Sibbo hör inte till huvudstadsregionen. Den 29 juni 2014I fredags publicerade Helsingin Sanomat en insändare av föreningen För Sibbo under rubriken "Sipoota ei saa liittää tulevaan jättikuntaan". Rubriken är kanske något missvisande, för i insändaren tar man avstånd från jättekommunen eller -staden som sådan. Speciellt ifrågasätts i insändaren dock motiveringarna till att Sibbo som enda kranskommun föreslås gå samman med städerna i huvudstadsregionen. Jag citerar ur insändaren:

Valtiovarainministeriön juuri julkistaman selvitystyön tuloksena Sipoon kunta esitetään liitettäväksi osaksi pääkaupunkiseudun jättikuntaa. Kaikki muut kehyskunnat Tuusulan eteläosaa lukuun ottamatta on jätetty esityksen ulkopuolelle.

Esitys on epälooginen, ja perusteet Sipoon liittämiseen ontuvat. Sipoo ei kuulu pääkaupunkiseutuun, joka virallisen ja yksiselitteisen määritelmän mukaan muodostuu Helsingistä, Espoosta, Vantaasta ja Kauniaisista. Tämä on kirjattu myös lakiin. Sipoo on rinnastettavissa muihin Helsingin seudun kehyskuntiin, jotka on jätetty liitosesityksen ulkopuolelle.

Yhtenä tarkastelukriteerinä käytetty sukkulointi eli työmatkaliikkuminen pääkaupunkiseudulle on useista muista kehyskunnista suurempaa kuin Sipoosta. Etäisyys Helsingin keskustaan on Sipoosta sama kuin esimerkiksi Kirkkonummelta. Kirkkonummea ei kuitenkaan esitetä liitettäväksi jättikuntaan, vaikka samat tarkastelukriteerit täyttyvät.

Myös karttatarkastelu osoittaa, että Sipoo muodostaa muuhun jättikuntaan nähden oman, keinotekoisen ulokkeensa.

Selvityshenkilöt eivät ole noteeranneet, että vuonna 2009 Sipoosta on Helsingin vaatimuksesta jo liitetty osaksi pääkaupunkiseutua Etelä-Tuusulaa vastaava alue, Östersundom. Liitos tehtiin nimenomaan pääkaupunkiseudun kasvun turvaamiseksi. Perusteluna rajanvetoon todettiin tuolloin, että Sipoo suuntautuu vahvasti kohti Porvoota.

Nyt julkistetussa selvityksessä Sipoon liittämistä metropolikaupunkiin perustellaan sillä, että "Sipoo suuntautuu monin tavoin Helsinkiin ja Vantaaseen".

Jag har själv varit med och utformat insändaren, speciellt den ovan återgivna första halvan av texten, men jag vill ändå  anmäla avvikande åsikt angående en sats som kom med i insändaren. Min avvikande åsikt gäller påståendet "Sipoo on viime vuosina lähtenyt voimakkaiden kasvustrategioiden tielle niin itsensä, metropolialueen kuin koko valtionkin hyväksi." Det är sant att Sibbo har storra planer när det gäller tillväxt, speciellt på båda sidorna av Sibboviken. Påpekandet om Sibbos "tillväxtstrategi" är även relevant med tanke på de beskyllningar som riktades mot Sibbo i  samband med "Sibbofrågan" år 2006. Tillväxtplanerna är även en övergripande "strategi" så till vida att all beslutsfattare i Sibbo förväntas förbinda sig till planerna. Däremot kan det verkligen ifrågasättas om tillväxtstrategin är bra för någon part.

I Sibbo motiveras tillväxtstrategin med att en hög tillväxt krävs för att kommunen skall kunna bevara sin självständighet. I Sibbo har man inom vissa politiska grupper tagit på allvar beskyllningarna om låg tillväxt som riktades  mot kommunen i  samband med inkorporeringen av Östersundom. I verkligheten har Helsingfors inte haft några intressen av en snabb tillväxt i Sibbo. Tvärtom har huvudstaden strävat efter att förhindra utflyttning till grannkommunerna. Sibbos planer för Majvik och "Sibbesborg" stöder Helsingfors intressen närmast med tanke på att gränserna kan flyttas så att dessa områden ansluts till Helsingfors. Sibbos planer på en metrolinje och tillhörande bebyggelse har under senaste tid lyfts fram som ett argument för att Sibbo eller södra Sibbo bör inkorporeras av Helsingfors.


Sammanslagningsavtal. Den 22 juni 2014Under den gångna veckan har det klarnat att varken Sibbo eller Esbo kommer att deltaga i utarbetandet av metropolutredningens sammanslagningsavtal. Vid kommunstyrelsemötet i Sibbo på tisdag beslöt man att inte bevilja kommundirektören mandat att förhandla om ett sammanslagningsavtal. Beslutet dokumenterades med ett gruppselfie på Twitter.

I onsdags publicerade Sibbo kommun ett pressmeddelande under rubriken "Sibbo deltar inte i utarbetandet av metropolutredningens sammanslagningsavtal" ("Sipoo ei osallistu metropoliselvityksen yhdistymissopimuksen laatimiseen", där kommundirektör Mikael Grannas bl.a. säger att "En sammanslagning av metropolområdet skulle vara nationalekonomiskt ansvarslöst".

Fastän det är föga troligt att det blir någon "metropolstad" genom kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen förespråkar historikern Laura Kolbe (c) i en insändare med rubriken "Suur-Helsinki ansaitsee modernin kaupungintalon" i torsdagens nummer av Helsingin Sanomat att "Metropolikaupungin muodostaminen avaa mahdollisuuden modernin kaupungintalon ja hallintokeskuksen rakentamiseen." Kanske dags för en arkitektävling? Även år 20006 såg Kolbe Storhelsingfors hägra. (Se t.ex. "Stadsstaten Helsingfors. Den 9 april 2007".) Då fick huvudstaden nöja sig med Östersundom. Hur månne det går denna gång?

Om det inte blir några kommunsammanslagningar, så ser det däremot ut att trots allt bli en motropolförvaltning. Det lär man ha kommit överens om i samband med regeringsförhandlingarna på torsdag. Åtminstone kom man inte överens om att riva upp tidigare överenskommelser om en metropolförvaltning.
Metropolförvaltningsutredningen. Den 15 juni 2014

I det senaste blogginlägget "Metropolstad. Den 8 juni 2014" noterar jag att kommunindelningsutredare Cay Sevón i Obs debatt den 5 juni hävdade att valet att ta med Sibbo men inte Kyrkslätt i metropolstaden baserar sig på objektiva kriterier, som handlar om pendling och användning av tjänster. Mera exakt säger Sevón (enligt textningen) att "Det vi grundar oss på är objektiva kriterier som finns med i metropolförvaltningsutredningen där man talar om pendling och hur man använder tjänster ... en hel del olika kriterier - som gör att t.ex. Sibbo är med men inte Kyrkslätt." Sevón torde här syfta på "halvitidsrapporten" från den 1 april. (Rapporten har översatt till svenska publicerats den 30 april.) Den enda jämförelsen mellan kommunerna i metropolområdets "kärnområde" som finns i halvtidsrapporten visar emellertid att pendlingen från Sibbo är mindre än från Kyrkslätt. Även från (hela) Tusby och Kervo är pendlingen till kärnområdet större än den är från Sibbo.

Halvtidsrapport s. 80

I fredagens Hufvudstadsbladet ingår en insändare av Cay Sevón under rubriken "Samarbete - inte tävling - är nyckeln". Insändaren är avsedd att vara ett svar på Björn Månssons kolumn i Hbl den 7 juni "Klarspråk om språk", men Sevón bemöter i  verkligheten inte Månssons kritik mot "planen på kommunfusioner i huvudstadsregionenmetropolstaden". I insändarartikeln kommer Sevón med följande häpnadsveckande påstående:

Vårt uppdrag definierades i fjol av finansministeriet och gäller Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo och Vanda städer samt Sibbo, Tusby och Vichtis kommuner.

Att Sevón glömmer att Kyrkslätt hör till utredningsområdet är inte oväsentligt med tanke på att utredarna inte ger någon motivering till att Sibbo men inte Kyrkslätt föreslås ingå i "metropolstaden". Tydligen har Sevón kopierat felet från den svenska översättningen av "Metropolutredningen" från den 3 juni. (Se bilden nedan.) Det kan väl ändå inte vara så att Sevón missat att Kyrkslätt hörde till utredningsområdet.På tal om fel i  översättningen så frågar finansministeriet och miljöministeriet från och med i fredags på webbplatsen dinasikt.fi (otakanta.fi) om åsikter om metropolförvaltningen. Frågorna är ställlda under rubriken "Metropolförvaltningen: Hurdan metropolförvaltning behöver vi?" Här borde medborgarna kunna välja  mellan de två olika föreslagna modellerna av metropolförvaltning som  presenteras i halvtidsrapporten, men i den svenskspråkiga enkäten finns bara ett alternativ.

Metropolstad. Den 8 juni 2014


I tisdags publicerades ett utkast till förslag till kommunsammanslagningar i Helsingforsregionen, "Metropolutredningen: Särskild utredning om kommunindelningen för 9 kommuner på metropolområdet - Preliminära riktlinjer för en framtida metropolstad". Här föreslår kommunindelningsutredarna Mikko Pukkinen, Cay Sevón och Matti Vatilo Sibbo, södra Tusby och huvudstadsregionens fyra  städer slås samman till en "metropolstad". Förslaget baserar sig på "Metropoli meille kaikille: Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset" från februari 2014 (se "Samarbetsvilja. Den 10 mars 2013" ), men det finns även väsentliga skillnader mellan det nya förslaget och förslagen från ifjol.

