Metro till Majvik eller Söderkulla. Den 1 december 2010


Fram till den 30 september kunde man på Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats läsa att utyredningen "Majvikin metron esiselvitys" skulle vara färdig i november. Vis av uppståndelsen kring den föregående metroutredningen tog man bort texten "valmis marraskuussa 2010". (Se "Planeringsprinciper för Majvik och Granö. Den 9 oktober 2010".) Helsingfors stadsplaneringskontor torde inte önska publicera utredningen, men om den är färdig bör den vara offentlig.

Utredningen om en metrolinje till Majvik torde vara färdig, men utredningen presenteras - åtminstone inte officiellt - för Helsingfors stadsplaneringsnämnd vid nämndens nästa möte i morgon. Däremot skall nämnden ta ställning till ett förslag till utlåtande över utkastet till Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2011). I förslaget heter det bl.a. enligt följande:


Seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehitys ja sen runkona olevaan raideliikenteeseen tehtyjen investointien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää metron jatkamista itään Östersundomin alueelle heti Matinkylään ulottuvan länsimetron valmistumisen jälkeen. Tämä luo edellytykset tavoitellun seudullisen kehityksen saavuttamiseksi ja rakentamisen käynnistämiselle tavoitteiden mukaisesti Östersundomin alueella. Itämetron rakentaminen Mellunmäestä Östersundomiin tulisi alkaa vuonna 2016. Tämä edellyttää toteutussuunnittelun määrärahojen varaamista ja suunnittelun aloittamista jo hyvissä ajoin sitä ennen.

Stadsplaneringsnämnden i Esbo godkände för sin del den 25 november ett utlåtande där det heter att "Metron laajentaminen itään Majvikiin saakka ei ole vielä ensimmäisen kauden asia, koska alueen suunnittelu on vielä hyvin keskeneräistä."


Osmo Soininvaara kommenterar förslaget till Helsingfors stadsplaneringsnämnds utlåtande i sitt senaste blogginlägg i följande ordalag:

Metron jatkamista itään puolletaan heti, kun se on saatu vedetyksi Matinkylään. Nyt on päästy siihen, että Helsinki jarruttaa länsimetroa ja Espoo kiirehtii.

I dokumnetet "Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma: Liikennejärjestelmäluonnos 18.10.2010" kan man om östmetron läsa följande:


Metro Mellunmäki-Majvik on noin 10 kilometrin pituinen osin maanalainen metroradan jatke, jolle tulee 5-6 uutta asemaa. Asemista 1-2 sijoittuisi Vantaan alueelle, kolme Helsinkiin ja yksi Sipooseen. Metroa on kaavailtu jatkettavaksi myöhemmin Majvikistä Söderkullaan. Hanke on osa uuden asuin- ja työpaikka-alueen rakentamista Helsingin Östersundomin, Vantaan Länsisalmen ja Sipoon Majvikin alueille. Alueelle ollaan laatimassa kuntien yhteistä yleiskaavaa, jonka mitoitukseksi on kaavailtu 50 000-80 000 asukasta ja 10 000-15 000 työpaikkaa. Hanke liittyy laajemmin Helsinki– Porvoo -vyöhykkeen maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Siihen sisältyy myös liityntäyhteyksien ja -pysäköinnin kehittämistä. Metrohankkeen alustava kustannusarvio on 700 milj. euroa. Hankkeesta on laadittu esiselvitys v. 2010.


Kartan ovan med metrolinje ända till Söderkulla ingår även i det ovannämnda dokumentet.

Huvudstadens huvud. Den 30 november 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Helsingfors blir barnrikt igen" ("Barnfamiljer stannar i stan"). Hbl skriver att "Barnfamiljernas flyttningsrörelse till Nurmijärvi och andra grannstäder har minskat till en tredjedel av vad det var för några år sedan." En av motiveringarna till inkorporeringen var att Helsingfors måste utvidgas österut för att förhindra utflyttningen norrut och västerut. Det är naturligtvis ändå inte inkorporeringen som fått tränden att vända.


Helsingfors hade i själva verket redan före inkorporeringen av Östersundom administrativt vuxit främst österut. Efter den senaste inkorporeringen ser stadens område märkligt ut med östersundom som en svans långt från stadens centrum och nordost om stadens östra. Hbl har emellertid på en bild som publicerats med den ovannämnda artikeln svängt på det hela. Stordistriktet Östersundom utgör här huvudstadens huvud, medan staden vänder baken mot Esbo. Här har vi kanske inkorporeringens viktigaste betydelse. I Helsingfors vill man styra utvecklingen österut, eller åtminstone ge ett sken av att vända blicken österut, för att pressa Esbo till samarbete eller rentav en sammangång med huvudstaden.

