Bordlades till följande möte. Den 2 april 2011


Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt enhälligt på sitt möte i tisdags bordlägga ärendet som gällde utkastet till generalplan för Östersundom till följande möte. Föredragandes förslag var att godkänna planläggningssektionens förslag, som var att kommunstyrelsen "förordar kommittén för Östersundom att arbetsmaterialet för Östersundom gemensamma generalplan läggs fram offentligt i enlighet med § 62 i markanvändnings- och bygglagen och § 30 i markanvändnigs- och byggförordningen". Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen jävade sig Clara Lindqvist (ysi) och Hans Blomber (sfp). Hur kan man vara jävig i ett dylikt ärende?


Kati Vierikko skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Kivinokan tulevaisuus maakuntakaavassa", som handlar om så väl Östersundom som Stenudden i Hertonäs. Verikko är bekymrad över att så väl Stednsuden som Östersundomområdet i sin helhet i utkastet till landskapsplan i sin helhet är betecknat som område för tätortsfunktioner. Själv finner jag det ändå anmärkningsvärt att man kritiserat de gröna korridorerna i Östersundom, samtidigt som Stensudden invid Österleden och den färdiga metrolinjen huvudsakligen reserverats för en koloniträdgård och kolonistugor. Verikko tar i inlägget även upp generalplanen för Östersundom. Jag citerar:


Itä-Uudenmaan liiton yhdistymisen jälkeen maakunnan alueen kaava päivitetään pikavauhtia, vähän turhankin tiukalla aikataululla. En usko, että tämä hoppu on tarpeen, mutta on syntynyt ennen kaikkea Helsingin painostuksesta saada maakuntakaava valmiiksi samaan aikaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa. ...

Myös Östersundomin yleiskaava-alue on merkitty kokonaan taajamatoiminta-alueeksi, ainoastaan Natura-alueet ja neljästä maakunnallisesti tärkeästä ekologisesta yhteydestä ainoastaan kasi Mustavuoreen ja Östersundomiin oli merkitty.

Taajamatoimintojen alue-merkintä tarkoittaa, että Kivinokka ja Östersundom tarjotaan lautasella niille Helsingin kaupungin suunnittelijoille ja poliittisille tahoille, jotka haluavat rakentaa alueet. Maakuntakaavassa ei ole kyetty (toisin sanoen haluttu) osoittamaan näiden alueiden ekologista, geologista tai virkistysarvoa. Östersundomin yleiskaavan suunnittelualueella on aikaisemmissa selvityksissä osoitettu useita maakunnallisesti arvokkaita kallio- ja luontoalueita.

Google+ Followers