Saarnios förslag. Den 30 april 2011


Liksom jag redan tidigare noterat behövdes det två omröstningar innan kommunstyrelsen i Sibbo på mötet den 12 april kunde godkänna förslaget att lägga fram utkastet till generalplan för Östersundom. Ur protokollet framgår det att den andra omröstningen slutade jämt, så att ordförande slutligen avgjorde frågan enligt föredragandes förslag. I första omröstningen röstades ett förslag av Sini-Pilvi Saarnio ned med rösterna två mot en medan hela fem lade ned sina röster. Saarnio förslag, som stöddes av Monika Zakowski, gick ut på att beredningsmaterialet för Östersundoms gemensamma generalplan läggs fram och skickas vidare för beredning av utkastet med följande riktgivande anvisningar:

Yleistä koko kaava-alueesta:

- Kaavaluonnosta ei esitellä ennen kuin asukkaita on kuultu suunnitteluperiaatteista (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja saadut palautteet on käsitelty asianmukaisesti.
- Moottoritien pohjoispuoliset omakotialueet poistetaan ekologi-
sista syistä. Asutus keskitetään luonnoksessa alueen pääkulkuväylien varteen ja alueen palvelurakenteen toimivuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Rakentamattomien riittävien puskurialueiden säilyminen taajamarakenteen ja Sipoonkorven kansallispuiston välissä turvataan.
- Sipoonkorvesta Mustavuoreen ja Helsingin merenrannan Natura-alueille kulkevat viheryhteydet säilytetään laajana. Asiassa on huomioitava myös eduskunnan ympäristövaliokunnan tekemät linjaukset Sipoonkorven kansallispuistoa perustettaessa. Natura-alueille tehdään luonnonsuojelulain vaatima Natura-arviointi.
- Rantoja jätetään paikoitellen tasapainoisesti vapaaksi kautta koko kaava-alueen (ei painottuen Sipoon puolelle), näin turvataan riittävät viher- ja virkistysalueet meren äärellä.
- Raideliikennetarkasteluun tuodaan vaihtoehtoja ja kustannusselvityksiä muistakin kuin metrosta (perustelu: metron kalleus), esim. pikaraitiotie ja raidejokeri. Vaihtoehtoja tarkastellaan Östersundomin ja itäisen Uudenmaan laajentumisen näkökulmasta. Lisäksi selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve.
- Kaava-alueen tulvariskit ja tulviin varautuminen selvitetään tarkemmin. Rakennuspaikkoja ei voida osoittaa paikoille, jotka eivät täytä rakennuspaikan vaatimuksia.
- Raideliikenteen asemien paikkoja ja lukumäärää tarkastellaan uudelleen, sillä asukastavoite edellä luetelluilla reunaehdoilla lienee enintään luokkaa 40 000 - 50 000.

Sipoon puoleisella kaava-alueella:

- Luontoselvityksiä täydennetään kasvillisuuden osalta. Lisäksi ainakin lepakot, linnut, vesialueet, pienvesistöt ja lähteet tulee selvittää riittävällä tavalla.
- Viherkäytävien toimivuus tarkistetaan. Viherkäytävät osoitetaan rakentamattomille metsä- ja peltoalueille. Purolaaksoon merkitty viherkäytävä tulee suunnitella niin, ettei asuintaloja pääsääntöisesti jää sen alle. Virkistykseen ei myöskään osoiteta jo rakennettua rantaa (Majvik, Granö).
- Kaavassa käytettyjä V-merkintöjä olemassa olevan rakennuskannan kohdalla muutetaan asukkaiden kannalta kohtuullisemmaksi ja paremmin todellisia olosuhteita kuvaavammaksi. Myös esim. kaavamerkintää V/p täsmennetään tai se muutetaan suositeltujen kaavamerkintöjen mukaiseksi.


Som bilaga till protokollet ingår Saarnios avvikande åsikt ("Östersundom yhteiskaava valmisteluaineisto eriävä mielipide/Sini-Pilvi Saarnio"). Den avvikande åsikten, som motsvarar Saarnios förslag, har även publicerats på bloggen för De gröna i Sibbo..
Som jag redan nämt publicerade naturskyddsorganisationerna i torsdags ett pressmeddelande med rubriken "Luonnonsuojelujärjestöt julkistivat oman esityksensä Östersundomin kehittämisestä" (pdf-version). Vartti Itä-Uusimaa publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Östersundom sai vihreämmän kaavan" som baserar sig på ovannämnda pressmeddelande.

Det är inte bara natirskyddsorganisationerna som vill deltaga i planneringen av Östersundom. Just i torsdags publicerade även Helsingin Yrittäjät ry ett pressmeddelande under rubriken "Helsingin Yrittäjät ry:n kevätkokous: Östersundomin suunnittelussa huomioitava pk-yrittäjät".

Google+ Followers