Harkitsematon kirjaus. Den 29 november 2010


Finlands naturskyddsförbund hör till de organisationer som av miljöministeriet fick en begäran om utlåtande om regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Nylands naturskyddsdistrikt gav för Naturskyddsförbundets del ett utlåtande den 15 novenber. Utlåtande "Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta" kan även läsas på webben. Jag återger här ett par stycken ur åtlåtandet:


Välittömästi tulee aloittaa neuvottelut Helsingin ja Vantaan kanssa kansallispuiston laajentamisesta vapaaehtoisin kaupoin, maanvaihdoin tai luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisin menettelyin Metsähallituksen selvityksessä esitetyn laajimman vaihtoehdon (VE3) pohjalta täydennettynä Helsingin kaupungin Hältingträskin, Talosaaren ja Kasabergetin alueilla. Puistoon on syytä liittää myös muut valtiolle suojelualueiksi Sipoonkorven ja Mustavuori-Östersundomin alueelta tulevaisuudessa hankittavat alueet. Lopputuloksena tulisi olla virkistyskäytön ja luontoarvojen säilymisen kannalta riittävän laaja kansallispuisto. Se yhdistäisi rannikon lintuvedet sisämaan erämaisiin metsiin ja soihin tavalla, mikä ei toteudu missään nykyisessä kansallispuistossamme. Silloin myös Östersundomin alueelle ehdotetut osa-alueet tuottaisivat huomattavaa lisäarvoa Sipoonkorven metsäiselle mannerosalle.

Pidämme harkitsemattomana kirjausta, joka mahdollistaa sen, että kansallispuiston lopullisen laajuuden ja rajauksen määrittely jätettäisiin Uudenmaan maakuntakaavan tai Helsingin yleiskaavan varaan.Från havskusten till den bergiga skogsterrängen. Den 28 november 2010


I mitt inlägg "Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010" undrade jag om kommunstyrelsen i Sibbo hade andra möjligheter än att godkänna tf. ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag till kommunens utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog, då styrelsen skulle ta ställning till förslaget en dag efter att remisstiden gått ut. Ur protokollet framgår dock att Sini-Pilvi Saarnio (grön) lade fram ett motförslag, som i protokollet publicerats som bilaga under rubriken "Sini-Pilvi Saarnion lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi".Enligt Saarnios förslag skulle kommunen tydligare förespråka ett skogsområde från inland till hav (mantereelta merelle). Sarnios förslag röstades dock mer med rösterna fem mot tre. Kanske hade förslaget kunnat gå i genom, om man i förslaget inte samtidigt talade för en mera sammanhängande nationalpark, vilket inte gillas av alla skogsägare och jägare i Sibbo. Kommunstyrelsen antog alltså det ursprungliga förslaget ("Sipoon kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi"), men dateringen är uppdaterad till den 17 november.

Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistoa saatellaan laajentumistoiveilla".

Borgåbladet publicerade på fredag förmiddag FNB:s notis "Storskogsplan går nu till riksdagen". Samma notis har på finska publicerats av Metsälehti under rubriken "Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee eduskuntaan". I notisen noteras det bl.a. att "
I Forststyrelsens förslag sträckte sig nationalparken från havskusten till den bergiga skogsterrängen i Sibbo storskog" och att "Regeringens förslag är snävare än det som Forststyrelsen tidigare föreslagit."

Usel affär. Den 27 november 2010Helsingfors fastighetsnämnd skall på sitt möte nästa vecka igen behandla ett par markaffärer i Östersundom. Denna gång handlar det om bebyggda fastigheter på endast o,4 ha och 0,9 ha. De nuvarande ägarna till fastigheterna föreslås behålla rätten att disponera fastigheterna fram till år 2016 respektive 2015. Värdet på marken beräknas till ungefär hälften av priset. Ifall Helsingfors planerar att de nuvarande byggnaderna skall få ge vika för ny bebyggelse stiger markpriset till över 100 € per kvadratmeter! Som motivering anges som vanligt att Helsingfors i övriga delar av staden äger 2/3 av marken men i Östersundom endast 1/3. Jämförelsen haltar dess värre. Den mark som staden äger innanför de gamla gränserna utgörs huvudsaken av vägar, parker och grönområden, medan staden sålt ut planerad mark till grynders, som sålt vidare marken till fastighets- eller bostadsaktiebolag. De 990 hektar som Helsingfors äger i Östersundom lämpar sig fortfarande huvudsakligen som grönområden. För att det skall finnas någon mark att sälja åt grynders borde staden köpa upp nästan hela Östersundom. Då priset på lämplig byggnadsmark stiger till 100 € per kvadratmeter är inkorporeringen en usel affär för Helsingfors.

Lagförslag till riksdagen. Den 26 november 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat inår en notis av FNB under rubriken "Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen etenee eduskuntaan" Helsingin Sanomat publicerade redan notisen på webbplatsen Oma kaupunki under rubriken rubriken
"Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee eduskuntaan". Bilden som publicerats med nyheten visar Borgarstrandsviken, som dess värre inte föreslås ingå i nationalparken.FNB:s notis har även publicerats i Hufvudstadsbladet, där det lite missvisande heter att "Projektet har varit på remissrunda i flera månader. Forststyrelsens utredning om en nationalpark i Sibbo storskog gick visserligen på utlåtanderunda redan i mars, men miljöministeriets ukast till proposition var på remiss endast ett par veckor.


Yle publicerade igår en notis med rubriken "Sipoonkorpi eduskuntaan ennen joulua?"Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats, med anledning av att bostadsministern besökte Sibbo, en artikel med rubriken "Asuntoministeri Vapaavuori: Sipoo ollut positiivinen yllättäjä". Jag citerar ur artikeln:


Tunteita Jan Vapaavuori aikanaan herätti Sipoossa paljonkin, sillä Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiessaan Vapaavuori oli yksi Sipoon ja Helsingin välisen rajakiistan pääarkkitehdeistä. Sipoon-vierailulla rajakiistaan ei enää palattu kuin muutaman nopean kommentin verran.

–Olin lukevinani rivien välistä, että Sipoon ryöstö jatkuu, jos emme tee täällä tarpeeksi, kyseli yksi yleisön joukosta Vapaavuoren puheen jälkeen.


Bostadsministern avvisade naturligtvis hoten om nya rån, men visst har man i Sibbo hotat med Bålabisin.

Krav på tydligare signal. Den 25 november 2010Föreningen Natur och Miljö fick av miljöministeriet en begäran om utlåtande om regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Natur och miljös utlåtande "Utlåtande om utkast till regeringsproposition om inrättande av Sibbo storskogs nationalpark" kan även läsas på föreningens webbplats. Jag återger här en del av ur utlåtandet:


Enligt utkastet till proposition skulle nationalparkens slutliga avgränsning i fråga om de södra delarna avgöras inom ramen för beredningen av den gemensamma generalplanen för Östersundom. Natur och Miljö anser, att regeringen i sin proposition borde ge en tydligare signal, att generalplanen inte får omöjliggöra skapandet av en ekologiskt fungerande nationalparkshelhet som sammanbinder områdena norr och söder om motorvägen.

Det är också viktigt att trygga de ekologiska grönkorridorerna som finns mellan Sibbo storskog i norr och Natura 2000-områdena i söder. Enligt såväl markanvändnings- och byggnadslagen, samt bestämmelser för Natura 2000-nätverket måste ekologiska passager och skyddszoner runt dem förbli obebyggda.


Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Protestskrivelse till kommunförbundet". Enligt nyheten har en del kommuner i Österbotten skriver ihop en protestskrivelse, eftersom man anser att kommunförbundet i allt högre grad driver stora kommunernas intresse på de små och medelstoras bekostnad. De som skrivit under protestskrivelsen kritiserar kommunförbundet för att i samband med kommureformen KSSR driva på kommunsammanslagningar, fastän kommunförbundet borde vara alla kommuners intresseorganisation. Läsarna av denna blogg torde känna till att att kommunförbundet de senaste åren framför allt drivit Helsingfors stads intressen. I Sibbofrågan ställde kommunförbundet och i synnerhet kommunförbundets jurister ensidigt upp på Helsingfors sida och stödde den kontroversiella partiella kommunsammanslagningen.


Helsingin Sanomat har (på webbplatsen Oma kaupunki) på kvällen publicerat en nyhet med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee eduskuntaan".


Bostadsministern besökte Sibbo. Den 24 november 2010


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Bostadsministern ser Sibbo som ett föredöme idag". Artikeln är skriven med anledning av att bostadsminister Jan Vapaavuori bösökte Sibbo och skulle besöka Borgå tidigare i veckan. Enligt vad Borgåbladet skriver är Vapaavuori, som var "aktiv pådrivare i fråga om inkorporeringen om Sibbos södra markområden, glad över att Sibbo har vänt kälken.

Vapaavuori kommenterar även Östersundoms betydelse då det gäller för Helsingfors att kunna producera förmånliga bostäder.

Angående metrofrågan tror Vapaavuori att det går att dra metrospåren på markytan i "Sibbo". Här torde bostadsministern ha missat att en mycket stor del av den föreslagna förlängningen av metrolinjen österut skulle gå i tunnel. (Se "Tunnelbana. Den 2 september 2010".)

I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en insändar artikel av Thomas Wallgren med rubriken "Med metro till nationalparken?" I artikeln kommenterar Wallgren artikeln "De fem nya stadsdelarna är färdiga om femtio år", som publicerades i Hbl den 21 november. (Se "Om femtio år. Den 21 november 2010".)


För övrigt noterar jag att Osmo Soininvaara ställer upp i riksdagsvalet.

Yksi vihreiden merkittävimpiä saavutuksia. Den 23 november 2010


Remisstiden för miljöministeriets förslag till lag om Sibbos storskogs nationalpark gick ut den 15 november, men kommunstyrelsen i Sibbo behandlade kommunens utlåtande först den 16 novemmber. landskapsstyrelsen för Nylands förbund antog landskapsförbundets utlåtande över lagförslaget först på sitt möte igår. Stadsstyrelserna i Vanda och Helsingfors godkände respektive städers utlåtande den 15 november, men nämnderna hann inte behandla ärendet. I Vanda behandlade miljönämnden stadens utlåtande som ett anmälningsärende den 17 november. Ur protokollet framgår att Vandas utlåtande utarbetatats i samarbete mellan tre instanser, men de berörda nämnderna han alltså inte ta ställning till förslaget. Det är väl uppenbart att remisstiden var allt för kort, men man kan fråga sig varför det är så brottom. Det handlar naturligtvis om att nuvarande regering skall hinna ta beslutet, men kanske framför allt om att man vill hinna ta åt sig äran för nationalparken före riksdagsvalet.


