Finslipning. Den 30 november 2014

I fredags publicerade kommunindelningsutredare Matti Valtio ett tweet, där han noterade att "Vielä viikko viimeistelyä ennen kuin selvityksemme on kuntalaisten ja valtuutettujen punnittavana." Att utredningsmännen ännu slipar på utredningen är märkligt med tanke på att kommundindelningsutredarnas mandat tog slut för en månad sedan. Även påståendet att det är en (hel) vecka till publiceringen var överraskande. I inlägget "Nytt datum. Den 2 november 2014" noterar jag publiceringen av slutrapporten av "metrpolutredningen" flyttats från den 26 november till (onsdagen) den 3 december. I Finansministeriets nyhetsbrev  från den 14 december bekräftas datumet, men nu har publiceringen igen flyttats framåt, med två dagar till fredagen den 5 december.  Det kan man läsa i en uppdatering på webbplatsen www.metropoliselvitys.fi/sv , där det står att "Utredningen färdigställs den 5 december."

Budbärare. Den 23 november 2014Helsingfors stadsplaneringsnämnd tog på sitt möte i tisdags ställning för det nya planförslaget för Östersundom. Vid mötet lade Osmo Soininvaara fram två motförslag, varav det ena gällde ytterligare Natura utredningar och det andra utredning om en snabbare kollektivtrafikförbindelse. Inför stadsplaneringsnämndens möte skrev Soininvaara ett blogginlägg med rubriken "Onko aika kulkenut Östersundomin ohi?", där man bl.a. kan läsa följande:

Kun Östersundom kuntaministeri Hannes Mannisen aloitteesta liitettiin Sipoosta Helsinkiin, olin monen muun mukana innostunut mahdollisuudesta rakentaa hieno pientaloalue vastapainona pientalojen hajarakentamiselle siroteltuina pitkin Uudenmaan savipeltoja. Siihen aikaan Nurmijärvi-ilmiö oli voimakkaimmillaan. ...
Sitten on tapahtunut paljon asioita, joiden vuoksi hanke ei ole enää yhtä innostava. ...
.. eikä Natura-arvoja ole silti onnistuttu uusiempien selvitysten mukaan riittävästi varjelemaan. ... asiasta tullaan valittamaan EU-tuomioistuimeen saakka, Tuomioistuin on lähes aina kieltänyt Naturaa uhkaavat hankkeet. Siksi koko Östersundomin kaavoitus on epävarmaa.

I ett svar till en kommentar till bloggen skriver Soininvaara följande:

Aloite Helsingille hakea osaliitoksesta tuli Hannes Manniselta. Tiedän, koska oli viestinviejä. Tai siis yksi niistä.

Soininvaara har hävdat det samma förut (se "Statsmakten. Den 10 augusti 2014"), men påståendet är ändå anmärkningsvärt. Det var uttryckligen Helsingfors stad och Jussi Pajunen som i början av år 2006 officiellt tog initiativet till inkorporeringen i samband med den förra kommunreformen Paras (KSSR). När förhandlarna inte lyckades uppnå enighet om Paras erbjöd kommunminister Hannes Manninen (c) sydvästra Sibbo åt Helsingfors stadsfullmäktigeordförande Rakel Hiltunen, som i egenskap av medlem i Manninens "strukturgrupp" var regeringspartnern SDP:s huvudförhandlare. Att Soininvaara fick fungera som "sändebud" beror på att även han var med i strukturgruppen, som förhandlade om Paras-ramlagen.

I tisdags ordnades det framför Riksdagshuset en demonstration för flygfältet i Malm. En som delog i demonstrationen var Sibbo kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström, som i ett annförande bl.a. sadde följande:

Vuonna 2006 silloinen pääministeri Matti Vanhanen näki Malmin lentokentän mahdollisen asuntotuotannon vaihtoehtona Helsinki-Sipoo rajansiirrolle. Kun alueen kaavamuutos oli vastatuulessa, Helsingin silloinen hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi sen erittäin selkeästi: jos Malmia ei voi rakentaa niin Helsinki tarvitsee lisämaata Sipoosta.
Rajansiirto toteutettiin mutta silti Malmin aluetta aiotaan ottaa pois nykyisestä käytöstä. Tämä ei ole oikein!Finansministeriets nyhetsbrev. Den 16 november 2014

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/03_uutiskirjeet/5014_kunta.jsp


I Finansministeriets nyhetsbrev 50/2014, 14.11.2014 från i fredags finns ett avsnitt med rubriken "Metropoliselvitys valmistumassa". Här kan man läsa att "kuntajakoselvittäjät Mikko Pukkinen, Cay Sevón ja Matti Vatilo julkistavat selvityksen tulokset 3. joulukuuta 2014 ja luovuttavat siihen sisältyvän esityksensä viiden kunnan yhdistymisestä kuntien käsiteltäväksi." Ifall det skulle vara oklart vilka fem kommuner som föreslås gå samman står det här ytterligare att "Kuntajakoselvittäjät esittävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan yhdistymistä." Så var förslaget till "metropolstad" i praktiken då klart. Eller kan informationen eventuellt bygga på ett missförstånd?

För Sibbo är det här egentlige goda nyheter. Invånarna i Esbo och Grankulla kommer aldrig att rösta för "metropolstaden" och därmed är kommunindelningsutredarnas förslag dödsdömt. Utredningen kommer dess värre knappast att helt sakna betydelse. Utredningsmännens motiveringar till att Sibbo skall ingå i "metropolstaden" har hittills varit föga övertygande, men det förhindrar inte att metropolutredningen i framtiden kan komma att användas som beslutsunderlag.

Tvivelaktiga följdverkningar. Den 12 november 2014

I tisdags behandlade Helsingfors stadsplaneringsnämnd det nya planförslaget till "gemensam" generalplan för Östersundom. Föga överraskande bordlades ärendet på förslag av ordföranden Risto Rautava. Som bilagor till föredragningslistan ingick ett synnerligen omfattande material.
En av de många bilagorna är utredningen "Vaikutusten arviointi / ehdotusvaihe" på 144 sidor. Här beskrivs fantastiska följdverkningar av förverkligandet av planförslaget. Bl.a. skall förslaget balansera samhällsstrukturen i huvudstadsregionen genom att utvidga samhällsstrukturen österut. I sig har balansen i detta sammanhang föga relevans, men det kan lika väl påpekas att påståendena om obalans i samhällsstrukturen är helt felaktiga, då den största delen av invånarna redan nu bor i den östra delen av huvudstadsregionen. (Se "Gummistämpeln. Den 25 augusti 2007".)

Förslaget påstås även skapa förutsättningar för en utveckling av "axlarna" Sankt Petersburg - Helsingfors  - Tallin  och Åbo - Sankt Petersburg. Tvärtom torde förslaget bara leda till en att trafiken längs E 18 stockas. Dessutom kommer järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Sankt  Petersburg ingalunda att gå genom Östersundom. Man kan även fråga sig vilket värde argumentet Sankt Petersburg har i dagens politiska och ekonomiska läge.
Nytt datum. Den 2 november 2014

I mitt senaste inlägg "Nytt planförslag. Den 26 november 2014" bekräftade jag uppgiften om att publiceringen av metropolutredningen är den 26 november. Dess värre är informationen redan föråldrad. På uppföljningsgruppens möte den 30 oktober informerades det om att förslaget till ny kommunindelning i Helsingforsregionen publiceras först den 3 december. Tidpunkten framgår även ur den presentation som visades under mötet.Ur presentationen, som har underrubriken "Kommunutredarnas lägesöversikt", framgår att åtminstone inte Tusby eller södra Tusby formellt kommer att ingå i förslaget till en "metropolstad". Det aktuella området som hör till Tusby föreslås slås samman med övriga kommuner. Om det inte blir någon sammanslagning av hela kommuner, så blir  det inte heller någon partiell kommunsammanslagning.I presentationen behandlas även utredning om sammanslagning i Östra Nyland. Grundandet av en stad i östra Nyland anses nödvändig, men utredningsmännen antyder att Sibbpo inte bör ingå i den östnyländska staden:

Selvittäjät pitävät itäisen Uudenmaan kaupungin perustamista tarpeellisena osana metropolialueen voimavarojen kokoamista; Sipoo kiinnittyy kuitenkin vahvemmin pk-seutuun

Några andra motiveringar till att Sibbo bör anslutas till "metropolstaden" ges  i detta sammanhang inte. Motsvarande motiveringar gäller för övrigt inte för Kyrslätt:

Kirkkonummi ja Vihti ovat tärkeä osa metropolikaupungin kehittyvää kehysaluetta. Myös Länsi-Uudellamaalla tarvitaan voimavarojen kokoamista. Vihdin ja Kirkkonummen kuntien yhdistyminen tukisi tätä tavoitetta.

Huruvida kommunindelningsutredarna kommer att föreslå att även Esbo och Grankulla skall ingå i metropolstaden är det svårt att utläsa ur presentationen. Utan Esbo blir det ändå ingen miljonstad och därmed inte heller några som helst skäl för benämningen "metropolstad". Om Esbo och Grankulla föreslås ingår i "metropolstaden"  är framställningen till en ändring i kommunindelningen dödsdömd. Invånarna i Esbo och Grankulla kommer aldrig att rösta för förslaget. På uppföljningsgruppens möte tweetade kommundirektör Mikael Grannas något mindre diplomatiskt.