Samalla kaupunginhallitus päättänee esittää, että ... Den 13 september 2010


Yle berättar idag i en notis med rubriken "Riksdagsmän besöker regionen" att riksdagsmän från Helsingfors och Nyland besöker Lovisa och Sibbo, där de bl.a. skall få höra om planerna på en nationalpark i Sibbo Storskog. Kartbilden som används tillsammans med notisen anknyter till Sibbo storskog, men kartan är knappas allt för representativ vare sig för regionen [Östnyland] eller Sibbo storskog. De områden som på kartan är betecknade som nationalpark är statligt ägda Natura 2000-områden, som Forsstyrelsen föreslagit att skall anslutas till den tänkta nationalparken. För övrigt verkar Yle Östnyland och Borgåbladet bättre bevaka Östersundom än Yle Huvudstadsregionen och Hufvudstadsbladet gör. Bilden nedan över Borgåbladets västligaste nyhet är klippt från portalen ostnyland.fi (Borgåbladet och Östra Nyland) senaste vecka.Hufvudstadsbladet bevakar inte alls planeringen av Storöstersundom. I tisdags publicerade tidningen visserligen en notis med rubriken "Östersundom blir som Kuopio", där det berättas att Helsingfors föreslår att staden tillsammans med Vanda och Sibbo gör upp en gemensam generalplan för "omgivningarna kring Östersundom" och vidare att man i "utgångspunkterna" tänker sig at det skall bo mellan 50 000 och 80 000 invånare i området. Helsingfors stad har dock inte ännu officiellt föreslagit någonting dylikt. Ett dylikt förslag fanns visserligen på föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte senaste måndag, men ärendet bordlades.


Idag skall ärendet om en Östersundom-kommitté på nytt tas till behandling av Helsingfors stadsstyrelse. Enligt föredragningslistan skall stadsstyrelsen för Helsingfors stadsfullmäktige föra vidare stadsplaneringsnämndens förslag.Medlemmarna i stadsstyrelsen är knappast insatta i vad allt de förväntas godkänna på dagens möte. Förslaget att "Alueen joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee olemaan Mellunmäestä jatkuva metro ja siihen liittyvä bussiliityntälinjasto" finns inte med i själva föredragningslistan, utan har placerats i en bilaga, vars text styrelsen inte kan gå och ändra på. Det finns färdiga planer på hur exploateringen av området skall styras av metrolinjen och siihen liittyvä bussiliityntälinjasto. I alla nyare planutkast går bussförbindelselinjen mellan Husö och Zachrisbacken via Björnsö och Björkudden.


Google+ Followers