Mari Pouskari, som bl.a. är ordförande för den gröna fulmäktigegruppen i Helsingfors, skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Lisää kansallispuistoja!". I inlägget skriver Pouskari bl.a. följande:

Ajankohtainen vääntö luonnonsuojelun ja rakentamisen välillä on Helsinkiin Sipoosta liitettyjen Östersundomin alueiden kaavoitus. Vihreät ovat esittäneet oman ehdotuksensa siitä, miten alueen luontoarvot voidaan turvata ja samalla tarjota uusia asuntoja 30 000 asukkaalle. Muiden puolueiden ehdotuksia ei ole vielä kuulunut.

Valtioneuvosto on tehnyt esityksen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Viimeksi perustetut kansallispuistot ovat Pallas-Ylläs ja Pyhä-Luosto vuodelta 2005. Kaikki eivät ole uusista kansallispuistoista varauksettoman innostuneita ja Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen onkin yksi vihreiden merkittävimpiä saavutuksia tällä hallituskaudella. Vihreät ajavat kansallispuistolle mahdollisimman laajaa rajausta. Jotta kansallispuisto ehditään perustaa tällä hallituskaudella, on hyvä aloittaa perustamalla se valtion maille.


Enligt Pouskari är alltså nationalparken i Sibbo storskog en av de grönas störta bedrifter under "denna regeringsperiod". Man kan verkligen fråga sig på vilket sett nationalparken är just De grönas bedrift. Knappast syftar Pauskari på att Osmo Soininvaara - i strid mot partiets officiella målsättning - i olika sammanhang verkat för en "realistisk" nationalpark som endast omfattar statens mark. Indirekt är nationalparken dock ett resultat av man i samband med förhandlingarna om inkorporeringen på de grönas initiativ kom överens om att en nationalpark skall grundas. Tyvärr har De gröna blod på händerna.

Timo Kalli. Den 22 november 2010

Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en text med rubriken "Östersundom rakennettava luonnon ehdoilla vihreiden mielestä". Texten är en något redigerad version av De grönas pressmedelande "Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla" ("Vihreät: Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla", se "Rakennettava luonnon ehdoilla. Den 4 oktober 2010") från den 4 november.Helsingin Sanomat publicerade på igår en artikel med rubriken "Ryhmänjohtaja Kalli veti Vanhasen pääministeriksi" ("Timo Kalli teki Matti Vanhasesta pääministerin"). Tidningen berättar här att det var gruppordförande Timo Kalli som gjorde Matti Vanhanen till statsminister. Jag har länge anat ett förtroende förhållande mellan Vanhanen och Kalli. Jag har på denna blogg föreslagit att Kalli utöver Vanhanen, Hannes Manninen och Mari Kiviniemi kände till kopplingen mellan fallet Sibbo och överenskommelsen om KSSR-ramlagen. Tack vare Kalli kunde Vanhanen i juni 2006 i utpressningssyfte gå ut med det falska påståendet att Centergruppen stöder inkorporeringen. Kalli stödde även Vanhanen då han valde att svika och köra över Centerns trogna bundsförvant Sfp. (Se "Centern beredd att bryta med Sfp. Den 8 oktober 2006".) Det är ödets ironi att Timo Kallis uttalande om valbidrag indirekt resulterade i Vanhanens fall.
Pääkaupunkiseudun partiolaiset har den 15 november gett sitt utlåtande över regeringens förslag till lag för en nationalpark i Sibbo storskog. Jag citerar här ur utlåtandet:

Pääkaupunkiseudun luonnon ja virkistyskäytön tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä koota nykyiset Metsähallituksen ja kaupunkien alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jota hoidetaan ja jonka käyttöä ohjeistetaan yhden tahon toimesta, eikä kuten pitkälti nykyään: eri tahoille kuuluvina pirstaleisina palasina eri määräyksin, joita kansalaiset eivät pysty seuraamaan. Kansallispuisto olisi luonteva osa Pääkaupunkiseudun ympäröivää viherkehää, jossa huomioidaan niin alueen luontoarvot kuin retki- ja virkistyskäyttö.

Perustettavaan kansallispuistoon tulee viimeistään lähitulevaisuudessa liittää muut julkisessa omistuksessa olevat alueet. Emme ota kantaa menettelytapaan, miten Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Sipoon kunnan ja pieni Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alue ja mahdolliset yksityiset alueet liitettäisiin kansallispuistoon.


Om femtio år. Den 21 november 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en helsidesartikel med rubriken "De fem nya stadsdelarna är färdiga om femtio år". I artikeln uppskattar projektchef Matti Visanti att hela det "annekterade Sibbo" är klart om femtio år. Visanti jämför med Hagalund, som började byggas för femtio år sedan och ännu inte är klart. Jämförelsen haltar, eftersom trädgårdsstaden Hagalund nu planeras om med tanke på Västmetron, men jag har ingenting emot att exploateringen av Östersundom skjuts framåt. Tidtabellen är dock anmärkningsvärd med tanke på att Helsingfors som motivering till att inkorporeringsbeslutet i juni 2006 togs i brådskande ordning hävdades att en fördröjning av beslutet "skulle medföra betydande olägenheter för utvecklingen i huvudstadsregionen". Detta är en motivering som Helsingfors förvaltningsdomstol och indirekt HFD valde att tro på. (Se "Förklaringar och motförklaringar. Den 5 april 2007".)
Tillsammans med artikeln har Hbl publicerat en karta över "Annekterade Sibbo", som verkar basera sig på uppdaterade uppgifter. Metrostationen "Saknar ännu namn" (ei vielä nimeä) har döpts om till Västerkulla. Dessutom ser det ut som om man ritat ut en kanal mella Husö och Sundberg, men det är möjligt att den kommit med i misstag. Enligt kartan skall vidare största delen av Granö bebyggas. Området som Hbl benämner "det annekterade Sibbo" motsvarar i själva verket området för den gemensamma generalplanen.

