X-files. Den 4 september 2010


Yle publicerade igår en artikel med rubriken "Apu: Itämetron laskelmia pimitettiin?". Artikeln baserar sig dels på artikeln i Apu, dels på uttalandet av Helsingfors naturskyddsförening. (Se "Utredningar mörklades. Den 3 september 2010".)


Borgåbladet har idag publicerat en text som direkt baserar sig på naturskyddsföreningens uttalande.


Yle Huvudstadsregionen publicerade igår en nyhet med tubriken "Stadsplaneringskontor beskylls för oklarheter i metrobygge".


Yle Östnyland publicerade i går en kortare text med rubriken "Tidning: planer för öst-metro mörklades".


Det är möjligt att medlemmarna i stadsplaneringsnämnden utanför protokollet har fått ta del av det viktigaste delarna av utredningarna, men man har hemlighållit dokumenten i ett halvt år med motiveringen att de först måste presenteras för nämnden. Ändå gjordes ställningstagandet för metroalternativet utan att medlemmarna i stadsplaneringsnämnden direkt kunnat ta del av utredningarna. Hemlighållandet är knappast lagligt, eftersom dokumenten inte innehåller någon sekretessbelagd information. Man kan bara spekulera om stadsplaneringskontorets motiv till att dröja med offentliggörandet. Min egen gissning är att det huvudsakliga syftet är att tjänstemännen (och några förtrodda ledande politiker) ville välja metron som utgångspunkt för planeringen av Östersundom innan diskussionen om alternativen kommit igång.


Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Östersundom ja salaiset kansiot". Den ironiska rubriken antyder att Soininvaara förringar betydelsen av hemlighållandet och sitt eget uttalande i Apu. Det är anmärkningsvärt att han till Helsingin Sanomat igår sade att dokumenten inte innehåller någonting för honom nytt, fastän han uppenbarligen ännu igår på morgonen inte visste att det aktuella alternativet mutkametro (ve 2.2) finns med i utredningarna. Metron och alternativet snabbspårväg har diskuterats aktivt på Soininvaaras blogg, liksom på diskussions på diskussionsforumet Joukkoliikennefoorumi.
På tidningen Uusomaas webbplats kan man rösta för eller emot en metrolinje ända till Borgå...


Helsingfors statdsstyrelse skall i måndag behandla ärendet "Aloite Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistämisestä. I praktiken är förslaget identiskt med förslaget som godkändes av fastighetsnämnden den 26 augusti. På föredragningslistan finns även ett ärende med rubriken "Lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleista". I förslaget till utlåtande finns bl.a. följande stycke:


Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa ei ole mallien muodostamisperiaatteista johtuen otettu sitovaksi lähtökohdaksi valtioneuvoston päätöstä ja päätöksen perusteluja Östersundomin alueen liittämisestä Helsinkiin, eikä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seudun erityiskysymyksiin kuuluvaa eritystavoitetta, jonka mukaan alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään. Tämä puute tulee jatkosuunnittelussa korjata.


I senaste nummer av tidningen Vuosaari ingår en insändarartikel med rubriken "Metrolla Sipoonkorpeen".

Google+ Followers