Din åsikt. Den 22 april 2011
I inlägget "Häpeällinen episodi. Den 16 april 2011" noterade jag förslaget att dra in ett par daghem i Östersundom. Som väntat godkände socialnämnden i Helsingfors förslaget. Tidpunkten för beslutet är intressant med tanke på högsta förvaltningsdomstolens beslut i ersättningsfrågan. HFD:s beslut på 45 sidor är i sig inte speciellt intressant läsning. Motiveringarna till beslutet att avvisa Sibbo kommuns överklagan är synnerligen kortfattade. Däremot återges Helsingfors förvaltningsdomstols beslut med motiveringar detaljerat. Bl.a. återges i HFD:s beslut Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att fastigheterna där de två aktuella daghemmen fungerar skall tillfalla Helsingfors. Sibbos ståndpunkt var att daghemmet i Landbo ligger invid en viktig trafikled och därför även betjänar invånare i nuvarande Sibbo. Förvaltningsdomstolen ansåg dock - på basen av Helsingfors stads utredning - att daghemmen på det sätt som syftas på i kommunindelningslagen huvudsakligen betjänar invånarna i inkorporeringsområdet och därför skall tillfalla Helsingfors. Nu när HFD slagit fast vilka fastigheter som skall tillfalla Helsingfors och till vilket pris kan Helsingfors dra in daghemmen.Angående HFD:s beslut kan det noteras att ärendet förderogs av Marja Leena Kemppainen och att beslutet togs av Kari Kuusiniemi, Matti Pellonpää, Eila Rother, Alice Guimaraes-Purokoski och Outi Suviranta.Slutligen noterar jag att det nu går att (inofficiellt) kommentera utkastet till generalplan för Östersundom på webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi.
Google+ Followers