Det behövs en bestående områdesindelning. Den 28 maj 2017

Regeringen Katainen planerade som bekant en omfattande kommunreform, som skulle medföra en en stor mängd kommunsammanslagningar. För att underlätta sammanslagningarna stiftades en ny lag för fastighetsdatasystem. Enligt den nya lagen och det nya systemet som trädde i kraft 2014 ändras inte längre fastigheternas registerbeteckning i sammanband med kommunsammanslagningar. I princip berättar fastighetsbeteckningarna alltså inte längre i vilken kommun en fastighet ligger, även om man ur beteckningen kan se i vilken kommun fastigheten har legat. Samtidigt med den aktuella förnyelsen avskaffades även registerbyarna. Indelningen av kommuner i registerbyar går tillbaka till storskiftet, vilket förklarar att registerbyarna ofta är - eller varit - splittrade och inte motsvarat samhällstrukturen. Registerbyarna har inte haft någon annan formell uppgift vid sidan av fastighetsregistret, men olika distrikt har ofta, åtminstone delvis följt registerbyarnas gränser. Registerbyarnas gränser har även varit markerade på grundkartan.

Sedan storskiftet har byar i Finland (och Sverige) varit splittrade på stora områden. Registerbyarna har därför haft betydelse för byarnas identitet och landskapsbilden. De har även haft betydelse i akademiska sammanhang, där det behövs bestående områdesindelning. Samtidigt som registerbyarna avskaffades hotades även den för bl.a. folkbokföringen så viktiga kommunindelningen.

I Sverige infördes så sent som ifjol en bestående distriktsindelning, som bygger på församlingsindelningen från 1999 och som till stor del motsvarar indelningen i socknar på 1800-talet. Initiativet kom från forskare, som har behov av att kunna följa långa skeenden och ansvaret för distriktsindelningen gav Lantmäteriet. Distriktsindelningen består av sammanlagt 2523 områden.

Även om kommunindelningen och förhållande mellan kyrka och stat utvecklats olika i Finland och Sverige behövs det även i Finland en bestående områdesindelning. Redan i nyhetssammanhang skulle det behövas klart definierade områden som är mindre än de existerande kommunernas områden.