Liittymäympäristön suunnittelua. Den 3 april 2011


I ett flertal blogginlägg har jag påtalat den oklara gränsen mellan Helsingfors och Vanda vid avtaget från Österleden till Ring III. Enligt lantmäteriverkets tolkning av kommunindelningsutredarens förslag liksom i inrikesministeriets tolkning av statsrådets Sibbobeslut från hösten 2007 följer gränsen Österledens gamla sträckning, nedan lantmäteriverket efter HFD:s avgörande i fallet Sibbo gjorde tolkningen att gränsen skall följa Österledens nya sträckning. Det är möjligt att man i samband med den gemensamma generalplanen för Östersundomområde inte behöver ta ställning till denna gränsfråga. Annat hade det varit om Helsingfors gjort en egen delgeneralplan för inkorporeringsområdet.

Då jag vid årsskiftet 2008-2009 diskuterade gränsfrågan med den ansvarige tjänstemannen vid lantmäteriverket hade han svårt att komma med några juridiska motiveringar till lantmäteriverkets tolkning av gränsen. Den enda juridiska motiveringen han kunde ge var att statsrådets beslut inte exakt definierade var gränsen går. Detta påstående var anmärkningsvärt, då ju Sibbo kommun just på en motsvarande grund hade besvärat sig mot statsrådets inkorporeringbeslut. Tjänstemannen vid lantmäteriverket hade flera funktionella motiveringar till lantmäteriverkets tolkning av gränsen.

Man skulle spara pengar, då det inte skulle uppstå några stridigheter mellan Vanda och Helsingfors om underhållet av vägen. Vad tjänstemannen vid lantmäteriverket inte noterade var att det är vägverket som ansvarar för underhållet. Å andra sidan önskar Helsingfors ta över förvaltningen av Österleden, vilket knappast är möjligt ifall en del av vägen går genom Vanda. Ett annat argument som tjänstemannen gav var att området som i konflikt med inrikesministeriets tolkning av statsrådets beslut överförts från Helsingfors till Vanda är obetydligt och svårt att bebygga. I utkastet till generalplan för Östersundom föreslås det aktuella området dock bli en del av ett lokalt centrum med massiv bebyggelse. Skisserna nedan är ur "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja".
Google+ Followers