Fem år. Den 25 april 2011Senaste nummer av Sipoon Sanomat domineras av högsta förvaltningsdomstolens avgörande i frågan om ersättning för Östersundom. Ledaren har rubriken "Neljän vuoden piina päättyi". Här har man missat att Helsingfors lade fram förslaget till ändring i kommunindelningen redan år 2006 och inte först i juni 2007, då statsrådet tog sitt beslut i fallet Sibbo. Pinan har altså varat i hela fem år och är kanske ännu inte över.På ledarsidan finns även en gästkolumn skriven av Rolf Björkell, Rubriken är "HKO:n ryöstöpäätös sinetöity". En kortare version av artikeln kan på webben läsas under rubriken
"KHO:n päätös hidastaa Sipoon kasvusuunnitelmia".
Huvudartikeln om HFD:s beslut har rubriken "Kotrkein hallinto-oikeus tylynä Sipoon vaatimuksille". En kortare associerad text har rubriken "Alueluovutuksesta 2 384 euroa jaoka sipoolaiselle".
Ytterligare ingår en text med rubriken "'Helsinki sai valtiolta lahjan, jonka Sipoo maksaa'". Det är kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström som står för synpunkten.I samma nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kolme ratikkaa korvaisi Östersundomin metron".Slutligen hittar man i samma nummer en kungörelse om att utkastet till generalplan för Östersundom nu är framlagd till påseennde, vilket betyder att man kan komma med officiella och inofficiella synpunkter på planerna. (Se webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi.)


Google+ Followers