Inget utredningstvång. Den 27 september 2015

För en månad sedan publicerade finansministeriet ett pressmeddelande med rubriken "Regeringen främjar frivilliga kommunsammanslagningar – ändringar föreslås i kommunstrukturlagen". Betoningen skall här läggas på ordet frivilliga, för regeringen är nu inte alls ute efter kommunsammanslagningar, vilket jag noterat i mitt inlägg "Lagparagrafer föreslås bli upphävda. Den 30 augusti 2015". I torsdags publicerade finansministeriet ett nytt pressmeddelande med rubriken "Kommunernas utredningsskyldighet och uppsägningsskyddet på fem år föreslås bli slopade ur kommunstrukturlagen". Nu handlar  ändringen i kommunstrukturlagen inte längre om att "främja" sammanslagningar. Enligt nu gällande lag gäller utredningsskyldigheten temporärt 1.7.2013–31.12.2019, men skyldigheten upphör enligt regeringens planer redan i år. I praktiken lär tvånget att utreda redan ha upphört.

Miljökonsekvensbedömning. Den 20 september 2015Med anledning av miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Östersundom marksubstansprojekt (se "Marksubstanser. Den 6 september 2015") hölls i Sakarimäen koulu ett offentligt möte. En rapport från tillställningen publicerades först denna vecka under rubriken "Maa-aineshankkeen YVA-ohjelmaan tutustuttiin Sakarinmäen koululla". Samtidigt publicerades tre presentationer, "Helsingin kaivumaiden hyödyntäminen", "YVA-menettelyn esittely" och "Östersundomin maa-aineshankkeen ja YVA-ohjelman esittely".
Mera utredningar. Den 13 september 2015

Planeringen av Östersundom går nu långsamt framåt, om den alls går framåt. Så mycket annat än miljökonsekvensbedömningen av de olika alternativen för lagring och behandling av marksubstanser verkar inte pågå. (Se "Marksubstanser. Den 6 september".) Östersundomkommittén publicerade ändå i tisdags en nyhet med rubriken "Yleiskaavasta lisäselvityksiä päätöksentekoa varten". Här kan man läsa bl.a. följande:

Lisäselvityksiin joudutaan alustavasti varaamaan noin vuosi, ja on todennäköistä, että tämän jälkeen kaavaehdotus joudutaan asettamaan uudestaan nähtäville.

De utredningar som nu skall göras gäller inte hur man skall bygga, utan hur man skall ta beslut. Frågan gäller framför allt om det finns förutsättningar för ett undantag från skyddet av Natura 2000- området. Helsingfors stadsstyrelse har redan svaret på vad som händer om man inte ansöker om och beviljas undantag av statsrådet. I den aktuella nyheten refereras stadsstyrelsens utlåtande:

Mikäli rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, seudun tasapuolisen kehittämisen edellytykset saatetaan vaaraan. Myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetettujen Helsingin seudun riittävän asuntorakentamisen ja metroverkoston laajentumista itään koskevien erityistavoitteiden toteuttaminen vaikeutuisi olennaisesti. Muutokset koskisivat laajoja, suurelta osin Helsingin kaupungin omistamia alueita, mikä heikentäisi kaavan taloudellista toteutettavuutta huomattavasti.

Synpunkterna lär ändå främst vara ämnade som argument för att ett undantag bör beviljas - ifall man kommer fram till att det lönar sig att ansöka om undantag. Argumentet gällande en "balanserad utveckling av regionen" är bekanta från argumenten för inkorporeringen av sydvästra Sibbo. (Se t.ex. "Tomma fraser. Den 12 december 2006".) Samma argument har för övrigt används angående Malm i över tio år.

Om man på nytt lägger fram ett förslag till generalplan, vilket i den aktuella nyheten anses vara sannolikt, så lär det betyda att det har gjorts betydande ändringar i planerna sedan det senaste utkastet. Men utan undantag från Natura 2000-skyddet torde ändringarna vara så stora att det inte längre finns förutsättningar för en utvidgning av (den urbana) samhällsstrukturen till Östersundom.

Marksubstanser. Den 6 september 2015
Från och med i morgon den 7 september är bedömningsprogrammet för Östersundom marksubstansprojekt formellt framlagt till påseende. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet på finska med ett sammandrag på svenska finns redan på nätet. Av dokumentet framgår bl.a. att det nu finns tre alternativa platser för förvaring och behandling av marksubstans innanför inkorporeringsområdet samt två nollalternativ, enligt vilket marksubstansen transporteras bort från området. Verksamheten beräknas pågå  2020 - 2060. Kanske kan området betjäna andra projektområden i Helsingfors, om utbyggnaden av Östersundom inte kommer igång?