Päänavaaja. Den 20 november 2010

Senast i mitt inlägg "Kohti korkeampaa puun jalostusarvoa. Den 23 oktober 2010" har jag behandlat det sidospår i fallet Sibbo som handlar om regeringens målsättning att höja förädlingsnivån på trävaruindustrin i Finland genom att öka andelen egnahemshus. Bostadsminister har Jan Vapaavuori har igen i ett tal "Puurakentamisen edistäminen ja palomääräykset" den 11 november påmint oss om detta sammanhang. I sitt tal sade bostadsministern bl.a. följande:


Toivottavasti tulevaisuudessa esimerkiksi Helsingin Östersundomin alueesta voisi syntyä suomalaisen modernin tiiviin pientalokaupungin malli, joka toimisi päänavaajana uudenlaisille pientaloasumisen konsepteille.
Många instanser har gett eller kommer ännu att ge utlåtanden om regeringens förslag till lag för en nationalpark i Sibbo storskog. En av dem är Nylands förbund, vars landskapsstyrelse skall ta ställning till sitt utlåtande först den 22 november, fastän remisstiden gick ut redan den 15 november. I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Esityksessä todetaan, että kansallispuiston lopullinen laajuus selvitettäisiin alueiden käytön suunnittelussa eri asteisilla kaavoilla. Uudenmaan liitto toteaa, että kansallispuiston tuleva laajuus tulee määritellä lähtökohtaisesti luonnonarvojen ja muiden kansallispuistolta luonnonsuojelulaissa vaadittavien omainaisuuksien pohjalta ja toteuttaa maanvaihdoilla ja eri asteisilla kaavoilla. Uudenmaan liitto on käynnistämässä ensi vuoden alussa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistyttyä 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Missä laajuudessa luontokohteita, virkistysalueita ja viheryhteystarpeita kaavassa tullaan käsittelemään, ratkeaa kaavaprosessin aikana.

Uudenmaan liitto korostaa, että koko Sipoonkorven alueen maakunnalliset ja kunnalliset maankäyttökysymykset tulee ratkaista siten, että alueen luonto- ja virkistysarvot turvataan ja samalla mahdollistetaan metropolialueen tärkeän kasvusuunnan toteutuminen aluerakenteen kannalta toimivalla ja kestävällä tavalla.Hotad skyltfinska. Den 19 november 2010


Vägskyltarna med namnet Itäsalmi har för några veckor sedan bytts ut eller teipats över. Vartii har uppmärksammat saken i en artikel som på nätet har rubriken "Itäsalmi-nimi siivotaan opasteista" och på den tryckta tidningen "Itäsalmesta halutaan eroon". Saken har på nytt aktualiserat valet av namn på Helsingfors nya stordistrikt och stadsdel. Dikussionen har gått het på Internet, där många har svårt att svälja försvenskningen. I lantmäteriverkets register heter byn på finska fortfarande Itäsalmi, men helsingfors stad har valt att endast använda det traditionella (svenska) namnet Östersundom.Förklaringen till valet av namnet östersundom även på svneks kan kanske förklaras av att det ingick historiker i namnkommitten. En officiell motivering har dock varit att även finskspråkiga Östersundombor använt det svenska namnet. Dett kan vara en generationsfråga. En mindre officiell motivering är att förleden Itä i namnet Itäsalmi på finska har dålig klang och inte motsvarar den bild som man vill ge av området. Ytterligare en fötrklaring är att man i regeringen kommit överens om att man skall respektera inkorporeringsområdets svenska traditioner. Namnfrågan borde naturligtvis inte ha varit en fråga som angår regeringen, men då hela inkorporeringen är regeringen Vanhanen I:s gentjänst till Helsingfors ...

Sibbo, Sibbo. Den 18 november 2010


I dagens nummer av Helsingin sanomat ingår en artikel med rubriken "HSL jakaisi Helsingin kahtia". Artikeln handlar om förslaget till tariffzoner för kollektivtrafiken, som jag skrivit om för tre år sedan i mina inlägg "Zongränser. Den 1 december 2007" och "Zoner oberoende av kommungränserna. Den 2 december 2007". En viktig tanke med modellen torde vara att integrera östra Esbo med Helsingfors, samtidigt som Esbo skulle delas i tu. Helsingin Sanomat tar dock fasta på att Helsingfors skulle delas i tu, fastän man samtidigt noterar att "Sipoolta otetut liitosalueet saattavat tuoda vielä kolmannenkin maksuvyöhykkeen Itä-Helsingin suunnalle." Genom den nya tariffmodellen blir det ännu svårare att integrera Östersundom med (övriga) Helsingfors. Östersundom torde förbli "Sibbo".I mitt inlägg "Huomioidaan. Den 2 oktober 2010" noterade jag att Hbl noterat att Helsingfors skulle köpa en fastighet i Östersundom. Vad jag inte noterat är att Hbl så väl på tidningens webbplats som i själva tidningen talar om "4,27 hektar i Östersundom, Sibbo". Fastigheten ligger visserligen i östra Östersundom, men nog innanför stadsdelen Östersundom och inkorporeringsområdet. (Se "Liten nationalpark. Den 30 oktober 2010".)
Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte den 1 november köpa den aktuella fastigheten, men först på mötet den 8 november beslöt man bevilja fastighetsnämnden medel att köpa fastigheten. Det kan noteras att det i föredragningslistan talas om "Östersundomin kylän tila Kilskog". Här syftar man alltså med Östersundom på (register)byn Östersundom, men byn Östersundom torde fortfarande heta Itäsalmi på finska. För övrigt hör inte byn Östersundom till Helsingfors, även om största delen av registerbyn inklusive lägenheten Kilskog ligger innanför Helsingfors stads gränser.


