Nytt planförslag. Den 26 november 2014

I inlägget "Esboborna bestämmer själva. Den 5 oktober 2014" uppmärksammar jag en twitteruppdatering där Mikael Grannas berättar att nytt  datum för publiceringen av metropolutredningen är den 26 november. Denna information kan jag nu bekräfta. Min gissning är att endast översättningen av rapporten återstår, eftersom utredarnas mandat slutar vid månadsskiftet. Det här betyder att fullmäktige i Sibbo och Vanda torde kommer att få ta ställning till "metropolstaden" ungefär samtidigt med planförslaget för Östersundom. Kanske är tajmingen ett rent sammanträffande, men det eventuella förslaget till kommunsammanslagningar torde pressa politiker i Sibbo och Vanda visa att "metropolen" kan växa  utan några sammanslagningar.


http://www.hel.fi/hel2/ksv/ostersundom/yleiskaavaehdotus_271014.pdf


Östersundom-kommittén sammankommer för första gången på över två år den 27 oktober för att sända vidare förslaget för godkännande till Helsingfors, Vanda och Sibbo. I torsdags publicerades föredragningslistan och som bilaga till föredragningslista det nya planförslaget.

I dokumentet "Kaavaselostus / ehdotusvaihe" går man tillbaka till Pekka Mylliniemis Sibboutredning, där utredningsmannen skriver att "Vaikka joukkoliikenne järjestetään todennäköisesti metron avulla, tämä ei edellytä rakennustavalta kerrostalomaista kaupunkia" och vidare noterar att "Sipoosta liitettäväksi esitetty alue antaa ... edellytykset sellaisen kaupunkirakenteen kehittämiseksi, jossa pääosa rakentamisesta toteutetaan kaupunkimaisina pientaloina." Dess värre är textavsnittet plagierat från Helsingfors (Eila Ratasvuoris) egen utredning. I motiveringarna för det nya planförslaget upprepas den falska propaganda från 2006 om att samhällsstrukturen i Helsingforsregionen är i "obalans", fastän Myllyniemi i sin utredning på denna punkt fatalt missförstod Ratasvuoris utredning. (Se "Motsägelser och missförstånd. Den 4 oktober 2007" och  "'Nyt pitäisi rakentaa länteen ja pohjoiseen.' Den 4 november 2012".) Påståendena om obalans uttrycks även av chefen för Helsingfors stadsplaneringskontor Mikko Aho på en video på Youtube. (Se ovan.)

Det nya planförslaget fick omedelbart kritik av Finlands naturskyddsförbund och Helsingfors naturskyddsförbund i ett meddelande med rubriken "Östersundomin kaavaehdotus uhkaa linnustoa". Naturskyddsorganisationernas kritik fick även stor medieuppmärksamhet. Emma Kari, som är den gröna fullmäktigegruppens ordförande i Helsingfors, skriver i ett blogginlägg från den 25 oktober följande:

Kaavan Natura-selvityksessä todetaan esityksen heikentävän Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueiden suojeluarvoja. Tämä tarkoittaa, ettei kaava voi toteutua ilman hallituksen myöntämää poikkeusta Naturasta. ... Edellisen kaavan kaatuminen viivästytti Östersundomin rakentamista yli kaksi vuotta. Halu poiketa Naturasta tulee jumiuttamaan kaavaprosessin vuosiksi. Ja hyvin todennäköisesti poikkeusta ei saada.
Ännu under detta år. Den 19 oktober 2014

Under den gångna veckan ordnades de fyra sista "informations- och diskussionstillfällena för invånarna" angående metropolutredningen. Tillfällena fick föga publicitet, vilket kan tolkas som ett tecken på att mediekampanjen kommit av sig. (Jfr "Helsingin Sanomat bedriver propaganda. Den 17 augusti 2014".) Vid informations- och diskussionstillfällena har man konsekvent marknadsfört "metropolstaden" som en metropol med många lokala centrum. I sig var detta en smart taktik, men utan mediernas hjälp går budskapet inte fram.
I inlägget "Det händer. Den 4 maj 2014" noterar jag att man (ännu i maj) på webbplatsen "Nytt i Helsingfors" under rubriken "Östersundomissa tapahtuu vuonna 2014" om den gemensamma generalplanen för Östersundom kunnde läsa följande:

Kaava tulee nähtäville touko-kesäkuussa 2014. Kaavaan pyydetään lausuntoja ja kaavaa korjataan tarpeen mukaan. Kaavoitus viedään päätöksentekoon vuoden 2015 alussa.

