Saarnios förslag. Den 30 april 2011


Liksom jag redan tidigare noterat behövdes det två omröstningar innan kommunstyrelsen i Sibbo på mötet den 12 april kunde godkänna förslaget att lägga fram utkastet till generalplan för Östersundom. Ur protokollet framgår det att den andra omröstningen slutade jämt, så att ordförande slutligen avgjorde frågan enligt föredragandes förslag. I första omröstningen röstades ett förslag av Sini-Pilvi Saarnio ned med rösterna två mot en medan hela fem lade ned sina röster. Saarnio förslag, som stöddes av Monika Zakowski, gick ut på att beredningsmaterialet för Östersundoms gemensamma generalplan läggs fram och skickas vidare för beredning av utkastet med följande riktgivande anvisningar:

Yleistä koko kaava-alueesta:

- Kaavaluonnosta ei esitellä ennen kuin asukkaita on kuultu suunnitteluperiaatteista (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja saadut palautteet on käsitelty asianmukaisesti.
- Moottoritien pohjoispuoliset omakotialueet poistetaan ekologi-
sista syistä. Asutus keskitetään luonnoksessa alueen pääkulkuväylien varteen ja alueen palvelurakenteen toimivuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Rakentamattomien riittävien puskurialueiden säilyminen taajamarakenteen ja Sipoonkorven kansallispuiston välissä turvataan.
- Sipoonkorvesta Mustavuoreen ja Helsingin merenrannan Natura-alueille kulkevat viheryhteydet säilytetään laajana. Asiassa on huomioitava myös eduskunnan ympäristövaliokunnan tekemät linjaukset Sipoonkorven kansallispuistoa perustettaessa. Natura-alueille tehdään luonnonsuojelulain vaatima Natura-arviointi.
- Rantoja jätetään paikoitellen tasapainoisesti vapaaksi kautta koko kaava-alueen (ei painottuen Sipoon puolelle), näin turvataan riittävät viher- ja virkistysalueet meren äärellä.
- Raideliikennetarkasteluun tuodaan vaihtoehtoja ja kustannusselvityksiä muistakin kuin metrosta (perustelu: metron kalleus), esim. pikaraitiotie ja raidejokeri. Vaihtoehtoja tarkastellaan Östersundomin ja itäisen Uudenmaan laajentumisen näkökulmasta. Lisäksi selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve.
- Kaava-alueen tulvariskit ja tulviin varautuminen selvitetään tarkemmin. Rakennuspaikkoja ei voida osoittaa paikoille, jotka eivät täytä rakennuspaikan vaatimuksia.
- Raideliikenteen asemien paikkoja ja lukumäärää tarkastellaan uudelleen, sillä asukastavoite edellä luetelluilla reunaehdoilla lienee enintään luokkaa 40 000 - 50 000.

Sipoon puoleisella kaava-alueella:

- Luontoselvityksiä täydennetään kasvillisuuden osalta. Lisäksi ainakin lepakot, linnut, vesialueet, pienvesistöt ja lähteet tulee selvittää riittävällä tavalla.
- Viherkäytävien toimivuus tarkistetaan. Viherkäytävät osoitetaan rakentamattomille metsä- ja peltoalueille. Purolaaksoon merkitty viherkäytävä tulee suunnitella niin, ettei asuintaloja pääsääntöisesti jää sen alle. Virkistykseen ei myöskään osoiteta jo rakennettua rantaa (Majvik, Granö).
- Kaavassa käytettyjä V-merkintöjä olemassa olevan rakennuskannan kohdalla muutetaan asukkaiden kannalta kohtuullisemmaksi ja paremmin todellisia olosuhteita kuvaavammaksi. Myös esim. kaavamerkintää V/p täsmennetään tai se muutetaan suositeltujen kaavamerkintöjen mukaiseksi.