9-6. Den 17 november 2010


Ur beslutsmeddelandet till Helsingfors stadsstyrelses möte i går fram går att styrelsen röstade om en ändring av stadens utlåtande om utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Enligt förslaget till ändring skulle satsen ”Kansallispuiston laajentaminen siten, että alueesta muodostuu yhtenäisempi, on kannatettava suunta jatkokehittämiselle” bytas ut mot ”Kansallispuiston laajentaminen Metsähallituksen ehdotuksen mukaisesti mantereelta merelle asti on kannatettava suunta jatkokehittämiselle.” De gröna styrelsemedlemmarnas förslag till ändring röstades dock ner med rösterna 9-6.Hufvudstadsbladet noterade stadsstyrelsens beslut i gårdagens tidning i en notis med rubriken "Försiktigt om Storskogsplan".Hufvudstadsbladet publicerade redan i måndags en notis med rubriken "Svårt slå fast gränser för Storskogen". Det är inte nödvändigtvis speciellt svårt att slå fast gränser för Sibbo storskog, men allt sedan kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi plagierade stadens egen utredning har det hetat att "Sipoonkorven alueellinen rajaus voidaan tehdä vain alueen tulevan maankäytön suunnittelun yhteydessä." (Se "Plan för Sibbo storskog. Den 31 oktober 2007".) Den ovan citerade satsen, som Myllyniemi i upprepar flera gånger, är kopierad ur Eila Ratasvuoris opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken" från den 18 oktober 2006.I gårdagens inlägg "Bu eller bä? Den 15 november 2010" noterade jag att Yle publicerat en nyhet med rubriken "Vanda säger varken bu eller bä om Sibbo storskog". Rubriken har senare ändrats till "Vanda: Vaga besked om Sibbo storskog".

Vanda gick med på Helsingfors initiativ. Den 16 november 2010


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Helsinki ja Vantaa ottivat kantaa Sipoonkorpeen". Artikeln handlar inte bara om Helsingfors och Vandas respektive utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Stadsstyrelserna i Helsingfors och Vanda sammanträdde igår, medan kommunstyrelsen i Sibbo först idag tar ställning till förslaget till kommunens utlåtande. I Vanda samlades igår även stadsfullmäktige. I artikeln i Helsingin sanomat noteras det även att "Vantaan kaupunginvaltuusto päätti suostua maanantaina Helsingin pyyntöön yhteisen yleiskaavan valmistelemiseksi Östersundomiin." Så har då beslutsfattarna i Vanda än en gång böjt sig för påtryckningar från Helsingfors.
Yle har publicerat en nyhet med rubriken "Helsinki ja Vantaa kannattavat Sipoonkorpea". Yle skriver bl.a. följande:


Sipoon kunnanhallitus antaa lausuntonsa tiistaina.

Lakiesitys Sipoonkorven kansallispuistosta on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa. Lausuntojen antaminen lakiesityksestä päättyi maanantaina.Kommunfullmäktigeordföranden i Sibbo Christel Liljeström publicerade i fredags ett blogginlägg med rubriken "Metropolpolitik och rikspolitik". Liljeström noterar här om metropolpolitiken att "Allt startade från det vi talar om som Paras (KSSR – kommunal service och struktur reform)." Vad hon inte påpekar är att inkorporeringen i högsta grad var ett uttryck för metropolpolitiken. Liljeström måste vara medveten om att även fallet Sibbo startade från KSSR och att inkorporeringen aldrig varit möjlig utan kommunreformen. Av någon anledning har Liljeström och Sfp valt att här inte reda ut sammanhangen.


Bu eller bä? Den 15 november 2010


Yle Östnyland publicerade igår kväll en nyhet med rubriken "Hur stor ska Sibbo storskog vara?" Nyheten bygger helt på Helsingin Sanomats artikel "Kunnat vetävät eri suuntiin Sipoonkorvessa". (Se "Drar åt olika håll. Den 14 november 2010".)


