter den aktuella metrolinjen på tekniska utmaningar. Frågan är om inte reservationen för den metrostationen "Kartano", som ligger mycket nära Västersundom metrostation, inte är tänkt som ett tekniskt lättare genomförbart alternativ.

Ritningarna i den nu publicerade utredningen är motstridiga eller åtminstone missvisande. Enligt bilden ovan skall metron (den röda linjen) gå på ytan västerifrån fram till Ring III där den går in i en tunnel. (Den blåa linjen en tänkt väg för förbindelsetrafik.) Dess värre går hamnbanan från Nordsjö hamn under Ring III på samma ställe. Enligt kartan ovan förefaller metron komma ut ur tunneln vid Västersundom metrostation, men i själva verket planerar man att stationen byggs under markytan och att metrobanan fortsätter under Österledan vidare i tunnel ända fram till följande station. I själva verket är metron tänkt att gå oavbrutet i tunnel de första 4,2 km från Mellungsbacka till Sunberg station vid Husövägen. Östmetron är med andra ord tänkt som en riktig tunnelbana. På urklippet ovan ser man för övrigt att kommungränsen (den tunna lila linjen) mellan Helsingfors och Vanda går längs Österledens gamla sträckning, i strid med lantmäteriverkets tolkning av statsrådets Sibbobeslut.


Utedningarna "Itämetron esiselvitys" och "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" har i någon mån diskuterats dikuterats på Osmo Soinvaaras blogg som kommentarer till inlägget "Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.8.2010". Igår skrev Riku Eskelinen en kommentar till Soininvaara inläggblogg:


Nyt on sitten selvinnyt, että useat kansalaiset tai luottamushenkilöt ovat pyytäneet pikaraitiotieselvitystä ja Itämetroselvitystä KSV:stä nähtäväkseen. Keväällä virastosta on kerrottu, että selvitykset eivät ole valmistuneet.

KSV:n sivuilla on nyt onneksi nuo asiakirjat nähtävillä. Ne on päivätty helmikuulle ja ovat siis olleet viraston käytettävissä jo tuolloin.

Asiakirjat ovat ilmeisesti olleet julkisia ainoastaan tietyille henkilöille (ja ehkä valikoidusti medialle). Asiakirjat on siis salattu valikoivasti (jopa valehdellen), vaikka ne on julkisella rahalla teetetty ja niissä ei ole mitään salassa pidettävää.

Näitä asiakirjoja olisi tarvittu esimerkiksi meillä kansalaisjärjestöissä. Miksi näin toimittiin?


Har man på stadsplaneringskontoret ännu på våren hävdat att utredningarna inte är färdiga? I artikeln "Halpa vai nopea raide itään?" i Helsingin Sanomat kunde man den 17 februari dock läsa följande:


Selvityksiä esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle parin kolmen viikon päästä, eikä virasto julkista linjakarttoja ennen kuin poliitikot ovat ne saaneet.


Och vidare:

Vaikka Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja esitellään poliitikoille jo ensi kuussa, päätöksen tekeminen jäänee ensi kesään.


Redan i ovannämnda artikel kunde man berätta att metrolinjen var 8,3 km lång (till Zachrisbacken), att det planeras två metrostationer i Vanda och att metron eventuellt skulle fortsätta ända till Majvik. (Längden 8,3 motvarar mutkametro-alternativet 2.2, men pristet 400 miljoner euro som uppges i artikeln ligger närmare det i utredningen beräknade priset för alternativet 2.2.) Från kartan över metrolinjen, som publicerades i Helsingin sanomat den 20 februari, hade stationen i Västerkulla och förlängningen till Majvik lämnats bort. (Se mitt inlägg "Metro från Mellungsbacka eller snabbspårväg. Den 17 februari 2010".)

Före den 8 februari stod det på stadsplaneringskontorets webbplats för östersundomprojektet om utredningarna att de skulle vara färdiga före slutet av januari. Den 8 februari byttes "tammikuun loppuun mennessä" ut mot "alkuvuonna 2010". (Se "Veneilyn tarpeita. Den 6 mars 2010".) Den 1 juni byttes texten ut mot "valmi alkuvuonna 2010, ei vielä julkaistu".

Den nu publicerade pdf-filen med dokumentet "Itämetron esiselvitys" är skapad den 24 februari och uppdaterat den 2 mars, samma dag som filen med dokumentet "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" är skapat. "Itämetron esiselvitys" är på omslaget daterat till 5.2.2010 och "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" till "Helmikuu 2010".


Man förefaller ha motiverat hemlighållandet av dokumenten med att de ännu inte är "publicerade", fastän utredningarna varit färdiga sedan februari. På listan över utredningar på stadsplaneringskontorets webbplats finns ännu två "kommande" utreningar om vilka det heter "valmis alkuvuonna 2010, ei vielä julkaistu": "Östersundomin lämmitysratkaisut" och "Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuollon yleisjärjestely - vaihtoehdot". Bland de "färdiga" utredningarna finns två utedningar, "Omavaraisuus maankäytön suunnittelun tavoitteena, esimerkkialueena Granön saari Sipoossa" och "Helsinki-Porvoo -kehyssuunnitelman liikennejärjestelmäselvitys", som inte publicerats på Internet. Helsingfors stad har ingen juridisk skyldighet att publicera utredningar på nätet. Om metroutredningen inte publicerats på webben, så hade dock motiveringen till hemlighållandet förlorat all trovärdighet. Allt tyder på att inte ens stadsplaneringsnämndens (alla) medlemmar fått ta del av metroutredningen innan den publicerades på Internet i måndags. Nämnden tog beslutet om den gemensamma generalplanen, som skall utgå från det aktuella metroalternativet, innan metroutredningen var offentlig eller ens tillgänglig för de förtroendevalda.


Rubriken på huvudnyheten på paradsidan till dagen nummer av Borgåbladet lyder "Kustbanan via Nickby och Kullo",

Google+ Followers