543 miljoner. Den 31 augusti 2010När jag skrev gårdagens blogginlägg "Östersundomin selvitykset. Den 30 augusti 2010" var jag ännu lite osäker på om alternativet 2.2 i utredningen "Itämetron esiselvitys" verkligen var metroalternativet som erbjöds till grund för den gemensamma generalplanen. Osmo Soinvaara, som är medlem i Helsingfors stadsplaneringsnämnd och en ivrig förespråkare för östmetron, hade i söndags skrivit att "Tätä yleiskaavatyön pohjaksi tarjottua mutkametroa ei noissa vaihtoehdoissa ole lainkaan" och vidare att "Nyt julkistettavissa papereissa on tarkat sijainnit, mutta ne ovat jo vanhentuneita." Allt tyder dock på att det är just alternativet 2.2 som är det nu aktuella alternativet, fastän förslagen till platserna metrostationer här framgår mycket exakt.


Det är intressant att notera att Helsingin Sanomat redan i februari kunde rita ut den exakta sträckningen för det aktuella metroalternativet. Man kan ju fråga sig varför utredningen hemlighölls samtidigt som den viktigaste informationen läckte ut till Helsingin Sanomat. Men inte heller Helsingin Sanomat torde ha sett utredningen i sin helhet. Det sista avsnittet mellan Östersundom och Majvik finns med redan i utredningen från utredningen, som var färdig i januari, men i kostnadskalkylen ingår inte detta avsnitt. Priset för den 8,3 km långa linjen från Mellungsbacka till Östersundom beräknas här till 543 miljoner euro, fastän Helsingin sanomat i artikeln "Itämetro Östersundomiin maksaisi 540 miljoonaa" den 23 augusti skrev att biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä ännu en vecka tidigare hade uppgett summan 400 miljoner. (Se "540 miljoner euro. Den 23 augusti 2010".) Helsingin Sanomat förklarar det felaktiga priset med att priset 430 euro utgjorde summan för ett 6,6 km lång alternativ sträckning. Priset för det 6,6 km långa alternativet 2.1 är även i den nu publicerade utredningen beräknad till just 430 miljoner euro. I artikeln i Helsingin Sanomat berättas det vidare att det nu aktuella alternativet, som beräknas kosta 540 miljoner euro, är 8,3 km långt. Tidningen myntar även uttrycket mutkametro, som Soininvaara senare använder i kommentaren på sin blogg.Utöver metrolinjen och stationernas exakta placering kan man ur kartor i metroutredningen se att det planeras en broförbindelse från Ribbingö till Granö och en annan bro från Husö till Björnsö. På kartan över alternativet 2.2. kan man även se vilka områden som planeras bli höghusområden och vilka som skall skall bli småhusområden. Det visar sig att informationen över de olika områdena här är exakt den samma som på kartan som publicerades i Helsingin Sanomat den 20 februari. (Se ovan.) Av katorna framgår bl.a. att ett höghusområde planeras på den östra delen av Björnsö.
Utredningen "Östersundomin lämmitysratkaisut", som i likhet med metro- och snabbspårvägsutredningen varit färdig sedan början av året, hörde ännu igår till de "kommande" utredningarna på stadsplaneringskontorets webbplats. Här är ett annat brännbart och dagsaktuellt ämne. Vad månne det finns för motivering till att inte publicera denna utredning?Igår uppdaterades på webbplatsen för Östersundomprojektet även sidan "Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet". Nu finns även Majvik med.Arbetet med den nya vägen på Husö har ytterligare framskridit.Duken som rullas ut är 4 meter bred, men vägens inverkan på landskapsbilden har alltså bedömts vara så obetydlig att den nya vägen överhuvudtaget inte behöver något tillstånd.Östersundomin selvitykset. Den 30 augusti 2010


I mitt inlägg "Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010" från igår kunde jag berätta att Helsingfors stadsplaneringskontor lovat publicera utredningarna över metro och snabbspårväg till Östersundom i början av veckan. Idag på förmiddagen flyttades utredningarna "Itämetron esiselvitys" och "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" från kategorin "kommande" till kategorin "färdiga" utredningar i förteckningarna över utredningar i samband med Östersundomprojektet. På eftermiddagen hittades även länkar till utredningarna i pdf-format. På startsidan till stadsplaneringskontorets webbplats fanns även en länk till "Östersundomin selvitykset". Pdf-filen med dokumentet "Itämetron esiselvitys" är skapat den 24 februari och uppdaterat den 2 mars, samma dag som filen med dokumentet "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" är skapat.


Liksom jag i gårdagens blogginlägg noterade skrev Osmo Soinvaara i en kommentar till sitt eget blogginlägg igår följande:


Tätä yleiskaavatyön pohjaksi tarjottua mutkametroa ei noissa vaihtoehdoissa ole lainkaan. Juuri siksi ne voikin julkistaa. Ongelmana on Suomen maapoliittinen ryöstökapitalismin aikainen lainsäädäntö. Maa ei vielä ole yhteiskunnan omistuksessa. Kaupankäynnin ollessa kesken ei ole hyvä julkistaa suunnitelmia, joissa on näytetty metroasemien tarkka sijainti. Nyt julkistettavissa papereissa on tarkat sijainnit, mutta ne ovat jo vanhentuneita.

Antingen är den S-formade metrosträckningen från Mellungsbacka till Majvik, som presenterades i Helsingin Sanomat den 17 augusti, inte det nu aktuella mutkametro-alternativet, eller så misstar sig Soininvaara fatalt. Min gissning är att Soininvaara inte sett metroutredningen och att han missförstått eller blivit för bakom ljuset. Alternativet 2.2, som ledningsgruppen på sitt möte den 11 januari beslöt att föreslå, stämmer i detalj överens med linjen på Helsingin Sanomats karta. Denna linje, visserligen utan förlängningen till Majvik och reservationen för en station vid Westerkulla gård ("ei vielä nimeä"), presenterades i Helsingin Sanomat första gången redan den 20 februari. Av utredningen framgår dock att den S-formade sträckningen är av ett senare datum än alternativet 2.1, som tillsammans med alternativet 2.2 syns på omslaget till utredningen. (Se ovan.)I den nu publicerade utredningen, som trots allt knappast är föråldrad, framgår de föreslagna platserna för metrostationerna med största noggrannhet. Bland annat kan man se att den norra ingången till Gumböle metrostation går genom familjen Fallström-Liipolas vardagsrum. Grannen har visserligen redan sålt sin fastighet Silasskog för 1,63 miljoner euro till Helsingfors stad, men Fallström och Liipolas fastighet lär man bli tvungen att tvångsinlösa.Även utredningen om snabbspårsalternativ är intressant, fastän den just nu inte är lika aktuell som metroutredningen.När jag ögnade igenom snabbspårvägsutredningen noterade jag speciellt att man på de otaliga kartorna i utredningen konsekvent ritat ut kommungränsen mellan Helsingfors och Vanda längs Österledens gamla sträckning, t.o.m. på kartor där gränsen för stadsdelen Sundberg följer Österledens nya sträckning. Det samma gäller gränserna på kartorna i metroutredningen, men här syns kommungränserna inte lika tydligt. Statsrådets Sibbobeslut var nog trots allt inte så entydigt.


Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010


På ledarsidan i fredagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en kolumn med rubriken "Puolueista ei saa enää tolkkua". Här skriver Juha Akkanen att "Oikeusministeri Tuija Brax julmistelee, että jos Sipoonkorven kansallispuistoa ei perusteta laajimmassa ehdotetussa muodossa, nykyinen hallitus jää historiaan kaikkien aikojen ympäristövihamielisimpänä hallituksena." Enligt artikeln "Brax: Sipoonkorpi näyttää, onko hallitus kaikkien aikojen ympäristövihamielisin" i Helsingin Sanomat (se "Dragkamp om de annekterade områdenas framtid. Den 4 augusti 2010") var det visserligen De grönas ordförande Anni Sinnemäki som sade att De gröna kräver en nationalpark enligt det mest omfattande alternativet, medan Tujia Brax yttrade orden om alla tiders miljöovänligaste regering. Om ministrarnas uttalanden förenas, så blir ändå resultatet att det är De gröna i Helsingfors med Osmo Soinvaara i spetsen som ser till att regeringen blir alla tiders miljöovänligaste. Visst är det svårt att få grepp om partierna och De gröna i synnerhet.De senaste två veckorna har det skrivits så mycket om östmetron och den planerade gemensamma generalplanen för Östersundom med omgivning att jag inte hunnit uppmärksamma allt som sagts och skrivits. I ledaren "Itämetroa ei pidä enää viivytellä" i Helsingin Sanomat den 23 augusti säger ledarskribenten att en inre krets av regeringen med statsminister Matti Vanhanen i spetsen på förhand godkänt Helsingfors initiativ till en ändring i kommunindelningen. Om Helsingin Sanomat har rätt, vilket läsarna av denna blogg torde veta att tidningen har i detta fall, så var Vanhanen jävig att deltaga i statsrådets Sibbobeslut. Helsingin Sanomat noterar dock inte här några juridiska problem. Helsingin Sanomat fortsätter att okritiskt försvara inkorporeringen och exploateringen av Östersundom.I artikeln "Metroverkosto laajenee Vantaan läpi Sipoon Majvikiin asti", som publicerades i Helsingin Sanomat den 17 augusti, säger biträdande statsdirektör Hannu Penttilä att staten bör hitta medel för finansiering av östmetron, då staten en gång gav markområdet åt Helsingfors. Ett intressant och märkligt påstående. Det var ju Helsingfors som till skillnad från Sibbo skulle ha råd att utveckla området. De jure hade staten naturligtvis ingen möjlighet att "ge" området åt Helsingfors, men de facto var det just vad staten eller regeringen gjorde.
Helsingin Sanomats sätt att okritskt propagera för östmetron på så väl nyhets- som ledarsidor är ett olustigt fenomen i sig. Det hela blir inte bättre av att Helsingfors stadsplaneringskontor inte publicerat spårvägsutredningarna från senaste höst. Istället har Helsingin Sanomat förmedlat planerna om metrolinjen till allmänheten. Utan Helsingin Sanomat skulle allmänheten inte veta att den aktuella förlängningen av metrolinjen nu är S-formad eller att de beräknade kostnaderna är 540 € + ca 100 € för den sista sträckan till Majvik . Helsingin Sanomat har t.o.m. fått namnge metrostationerna. När det på kartan av metrolinjen i Helsingin Sanomat stod att det nya förslaget på en metrostationen i Västerkulla ännu saknar namn, benämnde även Yle och Hbl metrostationen "Saknar ännu namn". Eller har övriga medier direkt fått ta del av exakt samma information som Helsingin Sanomat?
I diskussionsspalter på Internet har det riktats hård kritik mot stadsplaneringskontoret för att metroutredningarna inte publicrerats. Många lär även ha frågat efter utredningarna, som inte officiellt är sekretessbelagda. Senaste vår hette det att utredningarna skulle presenteras för beslutsfattarna i Helsingfors, som sedan skulle välja spårvägslösning för Östersundom. Nu har tjänstemän färdigt valt ett metroalternativ utan att de förtroendevalda (officiellt) fått ta del av utredningarna. I en kommentar på Osmo Soininvaaras blogg kunde man i förrgår läsa att stadsplaneringskontoret lovat publicera utredningarna i början av nästa vecka. I en kommentar bekräftar Soininvaara igår att utredningarna snart skall publiceras på stadsplaneringskontorets webbplats. Enligt Soininvaara kan utredningarna nu publiceras för att de är föråldrade och inte avslöjar de aktuella platserna för metrostationerna. Enligt Soininvaara finns det S-formade alternativet inte med i utredningarna, som officiellt blev färdiga i januari. Jag citerar:

Tätä yleiskaavatyön pohjaksi tarjottua mutkametroa ei noissa vaihtoehdoissa ole lainkaan. Juuri siksi ne voikin julkistaa. Ongelmana on Suomen maapoliittinen ryöstökapitalismin aikainen lainsäädäntö. Maa ei vielä ole yhteiskunnan omistuksessa. Kaupankäynnin ollessa kesken ei ole hyvä julkistaa suunnitelmia, joissa on näytetty metroasemien tarkka sijainti. Nyt julkistettavissa papereissa on tarkat sijainnit, mutta ne ovat jo vanhentuneita.

Detta är ett intressant påstående av flera skäl. Har den nu aktuella S-formade linjen överhuvudtaget utretts i sin helhet eller har det gjorts nya, hemliga utredningar? Om de exakta förslagen till placeringen av metrostationerna är så hemliga, hur kan man förhindra att tjänstemän och anställda på företaget som gör utredningen inte läcker ut information eller låter sig mutas av markägare?
Den ungefärliga linjen för den aktuella mutkametron finns redan med i dokumentet "Helsinki-Porvoo liikenteellisen arvioinnin esittelyaineisto" från november. Den aktuella linjen, så som den presenterades i Helsingin Sanomat den 17 augusti, är exakt den samma som publicerades i Helsingin Sanomat redan i februari. (Se "Kylmää kyytiä. Den 18 augusti 2010" och nedan.) Det är bara metrostationen "ei vielä nimeä" som saknas här.
Igår diskuterades på sidan Commons:Village pump på Wikimedia en försvunnen bildfil. En kopia av den aktuella filen med en karta över linjen för östmetron råkar finnas på denna blogg.
Jag har fått ta del av ny intressant utredning om hur det myglats kring byggarbetet på Husö. Det finns minsann skäl att återkomma till Husövägen. Igår tog jag bilder av det aktuella vägarbetet. Nedan bilder från den helt nya vägsträckningen, som man ansett att inte behöver något tillstånd.

Hölmö. Den 28 augusti 2010


Igår basunerade medierna med Helsingin Sanomat i spetsen ut att Östersundom får en tjänstemannakommité. Kanske är det här någonting man kommit överens om på hög nivå, men formellt är det än så länge endast stadsplaneringsnämnden i Helsingfors som har beslutit att förslå för stadsstyrelsen i Helsingfors att föreslå för stadsfullmäktige i Helsingfors att Helsingfors tar initiativ till en gemensam generalplan med Vanda och Sibbo. Nyheten ovan är från stadsplaneringskontorets webbplats för Östersundomprojektet. Sidan "Ajankohtaista" uppdaterades igår för första gången sedan februari.

 
Stadsplaneringsnämnden antog förslaget i föredragningslistan med en liten ändring. Ändringen är motiverad, men den ursprungliga texten avslöjar tjänstemännens inställning till beslutsfattandet. Osmo Soininvaara sade i gårdagens nummer av Helsingin Sanomat att lösningen är tillfredsställande men att demokratin lider. Månne inte det är ett av motiven bakom förslaget till en Östersundom-kommité att demokratin sätts på undantag.

 
Det har i olika sammanhang funnits skäl att på denna blogg lyfta fram nuvarande statssekreteraren vid statsrådets kansli Mika Rossi (c). Rossi har sedan april fungerat som kolumnist eller "gästbloggare" på Suomenmaas webbplats.

 
I tisdags publicerade Rossi ett inlägg med rubriken "Itämetro tulee toteuttaa". Rossi verkar i brist på kunskap vara säker på sin sak: Östmetron bör förverkligas. Rossi, som för fyra år sedan bistod Pekka Myllyniemi i Sibboutredningen eller åtminstone fungerade som kommunindelningsutredarens kontaktperson, har en del intressanta synpunkter på vad allt statsrådet beslöt då Sibbobeslutet togs i juni 2007. Lustigt nog så upprepar han de ogrundade och synnerligen tvivelaktiga påståendena om stadens utveckling i olika väderstreck.

 
Valtioneuvosto liitti harkintansa perusteella erityisin perustein osan Sipoota Helsinkiin. Ratkaisun taustalla oli näkemys, että Uusimaan ja pääkaupunkiseudun tasapainoinen kehitys vaatii mahdollisuutta kasvaa kaupunkimaisella kaavoituksella ja asutuksella myös itään. Muihin ilmansuuntiin pääkaupunkiseutu ja Uusimaa ovat kasvaneet melko tasaisesti. Osaliitosratkaisulla mielestäni päätettiin myös monta muuta asiaa samalla. Sillä päätettiin, että Helsinki kasvaa itään ja alueelle muuttaa asumaan tulevina vuosikymmeninä kymmeniätuhansia uusia asukkaita. Asukkaille tarvitaan hyvät palvelut, yhdyskuntatekniikka ja toimivat liikennejärjestelyt. Osa näitä järjestelyjä on oltava itämetro.

Rossi går alltså så långt att han antyder att beslutet om östmetron togs redan av statsrådet för över tre år sedan.

 
Efter att inkorporeringen förverkligats har man i offentligheten uppmärksammat de ekologiska utmaningarna för utvecklingen av Östersundom. En del politiker och tjänstemän har förringat värdet av naturskyddet och Natura 2000-områdena, men jag trodde att alla var överens om att det gällde att prioritera och balansera mellan exploatering och naturskydd. Rossi vill dock inte se att metron skulle hota målsättningarna för naturskyddet i område. Han är inte bara av annan åsikt, utan anser att ett dylikt påstående rent av är enfaldigt:

 
Väite, että metro vaarantaisi alueen luonnonsuojelutavoitteet, on hölmö.

På Sipoon Sanomats webbplats kan man rösta för eller mot metro till Sibbo.

 

Östersundom-kommité. Den 27 augusti 2010


Helsingfors stadsplaneringsnämnd godkände på sitt möte igår förslaget om en Östersundom-kommitté. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundom saa oman virkamiestoimikunnan". I verkligheten är det - åtminstone formellt - än så länge bara stadsplaneringsnämnden i Helsingfors som för stadsstyrelsen i Helsingfors föreslår att Helsingfors tar initiativ till en Östersundom-komité.Ledaren i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Östersundom är inte en intern affär". På tidningens webbplats har ledarartikeln fått rubriken "Framtidens Östersundom berör Östnyland i högsta grad".


Yle har idag på morgonen publicerat en artikel med rubriken "Helsinki haluaa harvinaista yhteistyötä".


Bilden som publicerats tillsammans med ovannämnda artikel är från Husö. Den historiska bryggan skall enligt ännu inte godkända planer ersättas med en ny. (Se "Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 2010".)

Svenska Yle har på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Kommité dryftar Östersundomplaner".I ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.8.2010" kommenterade Osmo Soininvaara det aktuella ärendet mycket kort. Han noterade bara att "Minulle vakuutettiin, että valittuun liikennevaihtoehtoon olisi päädytty, vaikka kaikki kolme kuntaa olisivat kuuluneet samaan kuntaan." Framlades det misstankar om att man föreslår en metrolinje bara för att den skulle gå genom flera kommuner? I själva verket torde just detta vara huvudmotiveringen till att man samtidigt med förslaget om en Östersundom-kommité (Östersundom-toimikunta) tar ställning för metron. Alternativet snabbspårväg skulle inte gå igenom Vanda och däremd skulle man ha svårt att motivera varför delar av Vanda skulle ingå i den gemensamma generalplanen eller varför Gubbacka i Västersundom måste bli höghusområde. Det skulle även bli svårare att konkurrera om statliga bidrag utan en metrolinje genom Västersundom i Vanda.

Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 2010


"Räddningdvägen" på Husö börjar vara färdig, men ännu lär byggnadstillsynsverket inte ha beviljat lov för simstranden och hamnen som vägen skall leda till. I ansökan om lov för servicebrygga och tillfällig simstrand (huoltolaituri ja väliaikainen uimapaikka), som lämnades in först i juni, anges som motivering till undantaget att "Liikuntavirasto on edelletty rakentavan Sipoosta Helsinkiin liitetylle alueell tilapäisiä ulkoilu- ja virkistyspalveluja". Vem månne det är som kräver tillfälliga friluftstjänster på inkorporeringsområdet? Vem är det som bestämt att en båtbrygga och en simstrand långt från all bosättning motsvarar kraven på "tillfälliga rekreationstjänster"? Vem har bestämt att medel budgeterade för "Östersundomin liikuntapaikkojen suunnittelu ja toteutus" (se "Baktankar. Den 11 augusti 2010") får användas till att - på ett område där det råder byggnadsförbud - bygga en kilometerlång serviceväg med vattenledning och rör för elkablar till en båthamn, som ännu inte har beviljats tillstånd?
I och för sig hör simstränder och småbåtshamnar till idrottsverkets ansvarsområde. Men det är väl ganska uppenbart att man inte bygger en ny väg till en avsides tillfällig simstrand för att simstranden, som ännu inte beviljats tillstånd, anses förutsätta en räddningsväg. Bryggan är i varje fall inte ämnad att vara tillfällig.
På ritningarna till simstranden och båtbryggan framgår att skogen mellan stranden och servicevägen skall gallras för att ge havsutsikt till vägen. Om vägen vore ämnad som enbart räddningsväg, så vore väl havsutsikten inte så viktig. Till saken hör att skogen enligt planerna även skall gallras invid Natura 2000-området. En grupp kommunala tjänstemän granskade i början av juni avverkningen som vägbygget krävde och kom fram till att avverkningen var så obetydlig för landskapsbilden att den inte krävde landskapsarbetstillstånd. Någon gallring mellan vägen och stranden nämndes dock inte i gruppens utlåtande. Men om man fäller ett träd i taget så kan man väl efter varje fällt träd konstatera att avverkningens inverkan på landskapsbilden är så obetydlig att inget tillstånd behövs.Det är väl inte så svårt att räkna ut varför infrastrukturen, simstranden och småbåtshamnen invid Natura-området byggs nu innan några planer på bostadsbebyggelse lyfts fram. Det kunde vara betydligt svårare att få planerna på simstrand och småbåtshamn invid Natura-området godkänt i samband med general- och detaljplaneringen. Och det är klart att en gallring av skogen skulle ha större inverkan på landskapsbilden från sjön då det finns ett bostadsområde invid den nya vägen. Självklart vill Helsingfors kunna garantera simstrand, småbåtshamn och havsutsikt även för kommande invånare.


Jäitä hattuun. Den 25 augusti 2010Yle har på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Sipoo toppuuttelee itämetroaikataulua". Igår på eftermiddagen publicerade Yle en text med rubriken "Kaupunginjohtajat: Jäitä hattuun Itämetron kanssa".Se inslag i gårdagens Ykkösen aamu-tvsändning på Yle arenan.
Talpuselämä publicerade igår en artikel med rubriken "Kansallispuisto tuo rahaa". Jag citerar ur artikeln:


”Nuuksio on syksyisin jo ruuhkautunut, kun pääkaupunkiseutulaiset suuntaavat luontoon. Pikainen päätös Sipoonkorven kansallispuistosta turvaisi myös Nuuksion luontoarvot”, Metsähallituksen luontopalvelujen luonnon virkistyskäytön päällikkö Anneli Leivo sanoo.

Soininvaara och De gröna. Den 24 augusti 2010


På YLE Östnylands webbplats kan man ta ställning i metrofrågan. Tillsvidare är det inte många som har ansett att metro till Majvik är en bra idé.
Osmo Soininvaara har igår publicerat ett blogginlägg, "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.8.2010", där han igen behandlar den gemensamma generalplanen. Jag citerar ur inlägget:


Yhteinen yleiskaava Östersundomiin

Pöydältä. Tässä asiassa hiertää päätöksenteko. Voivatko luottamusmiehet vaikuttaa asiaan lainkaan ennen kuin on liian myöhäistä enää vaikuttaa. Hankala yhteentörmäys luonnonsuojelun ja terveen kaupunkirakenteen kanssa. Yhteiseen suunnitteluun olisi pitänyt ottaa myös Söderkullan alue, koska se vaikuttaa merkittävästi raideratkaisuun. Tällainen koordinointi kuuluisi tietysti maakuntaliitolle, mutta se elää kovin toisessa todellisuudessa.

Blogilla esitetty kritiikki hidasta metrolinjausta vastaan sai minut mietteliääksi.


I söndags skrev han ett annat blogginlägg, "Helsingin seudun kasvu", där Helsingfors östexpansion behandlas. På Soininvaaras blogg hittar man även en hel del intressanta kommentarer.


När det gällde Sibbofrågan och nu när det gäller östmetron har De gröna i Helsingfors varit i kollisionskurs med naturskyddsorganisationerna. Detta torde främst vara Soininvaaras förtjänst, eftersom han satsat sin auktoritet på att förespråka inkorporeringen och östmetron. Östmetron, eller snarare den massiva bebyggelse som en metrolinje skulle förutsätta, är ett hot mot Sibbo storskog och Östersundom fågelvatten. Jag har tidigare noterat att De gröna i Helsingfors speciellt i landskapsstyrelsen motarbetat ett skydd av Sibbo storskog. (Se "Berättigad kritik. Den 7 augusti 2010" och "Ingen brasa utan eld. Den 12 augustri 2010".) Vad jag inte tidigare noterat är att Soininvaara, som inte är medlem i styrelsen, i egenskap av första viceordförande i fullmäktige för Nylands förbund, själv deltog i styrelsemötet i april där Nylands förbund gav sitt utlåtande om alternativen till en nationalpark i Sibbo storskog. I en artikel med rubriken "Vihreät ja Soininvaara naturaa jyräämässä", som i våras publicerades i Suomen luonto, har Mikko Niskasaari beskrivit Soininvaaras och De grönas agerande i landskapstyrelsen:

Kun Uudenmaan maakuntavaltuuston otti huhtikuussa kantaa Sipoonkorven kansallispuistoon, laajinta vaihtoehtoa kannatti vain yksi valtuuston vihreistä jäsenistä. Voimakkaimmin esitystä vastusti kokouksessa vihreiden pääideologiksi mainittu entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara. Hän vastusti erityisen jyrkästi vihreitä käytäviä alueen eteläosissa, siellä missä Sipoonkorven metsät yhtyvät Östersundomin merenlahtiin, jotka ovat linnustonsuojelualueita, ja sellaisina natura-alueiksi muodostettuja.

När det gäller hör Östersundom fortfarande till Sibbo. Yle Östnyland publicerade igår en nyhet med rubriken "Bussolycka i Sibbo" (som dock senare ändrades till "Bussolycka i Östersundom") medan Helsingin Sanomat skrev att bussen som körde ut var på väg till Landbo i Sibbo (Sipoon Landbohon).Arbetet med den kontroversiella förbättringen och förlängningen av Husövägen har nu kommit så långt att följande steg är att inleda bygget av den helt nya vägsträckningen på ändan av udden.