Avtal. Den 31 maj 2015

Den nya Centerledda regeringen torde betyda att hotet om tvånsgssammanslagningar är över, fastän den nya kommunministern  Anu Vehviläinen (c) år 2008 röstade för tvångsinkorporeringen av sydvästra Sibbo och fastän Matti Vanhanen ser ut att bli ordförande för Centerns riksdagsgrupp.

Vanhanen har redan haft inflytande över bostadspolitiken i regeringsprogrammet. I ett blogginlägg kommer Matti Niiranen, som är samlingspartistisk stadsfullmäktigeledamot och medlem i stadsplaneringsnämnden i Helsingfors, med en intressant tolkning av regeringsprogrammet:

Helsingin ja valtion aiemmin viime vuonna sopimasta Pisararata-, Malmi- ja Östersundom –paketista ja sopimuksesta tulee pitää kiinni.  Pettymykseni on suuri, jos näin ei tehdä.
Tämän osalta ei toissapäivänä 27.5.2015 julkaistuissa hallituksen ohjelmapapereissa yksityiskohtia kerrota, mutta hallitusohjelman liitteestä löytyy seuraava toteamus:
"Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona tontti- ja asuntotuotannon olennaista lisäämistä kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien sekä kuntien keskinäisessä yhteistyössä."
Lisäksi ohjelmaan on kirjattu se, että ”hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen sovittavan ja asuntotuotantoa sekä kasvua vauhdittavan aiesopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Tässä huomioidaan asuntomarkkinoiden ”monimuotoinen kehittäminen”.
Näiden yleisluontoisten kirjauksien voinee tulkita vahvistavan pisararataa, Malmin aluetta ja Östersundomia koskevan sopimuksen, jonka pääkaupunkiseudun kunnat ja valtion tekivät viime vuonna.

Vad är det här för ett avtal? Att den förra regeringen och Helsingfors kommit överens om Malm och Pisara är uppenbart, men vad kan man ha kommit överens om angående Östersundom?

Ingen inlösning. Den 24 maj 2015

Under de pågående regeringsförhandlingarna har det lobbats och demonstrerats för ett bevarande av flygstationen i Malm. Förhållandet att regeringsbildaren representerar Centern torde ge nytt hopp  för flygfältet, eftersom Centern de senaste tio åren försökt profilera sig som ett parti som vill bevara flygverksamheten i Malm, men den föregående regeringens beslut om Malm är inte så lätt att ändra, eftersom det är resultatet av en överenskommelse mellan staten och Helsingfors. När Matti Vanhanen för tio år sedan bröt ett motsvarande avtal blev han tvungen att ersätta huvudstaden med Östersundom. I en ledare i fredagens tidning noterade Helsingin Sanomat om Malm att "Alueesta on tullut entistä tärkeämpi Östersundomin kaavaan liittyvän epävarmuuden takia."

Under den gångna veckan publicerades en ny rapport om flygplatsen. Rapporten  ger nytt stöd för ett bevarande av flygverksamheten i  Malm, men den sköts direkt ner av Helsingfors  stad, kommunikationsministeriet, Finavia och Trafi. Och visst har rapporten brister, eller vad säges om följande stycke ur rapporten?

Valtiolla on käytössään myös alueen pakkolunastus, joka turvaa lentokenttätoiminnan säilymisen osana valtakunnallista verkostoa. Pakkolunastus toimenpiteenä on tarkoitettu erityisesti lentokenttäalueiden lunastukseen. Helsingin kaupungin lunastaessa Sipoon noin 3000 hehtaarin alueen, lunastushinta oli noin 7,9 miljoonaa euroa.

Högsta förvaltningsdomstolen dömde Helsingfors att betala futtiga 7 943 000 euro för lösöre, kommunalteknik och alla de fastigheter i allmänt bruk som Sibbo ägde i det knappt 3000 hektar stora inkorporeringsområdet. Helsingfors har ingalunda inlöst Östersundom, utan inkorporerat det, vilket är en helt annan  sak. Även om Helsingfors stad fick ta över Sibbo kommuns egendom till ett skandalöst lågt pris, så har det varit mycket dyrt för Helsingfors att köpa upp  marken av privata ägare. Priset för att lösa in eller köpa ett område av Östersundoms storlek räknas i hundratals miljoner, men ett så stort område behövs naturligtvis inte för ett flygfält. Knappast blir det ändå aktuellt för staten att lösa in området i Malm.

Östersundomområdet. Den 17 maj 2015Nylands landskapsstyrelse behandlade på sitt möte i måndags bl.a. kompletteringen av etapplandskapsplan 2 för Nyland, dvs "Östersundomområdet", som sträcker sig ända till Sibbo å. Medan etapplanskapsplanen i övrigt fastställdes av miljöministeriet i oktober och godkändes  av Nylands förbund redan i mars 2013 (se "Natura-utredning. Den 17 mars 2013") står lanskapsplanen på ställe då det gäller Östersundom och sydvästra Sibbo. Landskapsstyrelsen beslöt på sitt möte att "återkomma till planlösningen först då Östersundomkommittén har beslutat huruvida kommittén i enlighet med naturvårdslagen ansöker om undantagsbeslut från statsrådet för kommunernas gemensamma generalplan." (Se "Landskapsstyrelsens beslut 11.5.2015".) Efter mötet publicerade landskapsförbundet en "artikel" med rubriken "Så här framskrider landskapsplanen för Östersundomområdet – tre alternativ övervägs". Här kan man bl.a. läsa följande:

Styrelsen återkommer till den egentliga planlösningen först då Östersundomkommittén har beslutat huruvida kommittén i enlighet med naturvårdslagen ansöker om undantagsbeslut av statsrådet. Undantagsbeslutet skulle gälla kommunernas gemensamma generalplan.
Östersundomkommittén är ett gemensamt organ för Helsingfors, Vanda och Sibbo. Kommittén har i uppgift att utarbeta och godkänna den gemensamma generalplanen för Östersundom.
Följande alternativ övervägs för landskapsplanens fortskridande:
  • planen ändras så att den inte medför skadliga konsekvenser för fåglarna på området
  • man söker om undantagsbeslut av statsrådet i enlighet med naturvårdslagen
  • planen godkänns som sådan.


Delgeneralplan för Björnsö. Den 10 maj 2015


För några veckor sedan fick invånarna i Helsinngfors publikationen "Helsingfors planläggningsöversikt 2015" hem med posten. I texten "Helsingfors generalplan" behandlas även Östersundom, fastän området inte ingår i generalplanen för Helsingfors. Här kan man bl.a. läsa följade:

För Björnsö i Östersundom uppgörs 2015 en dispositionsplan på delgeneralplansnivå, och utgående från den kan ändringar av generalplanen för området uppgöras innan generalplanen för Östersundom träder i kraft.

Att man nu planerar en skild delgeneralplan för Björnsö är en nyhet för mig. Behovet av en delgeneralplan visar väl på vilka problem man har med den gemensamma generalplanen för Östersundom.

EU bestämmer. Den 3 maj 2015

I mitt senaste inlägg "Borde Östersundom återlämnas? Den 26 april 2015" behandlar jag Osmo Soininvaaras kanske inte så allvarligt ämnade förslag att Östersundom kunde återlämnas till Sibbo och reaktionerna på Soininvaaras uttalande. Under den gångna veckan har reaktionerna fortsatt med artiklar i Östnyland/Hbl och Sipoon Sanomat. Artiklarna har framför allt tagit fasta på att de aktuella planerna för Östersundom kräver en behandling i statsrådet, men att EU har sista ordet. I en intervju med Anders Albrecht i KSF Medias tidningar kan man bl.a. läsa följande:

...med tanke på hur Helsingfors tilläts inkorporera området från Sibbo 2008 utan några riktiga argument, så kanske man hoppas att även generalplanen ska kunna godkännas.
Men fallet med generalplanen skiljer sig på ett avgörande sätt från inkorporeringen, anser Albrecht.
– Nu är det fråga om ett Naturaområde som det i sista hand är EU som bestämmer om. När man i EU tittar på kartan ur ett mellaneuropeiskt perspektiv kommer man till slutsatsen att det finns många alternativa byggplatser. Att gå emot EU i den här frågan skulle bli dyrt för Finland. Naturskyddsföreningarna för säkert ärendet till EU om det blir nödvändigt.

Det skulle gälla för regeringen att bevisa att "ett starkt allmänt intresse" tvingar till en exploatering av Östersundom. Lite bevismaterial kan man tänka att Pia Pakarinen och Helsingforsregionens handelskammare försökte leverera via en insändare i fredagens nummer av Helsingin Sanomat. Pakarinen skriver här bl.a. följande:

Helsingin yleiskaavassa varaudutaan 250 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Noin kolmannes uusista asunnoista on tarkoitus rakentaa uusille asuinalueille, kuten Östersundomiin ja Malmin lentokentän alueelle. ...
Malmin alueelle on suunniteltu koteja 25 000:lle ja Östersundomiin 70 000 uudelle asukkaalle. ... Östersundom on kaavoitettava suunnitelmien mukaan, jotta metron rakentaminen itään kannattaa.
Asuntotuotantotavoitteita ei saavuteta, jos Östersundomin ja Malmin rakentaminen tyrehtyy. ... Asumisen kalleus ei olekaan vain Helsingin ja metropolialueen vaan koko Suomen talouskasvun este.

Pakarinen antyder att om utbyggnaden av Östersundom fördröjs, så hotas tillväxten i hela Finland. Helsisingforsregionens handelskammare är dock ingen politiskt oberoende organisation, utan brukar representera samma linje som Samlingspartiet i Helsingfors. Pia Pakarinen, som är nyanställd chef vid handelskammaren, är även ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors och representerar Helsingfors i landskapsfullmäktige för Nylands förbund.
Pakarinen och handelskammaren kräver inför regeringsförhandlingarna på Youtube att en nedmontering av regleringar, som medför utdragna besvärsprocesser, tydligt skrivs in i det kommande regeringsprogrammet.