Inverkan. Den 28 december 2014

I senaste nummer av tidningen Vuosaari ingår en insändarartikel av Yrjö Hakanen (Fkp), som är stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors. Hakanen noterar här att Helsingfors stadsfullmäktige strax före jul tog ställning för en  ändring i detaljplanen för området vid Nordsjö kraftverk. Artikeln bygger  på Hakanens anförande vid fullmäktigemötet den 10  december, som publicerats på Hakanens webbplats under rubriken "Vuosaaren voimala-alueen asemakaavan muutos". Här säker Hakanen bl.a.  följande:

Kaavaesityksen valmistelussa on muitakin kummallisia piirteitä.
ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että uuden voimalan ympäristövaikutusten arvio riippuu varsinaisen voimala-alueen rajausten ohella Östersundomin alueen kaavoituksesta. Näiden yhteisvaikutuksesta riippuu olennaisesti se, missä määrin hanke vaarantaa viereisen Natura-alueen suojelun perustana olevia luontoarvoja.  Koska Östersundomin alueen kaavoitus on kesken, ei näistä vaikutuksista ole varmuutta.

Hakanen har påtalat förhållandet mellan kraftverksplanerna och planeringen av Östersundom  förut, vilket jag noterat  bl.a. i inlägget "Inverkan på Natura-området. Den 20 januari 2012".

Anmärkningar om förslaget. Den 21 december 2014

Under den gångna veckan har de berörda kommunerna publicerat kungörelser angående möjligheten att "framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagningsframställning" gällande kommunindelningsutredarnas förslag att fem kommuner i metropolområdet ska slås samman till en ny "metropolstad". Kommunindelningsutredarnas förslag är strängt taget alltså inte en framställning om ändring i kommunindelningen, utan ett förslag till framställning. Enligt kommunstrukturlagen från ifjol skall de berörda kommunernas fullmäktigen lägga fram en framställning till ministeriet.  I det fall att fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig förslaget till sammanslagning skall utredaren lämna sin framställning om ändring i kommunindelningen till ministeriet, hur det nu sen skall tolkas. Hur de aktuella utredarna tolkar här lagen framgår i en viss mån ur en dia i deras presentation från den 5 december. (Se nedan.)
Invånarna i de berörda kommunerna kan alltså anmärka om förslaget till framställning. Detta förslag kallas i Helsingfors stads kungörelse och på metropolutredningens webbplats för "förslaget", men dokumentet har rubriken "Framställning till fullmäktige i Esbo, Helsingfors, Grankulla Sibbo och Vanda om ändring av kommunindelningen". Formellt är slutrapporten "Skärskild kommunindelningsutredning för metropolområdets nio kommuner" en bilaga till förslaget till framställning. Det är svårt att anmärka om själva förslaget, eftersom det inte innehåller några motiveringar. Eller kanske just avsaknaden av motiveringar i förslaget till framställning är värt att framställa en anmärkning om. I  annat fall bör man kunna anmärka om slutrapporten och de bristfälliga motiveringarna i den. Speciellt saknas motiveringar till varför förutom städerna i huvudstadsregionen även Sibbo (och endast Sibbo) skall slås samman till den nya staden Helsingfors.

Finska metropoler. Den 14 december

I onsdags sände finansministeriet sent omsider ett utkast till "metropollagstiftning" på remiss. I finansministeriets pressmeddelande kallas lagstiftningsutkastet faktiskt "utkast till metropollagstiftning", fastän lagförslaget inte gäller "metropolstaden", utan förvaltning av Helsingfors metropolområde. I själva utkastet kallas  lagförslaget "lagstiftning om metropolförvaltningen". Lagstiftning om Helsingforsregionens förvaltning eller förvaltning av Helsingfors metropolområde vore korrekt. Benämningen metropolförvaltningen används även i en lång rad av förslag till mindre ändringar av lagen.

Jag har i flera blogginlägg kritiskt behandlat benämningen "metropol" som en synonym till "metropolområde". (Se t.ex. "Metropolförvaltning. Den 27 oktober 2013".) Att Helsingfors tillsammans med förorter bildar ett metropolområde (metropolitan area) gör inte vare sig Helsingfors eller Helsingforsregionen till en metropol. Den felaktiga användningen av benämningen metropol är bisarr och pinsam, men det är inget misstag att det ideologiskt motiverade benämningen metropolförvaltning kommit med i lagförslaget. I lagförslaget talas det även om metropolfullmäktige, metropolval, metropolstyrelse, metropolvalnämnd, metropolfullmäktigeledamot, metropolavtal och metropolplan.
Inkorporeringen av sydvästra Sibbo motiverades officiellt med påståendet att Helsingfors är Finlands enda metropol. Sedan dess har det gått ytterligare inflation på benämningen metropol. Det har i Finland visat sig finnas flera städer och stadsregioner som har liknande problem som Helsingfors och Helsingforsregionen. I torsdags publicerade finansministeriet ett pressmeddelande med rubriken "Framtidens kommun -expertgruppen föreslår: Olika kommunmodeller i olika delar av landet". Här presenteras ett förslag till tre typer av kommuner, var av de första kallas "metropoler":

Metropoler finns inom de största stadsregionerna. Där tillämpas en förvaltningsmodell med två nivåer, där metropolen bland annat svarar för markanvändningen, planläggningen och utbildningen på andra stadiet. Inom metropolet (sic) finns flera servicekommuner som ansvarar för dagvård, grundskola, motion och kultur. Båda ska få ett fullmäktige som väljs med val, men endast metropolen har beskattningsrätt.

Här motsvarar metropolerna, som skulle få beskattningsrätt, snarare metropolutredningens förslag till "metropolstad" med "hemstäder" än förslaget till metropolförvaltning för Helsingforsregionen.

Ett dödfött förslag. Den 7 december 2012
I fredags publicerades sent omsider rapporten från metropolutredningen, ett sammanslagningsavtal och den egentliga framställningen till ändring i kommunindelningen.  Förslaget får väl inga större praktiska följder på kort sikt, men på längre sikt kan det ha betydelse, inte minst för Sibbo, som på tvivelaktiga grunder kopplas samman med städerna i huvudstadsregionen. Statsrådet kan ta ett beslut om sammanslagningar av (hela) kommuner endast om fullmäktige i samtliga berörda kommuner godkänner förslaget till ändring i kommunindelningen eller majoriteten av befolkningen i en folkomröstning i den kommun eller de kommuner vars fullmäktige är mot sammanslagningen röstar för förslaget till sammanslagning. Eftersom befolkningen i samtliga berörda kommuner med säkerhet inte kommer att rösta för en sammanslagning, är förslaget dödfött.

I gårdagens Hufvudstadsbladet säger kommunindelningsutredare Mikko Pukkinen visserligen att "Om exempelvis Esbo inte är med utesluter det inte att de andra städerna får fördelar av sammanslagningen". Kommunfullmäktige Christel Liljeström kvitterar påståendet på Facebook med följande  kommentar:

Om inte Pukkinen lever i den totalt felaktiga uppfattningen att de andra (utan Esbo) skulle frivilligt börja förhandla om eget fusionsavtal. Vilket aldrig kommer att ske.