Inrikesministeriet hörde. Den 10 februari 2010


En av besvärsgrunderna i besvären mot statsrådets beslut i fallet Sibbo var att berörda kommuner inte hördes på ett lagenligt sätt angående inrikesministeriets tillsättande av Pekka Myllyniemi som kommunindelningsutredare. Senare har inrikesministeriet gett kommunstyrelser i berörda kommuner en månad på sig att ta ställning till förslag till kommunindelningsutredare. (Se t.ex. "HFD läckte information till ministeriet. Den 31 januari 2008".) Kommunstyrelsen i Sibbo fick endast några dagar på sig och det först efter att en representant för kommunen krävt att kommunstyrelsen skulle få uttala sig. I sitt beslut i fallet Sibbo säger HFD följande:


Av utredningen i ärendet har framgått att Sibbo kommun har hörts innan kommunindelningsutredaren tillsattes. Beredningen har inte varit felaktig på den grunden att Sibbo kommun inte skulle ha fått en tillräcklig tid på sig att ta ställning till den kommunindelningsutredare som skulle tillsättas. Beredningen har inte heller varit felaktig av den anledningen att invånarna i de berörda kommunerna inte hade beretts tillfälle att bli hörda om tillsättandet.


På begäran fick Sibbo några dagar på sig att bli hörd, men under denna korta tid hann t.ex. inte all relevant information om Myllyniemi komma fram. I den stora brådskan var det tänkt att kommunstyrelsen inte alls skulle höras. Ur ett pressmeddelande från den 21 september 2006 framgår det att Inrikesministeriet ämnade låta de berörda kommunernas "höras" muntligt via ett par representanter som kallats till Inrikesministeriet då Hannes Manninen föreslog Myllyniemi som utredningsman den 21 september. Ja, i pressmeddelandet säges det faktiskt att Inrikesministeriet hörde de berörda kommunerna vid det aktuella tillfället. I själva verket hördes Helsingfors och Vanda endast på detta sätt via städernas representanter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar