Anmärkningar. Den 25 januari 2015


Senaste måndag var sista dagen att lämna in anmärkningar mot de två kommunindelningsutredningar som Sibbo kommun formellt frivilligt deltagit i samt den särskilda kommunindelningsutredningen i metropolområdet, som kommunen inte frivilligt deltog i. Enligt kommundirektör Mikael Grannas tweet lämnades det in endast 4 anmärkningar mot. Kommunindelningsutredare Matti Valtio svarade på tweetet och föreslog att kommuninvånarna förhöll sig likgiltiga till alternativen. Grannas svarade med att föreslå att invånarna är uttråkade.

En av dem som lämnat in en anmärkning är föreningen För Sibbo, som lämnade in en anmärkning för utredningarna om en sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland och en sammanslagning av kommunerna i östra Nyland samt en skild anmärkning om den särskilda kommunindelningsutredningen inom metropolområdet. Jag återger den senare i sin helhet här:

Sipoon puolesta ry:n huomautus Metropolialueen kuntajakoesityksestä

Sipoon puolesta ry huomauttaa, että metropolialueen kuntajakoesitys ei ole sipoolaisten näkökulmasta hyvä  ratkaisu. 
Metropolikaupunkiesityksessä Sipoo on täysin erilainen kunta verrattuna muihin liitoksessa ehdotettuihin kuntiin. Sipoo ei ole yksi pääkaupunkiseudun kunnista ja metropolialueen kuntajakoesityksestä puuttuu kokonaan selitys, miksi Sipoo ainoana pääkaupunkiseuden kehyskuntana pitäisi liittää metropolikaupunkiin. Sipoosta on vasta liitetty maa-alue Helsinkiin (1.1.2009) erillisen selvityksen pohjalta. 
Sipoo ei väestömäärältään, yhdyskuntarakenteeltaan eikä kulttuuriltaan sovi tulla liitetyksi tiiviin yhdyskuntarakenteen kaupunkimaisiin kuntiin. Vallan keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja siirtyminen pois Sipoosta olisi selvää tällä väestöpainotuksella. Myöskään esityksen ns. kotikaupunkialueet eivät poista tätä ongelmaa, sillä Sipoon maa-alue, jolle asukkaat jakautuvat, on laaja. Saman tyyppisiä palvelurakenteita ei pystyttäisi järjestämään kuntalaisten tasavertaisen kohtelun näkökulmasta. Sipoo olisi tässä rakennelmassa reuna-aluetta, mikä johtaisi kehityksen pysähtymiseen nykyisessä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydentämistä korostavassa politiikassa. Mikään ei puolla Sipoon liittämistä metropolikaupunkiin. 
Metropolialueen kuntajakoesitys on yksi monista kuntajakoselvityksistä, joita Kataisen hallitus on pannut alulle ja joiden lopputulos on ollut alusta alkaen valmiiksi kirjoitettu valtiovarainministeriössä. On siten väärin kutsua tätä selvitykseksi, koska se on lähinnä ollut ministeriön tahtotilan pukeminen selvitysmuotoon.
Merkittävä ongelma esityksessä on vallan  keskittyminen, jolloin kansalaisten perusoikeudet aitoon demokratiaan ja vaikuttamiseen heikkenevät. Itsenäisenä pysyminen turvaa Sipoon kehityksen parhaiten. 
Sipoon puolesta ry näin ollen huomauttaa, että Sipoon kehityksen, sipoolaisten palveluiden, itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi ja Sipoon talouden kannalta paras vaihtoehto on Sipoon kunnan säilyminen itsenäisenä ja eheänä.
Pseudonymet Fallet Sibbo. Den 18 januari 2015

Landskapsstyrelsen för Nylands förbund beslöt på sitt möte i måndags att det ändrade förslaget till landskapsplan för "Östersundomområdet" från Västersundom till Sibbo å framläggs 20.1–20.2. Beslutet togs med rösterna 8 - 5. Det var bråttom med landskapsplanen, för generalplanen för Östersundom kan inte godkännas utan att landskapsplanen trätt i kraft. Förslaget till landskapsplan och utkastet till generalplan kommer nu att delvis samtidigt vara offentligt framlagda, men ordningsföljden är ändå fel.
Ppseudonymet ”Fallet Sibbo” intervjuades i måndags av Yle Östnyland. Intervjun, som sändes direkt, resulterade även i en text med rubriken "Sibbo går Helsingfors ärenden". Jag har  använt mig av pseudonymet på sociala medier och i diskussionsspalter för att undvika personlig publicitet, Samtidig har jag använt namnet för att skaffa publicitet för min blogg. Liksom jag konstaterat i inlägget "Ansikten istället för politiska processer. Den 12 november 2008" är medierna mera intresserade av personer än av sakfrågor. Jag har varit tvungen att offra mitt ansikte och ställa upp som byfåne eller original för att få publicitet för min sak. På måndag lär det fortsatta med knagglig finska i Ylen Aikainen.Utkast till delgeneralplaner. Den 11 januari 2014

Sibbo kommun publicerade i fredags en kungörelse med rubriken "G18 förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs läggs fram på nytt, G22 utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och G19 förslaget till gemensam generalplan för Östersundom läggs fram". I webbversionen av kungörelsen hänvisas till webbplatsen "Yhteinen Östersundom", men det aktuella planförslaget hittas inte här. Webbplatsens svenska sidor har inte uppdaterats på ett par år. Anmärkningar mot förslaget till gemensam generalplanen för Östersundom, som även berör Majvik och Granö, skall vara framme i Helsingfors stads registratorskontor senast den 4 mars.
Det är inte bara planeringen av Majvik och Granö som koordineras i Helsingfors. Det samma verkar gälla "Sibbesborg". Utkastet för delgeneralplan för Sibbesborg (utan Eriksnäs) omfattar även områden väster om Sibbo å. Här saknar utkastet till delgeneralplan stöd i landskapsplanen, eftersom "Östtersundoms område", som i detta sammanhang sträcker sig från Västersundom till Sibbo å, lämnades bort från etapplandskapsplan 2 för Nyland. Landskapsstyrelsen för Nylands förbund skall på ett extraordinärt möte på måndag behandla ett förslag till en komplettering av etapplandskapsplan 2, men förslaget till delgeneralplan, som borde styras av landskapsplanen, är offentligt framlagd från och med samma dag. Det skulle knappast vara möjligt utan ett intimt samarbete med Helsingfors.

Frågan är för vem "Sibbesborg" (inklusive Eriksnäs) egentligen planeras. På webbplatsen "Sibbesborg" kan man man läsa att "Sibbesborg är ett storskaligt projekt som ... syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt". För det första ligger det aktuella området åtminstone än så länge utanför huvudstadsregionen. Städerna i huvudstadsregionen har inget behov av tillväxt i Helsingforsregionens kranskommuner, dit Sibbo hör. Tvärtom uppfattas flyttningsrörelsen till kranskommunerna som ett stort problem. Istället vill man i Helsingfors koncentrera tillväxten till metropolområdets kärnområde. Någon gång i framtiden kommer gränsen för tillväxt inom den nuvarande huvudstadsregionen kanske att komma emot, men det är ingalunda nödvändigt att stadsstrukturen växer just längs Sibbos sydkust. I stället borde tillväxten ske längs spårvägförbindelser som redan existerar. Eftersom reserveringen för HELI-banan tagits bort från landskapsplanen, förutsätter "Sibbesborg" en förlängning av metrolinjen. Det är osannolikt att metrolinjen inom en överskådlig framtid ens förlängs till Östersundom, men om så skulle ske har Sibbo inte ekonomiska resurser att bygga en metrolinje från Östersundom till Sibbo å. I Helsingfors räknar man nog med att södra Sibbo kommer att vara en del  av Helsingfors den dag "Sibbesborg" börjar byggas. I Sibbo anses tillväxtstrategin vara nödvändig för att Sibbo skall kunna förbli en självständig kommun, men i Helsingfors uppfattas projektet Sibbesborg som ett skäl till  att ansluta hela södra Sibbo till huvudstaden. (Jfr "Nourish! Den 17 januari 2012".)

Eriksnäs skall få  en egen delgeneralplan, men området planeras som en del av "Sibbesborg". Utan det storskaliga projektet Sibbesborg skulle de massiva planerna för Eriksnäs inte godkännas. Dess värre riskerar Eriksnäs bli ett isolerat område med dåliga förbindelser till övriga Sibbo och det närbelägna Söderkulla, men med god motorvägsförbindelse till Helsingfors.


Förslag till folkomröstning. Den 4 januari 2014

I onsdags publicerade Helsingin Sanomat en insändarartikel undertecknad av Kaarin Taipale med rubriken "Metropolia ei kannata jäädyttää kalkkiviivoilla". Här bröt tidningen mot sina egna principer och publicerade en insändarartikel som redan tidigare har publicerats. Artikeln publicerades den 29 december både på Taipales och Ville Jalovaaras blogg och hade redan i tisdags uppmärksammats av så väl Yle som Helsingin Uutiset och Länsiväylä. Dessutom publicerades artikeln av Hämeen Kaiku på tisdagen. I insändarartikeln polemiserar socialdemokraten Taipale mot samlingspartistisk Lassse  Männistö, som i ett pressmeddelande på måndagen hade argumenterat för att metropolförvaltningen bör läggas på is och att man istället borde ordna folkomröstning om förslaget till kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen.

Helsingin Sanomat uppmärksammade inte alls Männistös uttalande, men  det gjorde däremot Yle, som i en text med rubriken "Kokoomuksen Männistö haluaa jäädyttää metropolihallinnon" bl.a. skriver följande:

– Selkeästi tehokkaampi ja järkevämpi ratkaisu pääkaupunkiseudun ongelmiin olisi pääkaupunkiseudun neljän kunnan liitos. ...
Männistö liputtaakin kuntaliitosten puolesta ja vaatii kansanäänestystä kuntajakoselvittäjien ehdottamasta Suur-Helsingistä.
– Lähtisin siitä, että kun pääkaupunkiseudun kuntaliitoksesta on puhuttu niin pitkään, niin kannattaisi järjestää kansanäänestys pääkaupunkiseudun kuntien kuntaliitoksesta sen jälkeen, kun sote-uudistus on saatu etenemään. Se, että tulisiko liitokseen mukaan muita kuntia, riippuu myös Uudenmaan kehyskunnista itsestään.

Notera att Lasse Männistö här talar om huvudstadsregionens fyra kommuner, dit Sibbo inte hör, fast det  är möjligt att detta bara är Yles tolkning av Männistö.

Sent om sider vaknade Helsingin Sanomat på fredagen med en ledarartikel med rubriken "Metropolihallinto uhkaa kaatua tai paisua". Här kan man bl.a. läsa följande:

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmää johtava Lasse Männistö jäädyttäisi koko metropolihallinnon, jotta tilaa jäisi pääkaupunkiseudun kuntaliitokselle. Paljon pitäisi maailman kuitenkin muuttua, jotta Espoo tekisi vapaaehtoisen liitoksen Helsingin kanssa.
Igår var det sedan dags för Helsingin Sanomat att slå till. För det första publicerade tidningen en insändare av de tre kommunindelningsutredarna under rubriken "Metropolikaupunki olisi monikeskuksinen". I insändarartikeln svarar utredarna på Kaarin Taipales (och Ville Jalovaaras) insändarartikel. Utredarna inleder med förtydligandet att "metropolihallinto on niin sanottu pakkokuntayhtymä, ja metropolikaupunki on uusi kunta, Suomen pääkaupunki." Huvudnyheten på paradsidan i samma tidning har rubriken "Pajunen vaatii kansalle äänestystä Suur-Helsingistä".

Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Pajusta tympii vatvonta – hän perää kansanäänestystä Suur-Helsingistä". Det framgår här att Jussi Pajunen i själva verket lyfter fram det redan förkastade förslaget till regional folkomröstning, där alla angivna röster i de berörda kommunerna  räknas ihop:


Äänestys pitäisi järjestää samaan aikaan ja samoin kysymyksin kaikissa esitetyn metropolikaupungin kunnissa. Äänet laskettaisiin sekä kunnittain että koko alueen tasolla.

Juridiskt sett har det totala antalet  avlagda röster i eventuella samtidiga folkomröstningar ingen betydelse, men en inofficiell majoritet bakom förslaget till en fusion kan ha  en viss politisk betydelse. Lite intressant är det att Pajunen inte ser bytet av regering som ett hinder för en sammanslagning. Månne inte Pajunen hoppas på att det sammanlagda resultatet i en folkomröstning skall tas i beaktande vid nästa regeringsförhandlingar.