I utredningen från 2013 fanns det två alternativ: Enligt det första förslaget skulle Kyrkslätt och Grankulla anslutas till Esbo, Kervo och södra Tusby anslutas till Vanda, medan Sibbo ensamt skulle till Helsingfors. Enligt det andra förslaget skulle de fyra städerna i huvudstadsregionen tillsammans med Kyrkslätt och Sibbo gå samman och bilda en enda kommun. Det senare förslaget ansågs dock inte realistiskt, eftersom beslutsfattarna i Esbo inte går med på det. I själva verket sade kommunminister Henna Virkkunen redan år 2011 att Esbo och Helsingfors inte går samman, eftersom Esbo inte går med på det.
Det nya förslaget som Pukkinen, Sevón och Vatilo kommer med är en kombination av de två ovannämnda förslagen från år 2013. I själva verket motsvarar det det närmast andra förslaget, men Kyrkslätt har bytt bort södra Tusby. Frågan är varför utredarna lägger fram ett förslag som inte  anses realistiskt. Förklaringen torde vara att Esbo kan lämnas bort i den slutliga framställningen, som skall läggas fram på hösten. Denna möjlighet har utredarna redan antytt och det torde förklara varför Kyrkslätt inte tagits med.
I torsdags sände Yle fem en extra lång sändning av Obs debatt, som denna gång handlade om metropolstaden. I diskussionen deltog även Cay Sevón, som kom med några häpnadsväckande påståenden. Sevón hävdade att valet att ta med Sibbo men inte Kyrkslätt baserar sig på objektiva kriterier, som handlar om pendling och användning av tjänster, men i verkligheten är pendlingen från Sibbo till huvudstadsregionen inte större än från Kyrkslätt. Från Sibbo pendlar man ju även österut. Till saken hör att det i Förvaltningsutskottets betänkande 11/2013 rd heter att pendlingen inte skall vara ett kriterium för kommunsammanslagningar i metropolområdet (se "Itäinen Helsinki. Den 7 juli 2013"):

Av kommunstrukturpropositionen framgår att de utredningsgrunder som avser själva försörjningsgraden i fråga om arbetsplatser samt pendling och samhällsstruktur inte är avsedda att tilllämpas inom metropolområden. I stället ska de fjorton kommunerna i metropolområdet med stöd av den föreslagna lagen utreda en sammanslagning på områden där det finns ett stort behov av en enhetligare samhällsstruktur på grund av en gemensam central tätort och trycket på att den ska växa.
År 2006 motiverades inkorporeringen av sydvästra Sibbo med att Sibbo var orienterat mot Borgå. (Se t.ex. "Olika tolkningsmöjligheter. Den 7 januari 2007".) Nu kommer kommunindelningsutredarna i sin rapport inte med några andra motiveringar till att ansluta Sibbo med "metropolstaden" än att "Sibbo orienterar sig på många sätt mot Helsingfors och Vanda."

Det "objektiva kriteriet" att ta med Sibbo i metropolstaden är alltså att "Sibbo orienterar sig på många sätt mot Helsingfors och Vanda." Den verkliga skälet torde vara att det finns ett tryck på att låta Helsinginfors igen växa österut, då det inte går att inkorporera Esbo med Helsingfors.
Kommunsammanslagningar med invånarnas hjälp. Den 1 juni 2014

Helsingin Sanomat publicerade den 23 maj på tidningens en artikel med rubriken "Asukkaat voivat luoda suurkunnan". Av någon anledning har artikeln inte publicerats i själva tidningen. Artikeln är lite onödigt skriven så att den i första hand handlar om Esbo. Möjligheten att invånarna skapar en storkommun gäller nog främst Vanda och Helsingfors. Vad rubriken syftar på är alltså att kommunindelningsutredarna kan initiera en folkomröstning om ett förslag till en ändring kommunindelningen. Om majoriteten i en kommun röstar för en sammanslagning, kan statsrådet besluta om en sammanslagning, fastän fullmäktige är emot sammanslagningen. (Se "Om det blir folkomröstning. Den 20 april 2014".) Helsingin Sanomat uttrycker det på följande sätt:

Yhden kunnan poliitikkojen kannatus mille vain liitokselle riittäisi: vaikka muut valtuustot vastustaisivat, esimerkiksi Helsingin suopeuden jälkeen olisi todennäköisesti edessä kansanäänestys kunnittain. Kuntalaiskannatuksen jälkeen hallitus voisi tehdä pakkoliitospäätöksen.

I artikeln kan man även läsa att "Metropolialueen kuntien uusjaosta on luvassa kartat puolentoista viikon päästä." Vi bör alltså kunna se fram mot ett utkast till ny kommunindelning i Helsingforsregionen i början av veckan. Uppgiften bekräftas i en artikel med rubriken "'Vi har en konkret idé om att slå ihop kommunerna'" i dagens nummer av Hufvudstadsbladet, där man kan läsa att ett "preliminärt förslag" presenteras på tisdag.