9 mot 5. Den 5 april 2011


Stadsplaneringsnämnden i Vanda godkände på sitt möte igår efter omröstning förslaget att för stadsstyrelsen föreslå att utkastet till generalplan läggs fram till påseende. Minna Kuusela (grön) förslog att ärendet returneras och att man i beredningen tar hänsyn till följande:


1. Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä levennetään, etenkin Sipoonkorvesta Helsingin merenrannan Natura-alueille. Alueen kaavoituksen yhteydessä on turvattava jo lain ja luontodirektiivin vaatima luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyys ja toimivien viherkäytävien säilyminen. Eduskunnan ympäristövaliokunta on linjannut, että kansallispuisto ei pysty yksinään vastaamaan Sipoonkorven ydinalueeseen kohdistuviin suuriin virkistyskäyttöpaineisiin luonnonsuojelutavoitteiden vaarantumatta.

2. Uuden kaavan vaikutuspiirissä oleville Natura-alueille tehdään lain vaatima Naturaarviointi ennen rakentamispäätöstä.

3. Luonnoksessa tutkitaan myös vaihtoehto, jossa asukasmäärä on nyt ehdotettua pienempi. Suunnittelualue sijaitsee kahden Natura-alueen välissä ja jäljelle jäävien maaalueiden rakennettavuus on osin heikkoa maaperän rakenteen ja tulvaisuuden vuoksi.

4. Kaavan pohjoisosan alueiden rakentamista vähennetään oleellisesti. Rakentamattomien riittävien puskurialueiden säilyminen taajamarakenteen ja Sipoonkorven kansallispuiston välissä otetaan huomioon. Asutus keskitetään luonnoksessa alueen pääkulkuväylien varteen ja alueen palvelurakenteen toimivuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

5. Luonnoksessa otetaan tarkasteltavaksi muitakin kuin metroon perustuvia ratavaihtoehtoja, kuten esimerkiksi pikaraitiotie ja raidejokeri, näkökulmana sekä itäisen Uudenmaan laajentuminen, että itse Östersundomin liikenneratkaisut. Poikittaisen joukkoliikenteen yhteydet otetaan myös paremmin huomioon. Metrotarkastelussa otetaan tarkasteltavaksi myös vaihtoehto, jossa Vantaan puolelle on sijoitettu vain yksi metroasema.Kuuselas förslag röstades ned med rösterna 9 mot 5. Kuusela och Loviisa Itäkannas (vf) lämnade avvikande mening till protokollet.
Igår uppdaterade Helsingfors stadsplaneringskontor webbplatsen för Östersundomprojektet med en nyhet om att Helsingfors stadsstyrelse på sitt möte den 28 mars "för sin del" godkänner att Östersundom-kommittén lägger fram utkastet till påseende. Ännu har ärendet dock inte behandlats eller godkänts av stadsstyrelsen i Vanda eller kommunstyrelsen i Sibbo.

Google+ Followers