Inget undantagslov. Den 17 april 2011Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors behandlade på sitt möte senaste torsdag ett ärende med rubriken "Poikkeamishakemus (Östersundom)". I enlighet med förslaget i föredragningslistan beviljades inga indantagslov. Osmo Soininvaara skrev före mötet ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.4.2011" där han sarkastiskt konstaterar att "Huonosti on kaupunki suunnitelmistaan kertonut, jos maanomistaja tekee noin epäitsekkään hakemuksen tulevan metroaseman viereen."


Fastän Soininvaara ironiserar är fallet inte helt okomplicerat. I ett blogginlägg från idag är Soininvaaras ton redan en annan. Sökande har beviljats undantagslov av Sibbo kommun år 2006 och Helsingfors stad har enligt Helsingfors förvaltningsdomstol gjort sig skyldig till ett formfel i ärendet. Den aktuella fastigheten ligger i ett område där det råder ett femårigt byggnadsförbud. Byggnadsförbudet gäller nästan hela inkorporeringsområdet, men föredragande framhåller att fastigheten ligger på 250 - 300 meters avstånd och således innanför influensaområdet av en planerad metrostation. Till föredragningslistan har man även bifogat en del av utkastet till generalplan. I föredragningslistan konstateras det vidare i bekant stil att "Sipoosta Helsinkiin liitetty Östersundomin alue on pääosin rakennettu ja kaavoitettu tavalla, joka ei vastaa Helsingin alueliitokselle asettamia tavoitteita."
Man kan fråga sig om det övriga Helsingfors är planerat och byggt i enlighet med Helsingfors stads målsättningar. Längs metrolinjen mellan Brändö och Östra centrum finns hela två koloniträdgårdar och stationsområdena är glesbebyggda. (Se "Motstridiga motiveringar. Den 5 augusti 2008".) Bilden nedan är från metrostationen Igelkottsvägen i Hertonäs. Här är stationens närmaste grannar några egnahemshus.
Protokollet från Vanda stadsstyrelses möte senaste måndag, där man behandlade ärendet "Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos nro YK0035", finns nu på internet. Jag hade förutspått att örendet skulle bordläggas, eftersom det bordlagts i samtliga fem övriga instanser där utkastet till generalplan för Östersundom behandlats och för att Vanda stadsstyrelse borde ha varit den svåraste knuten. Stadsplaneringsnämndens förslag godkändes dock vid första mötet där ärendet var uppe till behandling. Tydligen var det bråttom med ett avgörande, för protokollet justerades och godkändes för det aktuella ärendet del under samma möte. Var det månne kommande regeringsförhandlingar som motiverade brådskan? Nedan återger jag en del av protokollet, ur vilket det bl.a. framgår att föredragandes förslag godkändes med rösterna 13 mot 4.Käsittely:
Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Sirpa Pajunen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että valmistelussa otetaan huomioon seuraavat, jo kaupunkisuunnittelulauta-kunnassa 4.4.2011 § 12 palautusesityksen perusteena olleet kohdat:

"1. Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä levennetään, etenkin Sipoonkor-vesta Helsingin merenrannan Natura-alueille. Alueen kaavoituksen yhteydessä on turvattava jo lain ja luontodirektiivin vaatima luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyys ja toimivien viherkäytävien säilyminen. Eduskunnan ympäristövaliokunta on linjannut, että kansallispuisto ei pysty yksinään vastaamaan Sipoonkorven ydinalueeseen kohdistuviin suuriin virkistyskäyttöpaineisiin luon-nonsuojelutavoitteiden vaarantumatta.

2. Uuden kaavan vaikutuspiirissä oleville Natura-alueille tehdään lain vaatima Natura-arviointi en-nen rakentamispäätöstä.

3. Luonnoksessa tutkitaan myös vaihtoehto, jossa asukasmäärä on nyt ehdotettua pienempi. Suun-nittelualue sijaitsee kahden Natura-alueen välissä ja jäljelle jäävien maa-alueiden rakennettavuus on osin heikkoa maaperän rakenteen ja tulvaisuuden vuoksi.

4. Kaavan pohjoisosan alueiden rakentamista vähennetään oleellisesti. Rakentamattomien riittävien puskurialueiden säilyminen taajamarakenteen ja Sipoonkorven kansallispuiston välissä otetaan huomioon. Asutus keskitetään luonnoksessa alueen pääkulkuväylien varteen ja alueen palvelura-kenteen toimivuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

5. Luonnoksessa otetaan tarkasteltavaksi muitakin kuin metroon perustuvia ratavaihtoehtoja, kuten esimerkiksi pikaraitiotie ja raidejokeri, näkökulmana sekä itäisen Uudenmaan laajentuminen, että itse Östersundomin liikenneratkaisut. Poikittaisen joukkoliikenteen yhteydet otetaan myös parem-min huomioon. Metrotarkastelussa otetaan tarkasteltavaksi myös vaihtoehto, jossa Vantaan puolel-le on sijoitettu vain yksi metroasema."

Kaupunginhallituksen jäsen Mikko Mäkelä kannatti Pajusen palautusesitystä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jot-ka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat kaupunginhalli-tuksen II varapuheenjohtaja Sirpa Pajusen palautusesitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyt-tiin.

Äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä (Mäkinen, Ryhänen, Mäntynen, Aittakallio, Päivinen, Koivu-la, Hako, Wallenius, Häkkinen, Lehmuskallio, Suonperä, Weckman ja Orpana) ja 4 ei-ääntä (Nie-melä, Niinistö, Mäkelä, Pajunen). Puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen hylätyksi, joten asian käsittelyä jatkettiin.
Päätös:
Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys.
Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.


Gritt Lindroos skrev igår på Ylebloggen ett inlägg med rubriken "Sibboborna betalar".

Google+ Followers