Som bilaga till protokollet ingår Saarnios avvikande åsikt ("Östersundom yhteiskaava valmisteluaineisto eriävä mielipide/Sini-Pilvi Saarnio"). Den avvikande åsikten, som motsvarar Saarnios förslag, har även publicerats på bloggen för De gröna i Sibbo..
Som jag redan nämt publicerade naturskyddsorganisationerna i torsdags ett pressmeddelande med rubriken "Luonnonsuojelujärjestöt julkistivat oman esityksensä Östersundomin kehittämisestä" (pdf-version). Vartti Itä-Uusimaa publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Östersundom sai vihreämmän kaavan" som baserar sig på ovannämnda pressmeddelande.

Det är inte bara natirskyddsorganisationerna som vill deltaga i planneringen av Östersundom. Just i torsdags publicerade även Helsingin Yrittäjät ry ett pressmeddelande under rubriken "Helsingin Yrittäjät ry:n kevätkokous: Östersundomin suunnittelussa huomioitava pk-yrittäjät".

Skuggplan. Den 29 april 2011


Helsingfors naturskyddsförening, Vanda miljöförening, Sibbo naturskyddare och Nylandsdistriktet av Finlands naturskyddsförbund offentliggjorde igår sin skuggplan för Östersundom. Av någon anledning publicerade man inte ännu igår utkastet på webbplatsen Varjokaava på adressen http://www.varjokaava.fi. Istället skall man publicera utkastet först under valborg.
Utkastet till naturskyddsorganisationernas alternativa generalplats fanns igår dock tillgänglig på webbplatsen för De grönas språkrör Vihreä lanka. Här publicarades utkastet klockan 12:00 som bild till artikeln "Luonnonsuojelijat haluavat tiiviimpää rakentamista Östersundomiin", som publicerats något tidigare.Flera nyhetssajter publicerade igår FNB:s notis om skuggplanen. Helsingin Sanomat publicerade notisen nder rubriken "Luontojärjestöjen varjokaava puolittaisi rakentamisen Östersundomissa". Hufvudstadsbladet publicerade en svenskspråkig version av notisen under rubriken "Halverat byggande i skuggplan för Östersundom".Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Naturskyddarna ger ut egen plan för Östersundom". Senare på kvällen publicerade Yle en nyhetstext med rubriken "Generalplan och skuggplan för Östersundom" och ett audioklipp med samma rubrik på Yle arenan ("Radio Vega Östnyland: Generalplan och skuggplan för Östersundom").
I dagens nummer av Borgåblasdet ingår en artikel med rubriken "Skuggplanen för Östersundom bygger på fyra metrostationer".

Naturskyddsorganistionerna tiorde igår ha publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Luonnonsuojelujärjestöt julkistivat oman esityksensä Östersundomin kehittämisestä". Själv hittade jag först meddelandet på bloggen Kaupunkimetsä, men meddelandet finns även på naturskyddsförbundets webbplats. Här finns även en länk till utkastet (varjokaavakartta).Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Jokainen sipoolainen maksaa 2384 euroa alueluovutuksesta".

Överskridning. Den 28 april 2011Helsingfors stadsfullmäktige behandlade igår ersättningen till Sibbo i brådskande ordning. Ärendet var en formalitet och föredragandens förslag klubbades igenom utan diskussion, men jag skulle ändå vilja se en motivering till att beslutet togs i brådskande ordning. Det finns ingen sista betalningsdagen för ersättningen och någon ränta behöver man inte betala på ersättningen. Månne man bara så fort som möjligt vill ha slut på den pinsamma medieuppmärksamheten kring den blyga ersättningssumman?


Ersättningen måste tas upp i fullmäktige eftersom inga medel budgeterats för ersättningen.


Överskridningen, som alltså behandlades i brådskande ordning, fanns i ett tillägg till föredragningslistan. Förutom länkar till Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från den 26 januari 2010 och högsta förvaltningsdomstolens beslut från den 12 april 2011 ingick i föredragningslistan ett kort dokument om "beslutshistorien".

Dokumentet med HFD:s beslut är skapat som pdf-dokument redan den 12 april. I själva verket har HFD:s beslut uppdaterats innan det undertecknats och sänts till Sibbo kommun, som fick HFDSs beslut den 13 april.Frågan är om inte HFD (igen) informerade Helsingfors ledning om beslutet innan det delgavs Sibbo.
Med anledning av stadsstyrelsens beslut i det aktuella ärendet på tisdag publicerade Yle igår en nyhetstext med rubriken "Juridisk expertis möts om Sibbo-ersättning".
Yle publicerade igår även ett ljudklipp med kommunsekreterarens kommentar, "Kommunsekreterare Peter Stenwall".I dagens nummer av Hufvudstadsbladet kommenterar Ralf Sundberg i en kolumn den "skamlöst" låga ersättningen. I dagens Hbl ingår även en text med rubriken "Tyck till om Östersunbdom". i texten omnämns så väl webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi som naturskyddsorganistationernas skuggplan på adressen http://www.varjokaava.fi. Skuggplanen offentliggörs idag.


Päättyy tänään? Den 27 april 2011I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Helsingin ja Sipoon riitely liitosrahoista päättyy tänään". Helsingfors stadsfullmäktige skall på sitt möte idag besluta om ersätta Sibbo kommun med 7,9 miljoner euro.Ärendet om ersättning behandlades redan på Helsingfors stadsstyrelses möte igår, men eftersom ersättningen inte budgeteras måste beslutet fastställas av fullmäktige. Detta fram,går ur en notis i dagens nummer av Hufvudstadsbladet. Rubriken är här "Helsingfors ersätter Sibbo". Yle har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Helsingfors betalar 7,9 miljoner för Östersundom".Ärendet om ersättningen finns inte på den föredragningslista för stadsfullmäktiges möte som publicerats på Internet. Inte heller finns motsvarande ärende med i den på Internet publicerade föredragningslistan för stadsstyrelsens möte. I beslutsmeddelandet från gårdagens möte finns det däremot en länk till en tilläggslista med ärendet. I tilläggslistan finns som bilaga länkar till så väl Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från den 26 januari 2010 som högsta förvaltningsdomstolens beslut från den 12 april 2011. Det 45 sidor långa beslutet kan alltså nu läsas på Internet.
I Helsingin Sanomats notis säger Helsingfors stadsjurist Sami Sarvilinna att "Minun nähdäkseni tämä on nyt selvä, kun KHO antoi päätöksensä". Kommunstyrelsen i Sibbo skall dock på sitt möte den 10 maj behandla ärendet om att föra frågan vidare till europeisk instans.


Var går metrolinjen? Den 26 april 2011
I blogginläggen "Friluftsområde. Den 22 mars 2011" och "Tretton mot en. Den 24 mars 2011" har jag noterat att Helsingfors stad gjort undersökningar av grunden i Husö. Vad det hela handlade om kunde jag enkelt ha kollat genom att gå in på den digitala kartan med Helsingfors geoinformation. Vad stadsplaneringskontoret behöver informationen om grunden i Husö till vet jag inte, men på samma kartvy hittar man undersökningar av berggrunden vars användning är lättare att räkna ut. Under april undersöker man grunden längs den planerade metrolinjen.På webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi hittar man en kommentar där det påpekas att linjedragningen för för metron i utkastet till generalplan avviker från linjedragningen i netroutredningen eller "Itämetron esiselvitys" . Detta är en intressant iakttagelse. I mitt inlägg "Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010" noterade jag att Osmo Soinvaara i ett blogginlägg före den aktuella metroutredningen publicerades hävdade att utredningen är föråldrad. Soininvaara torde inte ha sett utredningen, men det förefaller som om det trots allt stämmer att linjedragningen i metroutredningen är föråldrad.Punkterna där de jordundersökningen görs ligger faktiskt inte exakt på den planerade metrolinjen i metroutredningen. (Bilden nedan är ur metroutredningen) Istället följer punkterna metrolinjen i utkastet till generalplan. Det förefaller alltså ha bedrivits metroutredningar som inte fått offentlighet.
I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja" hittar man en skiss som baserar sig på metrolinjen så som den är ritad i utkastet till generalplan. Och andra sidan motsvarar placeringen av Östersundom (Gumtäkt) metrostation här inte placeringen på utkastet till generalplan.


