Heikosti kasvava tai taantuva alue. Den 1 februari 2010Den 15 januari publicerade Helsingin Sanomat en artikel med rubriken "Tutkimus: Suomen asutus tiivistyy viiden kasvukeskuksen ympärille". Artikeln baserar sig på utredningen "Suomen aluerakenteen viimeaikainen ja tuleva kehitys ". På grund av diskussionen om Natura-området Kapellviken har jag inte hunnit kommentera artikeln tidigare. I artikeln kan man bl.a. läsa följande:


Tutkijat panivat merkille, että Helsinki itsessään on väestökehityksen suhteen heikosti kasvava tai taantuva alue. Kasvu tapahtuu sen ympäristössä Uudellamaalla.Ur Helsingfors problem är det ett problem att befolkningstillväxten koncentreras till "norr" och "väster". Det största problemet är dock att goda skattebetalare flyttar till kranskommunerna. Detta framgår speciellt tydligt ur utredningen "Pääkaupunkiseudun muuttovirrat muutoksessa" från november 2009. Bilden nedan är ur detta dokument.Även flyttningen till Sibbo har varit ett problem ur Helsingfors stads synvinkel, men eftersom Sibbo i absoluta siffror vuxit moderat har Sibbo hittills inte varit ett stort problem. Att Helsingfors inte vuxit snabbare beror inte i första hand på brist på tomtmark. Helsingfors har däremot haft brist på tomtmark för egnahemshus och därmed på bostäder för nya invånare med höga inkomster. Då Regeringen Vanhanen-I, Centern, bostadsminister Hannes Manninen och Matti Vanhanen själv ville öka andelen egnahemshus i Helsingforsregionen, samtidigt som Centern och Matti Vanhanen motarbetade Helsingfors planer att omvandla flygfältet i Malm till ett villaområde, blev relationerna mellan å ena sidan Helsingfors och å andra sidan Vanhanen och Manninen högst spända. I Helsingfors hoppades man på att i samband med kommunreformen kunna lösa problemet genom kommunsammanslagningar. Manninen och Centern ville emellertid inte godkänna tvångssammanslagningar. Istället erbjöd Manninen sydvästra Sibbo åt Helsingfors mot att Helsingforspolitikerna godkände Manninens och Kommunförbundets förslag till kommunreform och ramlag.


Situationen med flyttningen i Helsingforsregionen har sedan år 2006 ändrat. I sammanfattningen till den ovannämnda rapporten kan man läsa följande:


Pääkaupunkiseudulta ympäristökuntiin suuntautuvassa muuttoliikkeessä tapahtui vuoden 2008 aikana selvä muutos. Vielä vuonna 2007 pääkaupunkiseutu menetti ympäristökuntiin noin 4 600 asukasta enemmän kuin sai niistä. Vuonna 2008 nettomuuttotappio oli enää noin 3 200 henkilöä. Talouden taantuma selittää osan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen vaihtelusta, mutta muutokset saattavat heijastella myös asumiseen liittyviä arvoja ja ympäristötietoisuuden lisääntymistä.


Den av Helsingfors ägda "färdiga tomtmarken" i Östersundom lämpar sig dåligt för småhusbebyggelse, speciellt om man samtidigt vill bygga en metrolinje till Östersundom. Ur Helsingfors synvinkel har staten inte bara gett Östersundom till Helsingfors. Staten lovade sydvästra Sibbo uttryckligen för småhusbebyggelse. Om det så krävs måste staten därför möjliggöra bostadsbebyggelse vid Natura-områden. Av de nuvarande Centerministrarna torde det dock utöver Vanhanen endast vara Mari Kiviniemi som vet vad Vanhanen och Manninen lovat beslutsfattarna i Helsingfors.


Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Sipoonkorpeen kaivataan lisää palveluja".


Google+ Followers