Nu har sidan uppdaterats så att det i stället heter att "Tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä." Någon tidtabell för beslutsfattandet hittar man inte längre på sidan.
På webbplatsen "Yhteinen Östersundom" har man under den gångna veckan publicerat en nyhet i det aktuella ärendet i form av en kommentar eller ett svar på en kommentar:

Kuntien yhteisen yleiskaavan ehdotus on kyllä tulossa Östersundom-toimikunnan ja kuntien käsittelyyn tämän vuoden puolella. Ehdotuksen aineisto julkaistuu Östersundom-toimikunnan esityslistan yhteydessä jo ensi keskiviikkona. ... Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville tammi-helmikuussa 2015.Helsingin Itäsalmi. Den 12 oktober 2014


I tisdags informerade Sibbo kommun om att man hittat bakterier i vattnet "i Söderkulla i Sibbo" eller i "Söderkulla vattentorns distributionsområde". Som om Sibboborna  inte förstod att Söderkulla ligger i  Sibbo. Hur månne man hade tänkt sig att invånarna vet om de hör till distributionsområdet? I själva verket går det bra att koppla bort vattentornet i Söderkulla utan att invånarna nödvändigtvis noterar någon skillnad. Att största delen av södra Sibbo - inklusive Östersundom - hör till vattentornets distributionsområde är inte alls självklart, då inte ens Hansas invid Söderkulla gård gör det. Den märkliga informeringen kan kanske förklaras av att informationen ursprungligen kom från Samkommunen Tusbyregionens vattenverk.

Att informationen kom från Tusbyregionens vattenverk torde även förklara det faktum att när Helsingfors stad sent om sider på tisdag kväll på stadens webbplats (endast på finska) informerade invånarna i Östersundom om bakterier i vattnet så hette  det att "Käytettävä ruoka- ja juomavesi tulee toistaiseksi keittää noin viiden minuutin ajan Etelä-Sipoon ja Itäsalmen eli Östersundomin alueella, kaupungin ympäristökeskus kertoo." Helsingfors har konsekvent använt det gamla svenska namnet Östersundom på stordistriktet, distriktet och stadsdelen Östersundom även på  finska och så  informerar staden plötsligt om att vattnet bör kokas "Itäsalmen alueella".

Även finska Yle talade först om "Helsingim Itäsalmi", men kom på onsdag förmiddag med följande rättelse:

Päivitys 8.10.2014 klo 10:45: Jutussa puhuttiin aiemmin Helsingin Itäsalmesta. Sana Itäsalmi on vaihdettu Östersundomiksi, joka on alueen virallinen nimi.

Användningen av namnet Itäsalmi är ändå inte fell i det altuella sammanhanget. I Sibbo delas kommunen in i byar och inte i stadsdelar. Byn eller registerbyn Östersundom, som delvis ligger i Sibbo, heter på finska officiellt fortfarande Itäsalmi. Det är faktiskt Sibbo vatten- och avloppsverk som fortfarande ansvarar för vatten och avlopp i Östersundom, även på västra sidan av den nya administrativa gränsen. I motsats till vad som hävdades då statsrådet tog sitt Sibbobeslut är Östersundom inte en integrerad del av Helsingfors. Detta har jag skrivit om i blogginlägget "Vatten och avlopp. Den 27 mars 2009" från mars 2009, tre månader efter inkorporeringen. Snart sex år efter inkorporeringen är läget det samma. I iögonfallande är det även att Helsingfors stad informerar sina invånare om att "rent dricksvatten delas ut på parkeringsplatsen vid K-supermarket i Söderkulla".


Esboborna bestämmer själva. Den 5 oktober 2014

Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas informerade i måndags på Twitter att metropolutredningen uppskjuts och att rapporten lanseras först den 26 november. Vilka vägar Grannas har fått informationen vet jag inte.  Inte heller vet jag hur det är möjligt, eftersom kommunindelningsutredarnas mandatperiod enligt finansministeriets beslut från 9.12.2014 tar slut senast den 31 oktober. Kanske handlar det om att rapporten skall översättas till svenska innan den offentliggörs, men det kan finns andra skäl att dröja med rapporten.

Utredningsmännen verkar närmast söka argument för ett färdigt förslag och marknadsföra "metropolstaden". I tisdags var det dags för en tillställning i Iso Omena i Esbo. Märkligt nog har Länsiväylä inte rapporterat från tillställningen, fastän tidningen var medarrangör. På webbplatsen Metropolutredningen kan man däremot läsa en artikel med rubriken "Metropoliselvityksen ja Länsiväylän keskustelutilaisuus Ison Omenan kirjastossa veti väkeä". Artikeln avslutas med följande stycke:

”Puhe pakkoliitoksista on turhaa ja harhaanjohtavaa. Kukaan muu ei voi päättää Espoon tulevaisuudesta kuin espoolaiset itse. Jos valtuusto ei kannata metropolikaupunkiin liittymistä, voidaan järjestää kunnallinen kansanäänestys, jossa espoolaiset pääsevät itse sanomaan kantansa. Mikäli vastaus on kielteinen, se päättyy sitten siihen”, kertoi kuntajakoselvittäjä Matti Vatilo.

En betydelsefull fråga är om det finns någon möjlighet att slå samman Vanda eller Sibbo med Helsingfors, ifall Esboborna skulle rösta mot den föreslagna "metropolstaden". Det är naturligtvis även möjligt eller till och med troligt att Esbo lämnas utanför i kommunindelningsutredarnas slutgiltiga förslag.