Fem år. Den 25 april 2011Senaste nummer av Sipoon Sanomat domineras av högsta förvaltningsdomstolens avgörande i frågan om ersättning för Östersundom. Ledaren har rubriken "Neljän vuoden piina päättyi". Här har man missat att Helsingfors lade fram förslaget till ändring i kommunindelningen redan år 2006 och inte först i juni 2007, då statsrådet tog sitt beslut i fallet Sibbo. Pinan har altså varat i hela fem år och är kanske ännu inte över.På ledarsidan finns även en gästkolumn skriven av Rolf Björkell, Rubriken är "HKO:n ryöstöpäätös sinetöity". En kortare version av artikeln kan på webben läsas under rubriken
"KHO:n päätös hidastaa Sipoon kasvusuunnitelmia".
Huvudartikeln om HFD:s beslut har rubriken "Kotrkein hallinto-oikeus tylynä Sipoon vaatimuksille". En kortare associerad text har rubriken "Alueluovutuksesta 2 384 euroa jaoka sipoolaiselle".
Ytterligare ingår en text med rubriken "'Helsinki sai valtiolta lahjan, jonka Sipoo maksaa'". Det är kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström som står för synpunkten.I samma nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kolme ratikkaa korvaisi Östersundomin metron".Slutligen hittar man i samma nummer en kungörelse om att utkastet till generalplan för Östersundom nu är framlagd till påseennde, vilket betyder att man kan komma med officiella och inofficiella synpunkter på planerna. (Se webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi.)


Jyrkkä ei. Den 24 april 2011


I senaste nummer av tidningen Vartti Itä-Helsinki (20.4) ingår en artikel med rubriken "Jyrkkä ei pakkoliitokselle". Bilden ovan publicerades tillsammans med artikeln. Jag återger här inledningen på artikeln:


Jo viikkoja pääkaupunkiseudulla on kierrellyt huhu, jonka mukaan eduskuntavaalien jälkeinen hallitus ottaa ohjelmakseen alueen kuntien pakkoliitoksen. Kukaan ei tunnusta julkisesti tällaista juonivansa, mutta Vartti kysyi silti varmuuden vuoksi kansalaisten mielipidettä pakkotoimiin.

Vartin teettämä kysely paljastaa, että peräti 68 prosenttia asukkaista vastustaa pakkoliitosta.

Min gissning är att ryktet som Vartti nämner handlar om att man från Helsingfors sida planerade att i regeringsförhandlingarna komma överens om att den blivande centerpartistiska kommunminister utnämner en kommunindelningsutredare, som enligt planerna skulle föreslå en sammanslagning och en folkomröstning. På detta sätt hade man eventuellt lyckats åstadkomma en sammanslagning av Helsingfors och Vanda utan att sammanslagningen formellt sett hade varit en tvångssammanslagning. Eftersom Centern inte lär sitta med i nästa regering, torde planerna inte längre vara aktuella. Metropolpolitiken krävde Centerns medverkan i regeringen.I samma nummer av Vartti ingår det en artikel med rubriken "Tulva uhkaa tulevia taloja".Senaste vecka publicerade Helsingfors stadsplaneringskontor en nyhet med rubriken "Östersundomin yhteisestä yleiskaavaluonnoksesta kerätään mielipiteitä", ifall någon missat nyheten. Inofficiella synpunkter kan ges på webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi. Någon svenskspråkig information om "projektområdet" Östersundom finns inte längre på stadsplaneringskontorets webbplats, men den ovannämnda webbplatsen är tvåspråkig.Naturskyddsföreningarna kommer att offentliggöra sin skuggplan (varjokaava) för Östersundom i torsdag, den 28 april.Halmstrå. Den 23 april 2011


Resultatet i riksdagsvalet har konsekvenser för fallet Sibbo och denna blogg. Matti Vanhanens och Mari Kiviniemis maktposition baserade sig på en konstellation som möjliggjorde metropolpolitiken och beslutet i Sibbofrågan. Märkligt nog uppmärksammades samarbetet mellan Centerministrarna och Helsingforspolitikerna inte av medierna, men å andra sidan stödde åtminstone Helsingin Sanomat denna maktkonstellationen. Denna blogg förmedlade således insikter som i princip var politisk brännstoff. Nu har Vananen och Kiviniemi fått sina politiska domar, utan hjälp av avslöjandena på denna blogg. Fallet Sibbo är därmed delvis historia. Det återstår dock att uppmärksamma mygel och maktmissbruk i högsta förvaltningsdomstolen och Kommunförbundet.


Metropolpolitiken är inte helt förbi. Yle publicerade den 21 april en nyhetstext med rubriken "Kommunförbundet vill skära i antalet kommuner". Jag har inte funnit något stöd för påståendet i rubriken anat än en ledarartikel i Pohjolan Sanomat den 20 april med rubriken "Kuntapolitiikassa odottaa muutos". Här noteras det att "Vaali-ilta ei ehtinyt vielä vaihtua yöksi, kun SDP:n Rakel Hiltunen hihkui televisiossa intoa, että kuntarakenteissa alkaa nyt iso remontti." Att Kommunförbundets modell går ut på att kraftigt misnka antalet kommuner är nog Rakel Hiltunens och Yles egen tolkning. Åtminstone hittar jag inte stöd för påståendet i det pressmeddelande med rubriken "Kommunförbundet: Starka primärkommuner är grunden för kommunstrukturen" och den presentation som Kommunförbundet publicerade den 20 april.
Det är inte sökt att dra paralleller till fallet Sibbo, där Rakel Hiltunen utnyttjade sin post som styrelseordförande i Kommunförbundet och sin plats som SDP representant i strukturgruppen för att förhandla sig till inkorporeringen. Formellt är väl Kommunförbundet kommunernas intressebevakare, men de facto slår styrelsemedlemmarna i första hand vakt om partipolitiska intressen. Undantaget är ordförande Hiltunen, som driver Helsingfors stads intressen på grannkommunernas bekostnad. Hiltunens utspel skall ses mot bakgrunden av regeringsförhandlingarna och regeringsprogrammet. Går de kommande regeringspartierna med på att stöda en sammanslagning av kommunerna i Huvudstadsregionen, så kan man ge efter för kravet på sammanslagningar på annat håll.


Centerns katastrofala valnederlag är inte ett resultat av fallet Sibbo, men däremot har nog metropolpolitiken i allmänhet bidragit till misstroendet. Det är svårt att se hur metropolpolitikens inkarnation Mari Kiviniemi kunde fungera som en oppositionsledare som kunde återvinna förtroendet för Centern.


Även De gröna förlorade stort i riksdagsvalet. Även detta kommer att få följder för metropolpolitiken. Efter nästa kommunalval kan samarbetet mellan Samlingspartiet och De gröna i Helsingfors vara slut, vilket man även måste ta i beaktande då man planerar Östersundom.Osmo Soninvaara undrar i ett blogginlägg "Mikä meni vikaan?" från den 18 april vad som gick fel för de De gröna i valet. En förklaring är planeringen av Östersundom. Sininvaara skriver:

Joidenkin mielestä vihreät ovat liian vähän ja toisten mielestä liian paljon ympäristöpuolue. Se näkyy vaikkapa Östersundomin kaavoituksessa, jossa toisten mielestä vihreät sallivat sinne liikaa rakentamista ja toisten mielestä pilaavat hyvän kaupunginosan liialla suojelulla.

Soininvaara hör själv till dem som på goda grunder beskyllts för att svika naturskyddet i Östersundom. Knappast har de gröna däremot förlorat väljare för att en del gröna velat skydda mera natur än vad stadsplaneringskontoret i Helsingfors föreslagit.
Slutligen noterar jag att Vartti Itä-Uusimaa den 14 april publicerade en artikel med rubriken "Jatkuuko Lounais-Sipoo -kiista vielä?". Vartti noterar att "Sipoon oljenkortena voi olla ... yksilönoikeuksien vaarantuminen, johon EU voisi mahdollisesti puuttua." Efter HFD: föregående beslut fanns det flera halmstrån, som man av någon anledning dock inte prövade. Frågan är om man inte kunde knyta ihop de två olika besluten.

Din åsikt. Den 22 april 2011
I inlägget "Häpeällinen episodi. Den 16 april 2011" noterade jag förslaget att dra in ett par daghem i Östersundom. Som väntat godkände socialnämnden i Helsingfors förslaget. Tidpunkten för beslutet är intressant med tanke på högsta förvaltningsdomstolens beslut i ersättningsfrågan. HFD:s beslut på 45 sidor är i sig inte speciellt intressant läsning. Motiveringarna till beslutet att avvisa Sibbo kommuns överklagan är synnerligen kortfattade. Däremot återges Helsingfors förvaltningsdomstols beslut med motiveringar detaljerat. Bl.a. återges i HFD:s beslut Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att fastigheterna där de två aktuella daghemmen fungerar skall tillfalla Helsingfors. Sibbos ståndpunkt var att daghemmet i Landbo ligger invid en viktig trafikled och därför även betjänar invånare i nuvarande Sibbo. Förvaltningsdomstolen ansåg dock - på basen av Helsingfors stads utredning - att daghemmen på det sätt som syftas på i kommunindelningslagen huvudsakligen betjänar invånarna i inkorporeringsområdet och därför skall tillfalla Helsingfors. Nu när HFD slagit fast vilka fastigheter som skall tillfalla Helsingfors och till vilket pris kan Helsingfors dra in daghemmen.Angående HFD:s beslut kan det noteras att ärendet förderogs av Marja Leena Kemppainen och att beslutet togs av Kari Kuusiniemi, Matti Pellonpää, Eila Rother, Alice Guimaraes-Purokoski och Outi Suviranta.Slutligen noterar jag att det nu går att (inofficiellt) kommentera utkastet till generalplan för Östersundom på webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi.
Plan till påseende. Den 21 april 2011


Som planerat höll Östersundomkommittén sitt andra möte senaste fredag för att officiellt bestämma att lägga fram utkastet til generalplan för Östersundom till påseende. Det framgår ur en nyhet på Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats för "det aktuella området" Östersundom. Kungörelsen om planutkastet har åtminstone publicerats i gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet och Borgåbledet. Sibbo har på kommunens webbplats publicerat en nyhet med rubriken "Gemensam generalplan för Östersundom framlagd 21.4. - 23.5. 2011" ("Östersundomin yhteinen yleiskaava nähtävillä 21.4.- 23.5.2011").
Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Plan för Östersundom till påseende".
Vantaan Sanomat publicerade senaste vecka en artikel med rubriken "Kolme ratikkaa korvaisi Östersundomin metron". Artikeln ingår även i dagens nummer av Sipoon Sanomat. Förslaget för spårvagslinjer ingår inte i utkastet till generalplan, men däremot i "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". (Se "Metron hinnalla. Den 19 mars 2011".)


HFD:s beslut behandlas i kommunstyrelsen. Den 20 april 2011


Sibbos kommundirektör Mikael Grannas berättade igår kväll på Twitter att kommunstyrelsen på mötet den 10 maj kommer att behandla ett alternativen att föra besvära sig över HFD:s Östersundom-beslut.Diskussionen om att föra högsta förvaltningsdomstolens beslut har fortsatt bl.a. på Sipoon Sanomats webbplats. Christer Silén har skrivit en lite längre och välformulerad kommentar till artikeln "KHO hylkäsi Sipoon valituksen korvauksista".På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades i går kväll en nyhet med rubriken "Viralliset mielipiteet lähetetään Östersundom-toimikunnalle viimeistään 23.5.2011 (19.4.2011)". Därtill publicerades tre andra nyheter, bl.a. en nyhet med rubriken "Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty".