Keskeinen laajentumisalue. Den 22 februari 2010

I dag är det stadsstyrelsen i Helsingfors som står i turen att anta ett utlåtande om förslaget på att grunda ett naturskyddsområde invid fågelvikarna Kapellviken-Karlvik innanför natura-området Kapellviken. Bilden nedan visar det aktuella området på Google Street View.I föredragningslisan talas det om ett föreslaget naturskyddsområde i Itäsalmi, eftersom den aktuella fastigheten hör till byn Östersundom, som i lantmäteriverkets register fortfarande på finska heter Itäsalmi. Kartan ovan ingår som bilaga till föredragningslistan. Jag återger här valda delar ur förslaget till utlåtande:


Esittelijä viittaa asiassa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue kuuluu valmisteilla olevaan Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen osayleiskaavan suunnittelualueeseen, jonka Helsingin puoleiset osat pääosin on asetettu rakennuskieltoon kesään 2013 asti (Khs 23.6.2008 § 943). Alueen sijainti pääkaupunkiseudun keskeisellä laajentumisalueella on ongelmallinen mm. alueeseen kohdistuvien virkistyskäyttöpaineiden vuoksi. ...

Suunnitteilla olevan kuntien yhteisen osayleiskaavan valmistelussa suunnittelualueen maankäyttöä käsitellään kokonaisuutena niin, että luontoarvot ja muut maankäytön näkökulmat otetaan huomioon tasapainoisesti. Suunnittelua valmistellaan ja edistetään selvityksin ja aluetutkielmin.
Det föreslagna naturskyddsområdet skulle förena det av statsrådet år 1982 godkända fågegelvattenskyddsområdet Kapellviken-Karlvik (LVO0100030), som Forststyrelsen betraktar som en del av Sibbo storskog och föreslår att skall ingå i en nationalpark. Ur kartan ovan, som är ur Forsstyrelsens rapport, framgår för övrigt att alnarna med den världsunika trädsvampen Skeletocutis friata, som fick ge vika för den planerade lättrafikleden längs Björnsövägen, fälldes innanför det av staten skyddade fågelvattnet. Oron för att ett privat naturskyddsområde skulle stå i vägen för en cykelväg verkar ur detta perspektiv inte speciellt trovärdigt.Ledaren i gårdagens nummer av Vartti Itä-Uusimaa har rubriken "Sipoon tärkeä korpi".På ledarsidan i veckoslutets nummer av tidningen Uusimaa ingår en insändarartikel med rubriken "Porvoossa 'Sipoon tautia'?". Artikeln, som är skriven av Jari Ilkka, är inte nödvändigtvis speciellt saklig, men den visar på att följderna av fallet Sibbo inte begränsar sig till ekonomi och miljö. Genom sitt skandalösa avgörande av fallet Sibbo gav HFD även sitt välsignande till vinklade tolkningar och ideologiska vanföreställningar, som gynnar en liten klick samlingspartisktiska politiker i Helsingfors. Det ironiska i sammanhanget är att man när det gällde inte lyckades ge andra bevis på Sibbos påstådda ovilja till samarbete än att Sibbo reserverat sig mot en förlängning av metrolinjen till Sibbo. (Se Bevis på reservation. Den 23 juli 2007.)


Google+ Followers