Yle huvudstadsregionen har idag på eftermiddagen publicerat en nyhet med rubriken "Vanda säger varken bu eller bä om Sibbo storskog". Enligt Ylle fattade beslutsfattarna (stadsstyrelsen) beslutet "emot tjänstemännens beredning". Man torde dock endast ha lämnat bort specifieringen "erityisesti Kuusijärven ja Ojangon, kuten jo Metsähallituksen selvityksestä annetussa lausunnossa todettiin" ur satsen "Vantaan kaupunki on valmis yhteistyöhön yhteyksien luomisessa kansallispuiston ja Vantaan virkistysalueiden välillä, erityisesti Kuusijärven ja Ojangon, kuten jo Metsähallituksen selvityksestä annetussa lausunnossa todettiin." i föredragandens ursprungliga förslag till utlåtande. (Se "Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010".) Den slutsatsen kan man dra ur beslutsmeddelandet "Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi", som Vanda har publicerat efter beslutet. Månne den lilla ändringen är en följd av påtryckningar från Helsingfors?

Drar åt olika håll. Den 14 november 2010


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Kunnat vetävät eri suuntiin Sipoonkorvessa" och underrubriken "Sipoo haluaa laajemman puiston ja ekologiset käytävät, Vantaa alkoi empiä." Tyvärr har sidan med artikeln fallit bort från Helsingin Sanomats digitala tidning. I artikeln heter det att "Sipoo on selkeimmin laajemman puiston ja ekologisten käytävien kannalla". Vidare noterar tidningen att "Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot hallituksen esitykseen kansallispuistosta ovat maanantaina käsittelyssä kunnanhallituksissa", men kommunstyrelsen i Sibbo sammankommer enligt föredragningslistan först i tisdag. Formellt är alla tre aktuella utlåtanden endast förslag till utlåtanden. Jag har noterat förslagen till utlåtande i mitt inlägg från igår, "Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010".


Även Kervo ger ett utlåtande och det har redan godkänts i stadsstyrelsen. Jag återger utlåtandet nedan:


Keravan kaupungin lausunto

Keravan kaupungilla ei ole huomauttamista Sipoonkorven kansallispuiston perustamista koskevaan lakiesitykseen.

Kaupunki pitää tärkeänä, että Sipoonkorpi säilyy yhtenäisenä ja rakentamattomana luontoalueena ja että kansallispuiston aluetta laajennetaan jatkossa. Esityksen mukainen alue on hajanainen ja jatkossa tulisikin pyrkiä lunastuksin ja maanvaihdoin eheyttämään ja laajentamaan sitä.

Finlands naturskyddsförbund/ Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri gav igår ut ett pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistosta Viherkehän helmi", som jag pterger här till de delar som meddelandet berör Sibbo storskog:


Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri pitää syyskokousjulkilausumassaan Sipoonkorven kansallispuiston perustamista hienona tapana juhlistaa päättyvää Luonnon monimuotoisuuden juhlavuotta. Kansallispuisto tukee myös pääkaupunkiseutua ympäröivää valtakunnallisesti tärkeiden luonto- ja virkistysalueiden Viherkehää.

Piirin mielestä Sipoonkorven kansallispuistoon pitää sisällyttää myös valtion Östersundomin alueella omistamat suojelualueet. Näin kansallispuistoon saadaan arvokkaita lintukosteikkoja ja merenrantalehtoja. On tärkeää, että kansallispuistoa laajennetaan tulevaisuudessa vapaaehtoisin maakaupoin ja -vaihdoin.

Tulevassa Koko Uudenmaan maakuntakaavassa on kiinnitettävä erityistä huomiota pääkaupunkiseudun Viherkehän vahvistamiseen. Alue on valtakunnallisesti arvokas luonnolle ja yli miljoonan suomalaisen virkistyskäytölle.

Östersundomin lintulahdet ja Sipoonkorpi muodostavat Viherkehän itäisen pään. Sieltä se kaartuu Petikon, Nuuksion ja Meikonsalon kautta Porkkalanniemelle. Viherkehän pää lännessä on virkistys- ja suojelukäyttöön hankittu Kopparnäs-Störsvikin alue Inkoon ja Siuntion rajalla. Näiden ydinalueiden lisäksi Viherkehään kuuluu lukuisia pienialaisempia luontoalueita sekä niiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Viherkehän täydentävät merellä Siuntion ja Sipoon väliset saaret.

Viherkehä alkaa ja päättyy Itämereen. Viherkehältä löytyy uusmaalaisen luonnon koko kirjo jylhistä metsistä, kallioista, soista ja perinnemaisemista reheviin lintuvesiin ja rakentamattomaan järviluontoon.

Viherkehää uhkaavat eniten rakentaminen ja metsänhakkuut, jotka nakertavat ydinalueita ja niiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Viherkehän säilyminen ja toimivuus tulee turvata kaavoituksen sekä kuntien ja muiden yhteisöjen omistamien maa-alueiden lisäsuojelun avulla. Viime vuosina etenkin Vantaa, Kirkkonummi ja Espoo ovat kunnostautuneet suojelemalla omistamiaan Viherkehään kuuluvia metsiä.Uutispäivä Demari publicerade igår en artikel med rubriken "Stadin demarit kiirehtii Sipoonkorven kansallispuistoa". I artrikeln kan man inledningsvis läsa att "Helsingin Sosialidemokraattien piirikokouksen mielestä Sipoonkorpeen pitää päästä tulevaisuudessa metrolla." Tyvärr torde en metroförbindelse till en ödemark vara en omöjlighet per definition.

Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010

Helsingfors stadsstyrelse skall på sitt möte i måndag (den 15 november) behandla stadens utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Helsingfors är sent ute, för miljöministeriet har bett utlåtandet före den 15 november. Stadsstyrelsen i Vanda behandlar dock ärendet samma dag, medan kommunstyrelsen i Sibbo tar ställning till kommunens utlåtande först följande dag, tisdagen den 16 november. (Se "Vanda ger inte efter. Den 12 november 2010".) Som bilaga till kommunstyrelsens föredragningslista, finns dock Sibbos utlåtande, som är daterat den 11 november. Jag undrar om kommunstyrelsen har andra möjligheter än att godkänna tf. ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag. I Sibbos utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Kansallispuiston pirstaleinen rakenne asettaa erityisen haasteen kansallispuiston eri osien ekologisten käytävien ja puskurivyöhykkeiden luomiselle.
Kansallispuiston hajanainen rakenne edellyttää jatkokehittelyä, jolloin tavoitteena kansallispuiston laajentumisen yhteydessä tulee olla yhtenäisempi alue.Förslaget till Vandas utlåtande finns med som bilaga i föredragningslistan för Vanda stadsstyrelses möte i måndag klockan 13. I förslaget till utlåtande, som är mycket kortfattat, kan man bl.a. läsa följande:Vantaan kaupunki ei ota tässä yhteydessä kantaa kansallispuiston lopulliseen laajuuteen tai metsäalueen ja merenlahtien Natura2000 -alueiden välisten ekologisten yhteyksien sijaintiin tai laajuuteen. Östersundomin alueelle tuleva maankäyttö suunnitellaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyönä laadittavassa Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa ja sen ohella maakuntakaavassa, kuten lain perusteluissa todetaan.Vantaan kaupunki on valmis yhteistyöhön yhteyksien luomisessa kansallispuiston ja Vantaan virkistysalueiden välillä, erityisesti Kuusijärven ja Ojangon, kuten jo Metsähallituksen selvityksestä annetussa lausunnossa todettiin. Vantaa on myös valmis neuvottelemaan kansallispuistoon läheisesti liittyvien, kaupungin omistamien maiden vaihtamisesta valtiolle.

Som bilaga till föredragningslistan för stadstyrelsemötet i Vanda ingår även kartan nedan.
Förslaget till Helsingfors utlåtande, "Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuistosta" är desto längre. Jag återger här valda delar:


Helsinki on yhdessä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa laatimassa yleiskaavatasoista maankäytön suunnittelua Östersundomin alueelle. Helsingin ja Sipoon valtuustot ovat jo tehneet käynnistyspäätöksen ja hyväksyneet kaavoitusmenettelyn periaatteet. Vantaan osalta päätöstä odotetaan tehtäväksi marraskuussa 2010. Tavoitteena on valmistella Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallitus kuitenkin huomauttaa, että yleisperusteluissa sivulla 3 oleva lause ”Helsingin kaupunki on aloittamassa osayleiskaavan laadinnan liitosalueelleen” tulisi muuttaa muotoon, joka ottaa huomioon tavoitteen laatia Östersundomin alueelle kolmen kunnan yhteinen yleiskaava.

Yksi yhteisen yleiskaavan kaavan keskeisiä tehtäviä tulee olemaan Sipoonkorven etelärajaus ja kansallispuiston suhde asukkaiden lähivirkistystarpeisiin. Samassa yhteydessä on tärkeätä määritellä eteläsuuntaan suuntautuvien nk. ekologisten käytävien ulottuvuus ja yhteensovittaa rakentamisalueet alueen luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen kanssa.

Östersundomin alue rakennetaan raideliikenteen ääreen. Raideliikenne suunnitellaan osaksi Helsingin seudun liikennejärjestelmää. Samassa yhteydessä suunnitellaan koko Östersundomin alueen liikenneverkko. Suunnittelussa ratkeavat Östersundomin maankäytön periaatteet, joissa tärkeänä osana on asuinalueiden ja luontoalueiden sekä muita suojeluarvoja sisältävien alueiden suhde. Tässä yhteydessä luodaan periaatteet ja ratkaisut hallita myös Sipoonkorpeen ja muihin luontoalueisiin kohdistuva käyttöpaine.


Det kan noteras att Helsingfors stadsstyrelse i sitt utlåtande över Forsstyrelsens utredning och förslag i maj faktiskt säger följande:

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, nk Östersundomin osayleiskaava, on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 aikana. ... Valtion tulisi pyrkiä aikaan saamaan periaatepäätös sen perustamisesta niin, että kansallispuiston suunnittelu sen rajausten osalta olisi mahdollista yhteen sovittaa alkamassa olevan Östersundomin osayleiskaavoituksen kanssa.


Angående benämningen delgeneralplan, se även mitt inlägg "Gemensam generalplan. Den 20 augusti 2010".

Vanda ger inte efter. Den 12 november 2010

Borgåblader har idag publicerat en kort notis med rubriken "Sibbo tycker till om Storskog". Ur notisen framgår det att kommunstyrelsen i Sibbo på sitt möte i tisdag skall behandla kommunens utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Ärendet som har rubriken "Utlåtande om utkastet till regeringspropositionen för inrättande av Sibbo storskogs nationalpark" finns i föredragningslistan enbart på finska.


Borgåbladet har även publicerat en artikel med rubriken "Vanda ger inte efter om nationalpark". Till innehållet motsvarar artikeln långt artikeln "Vantaa pitää kiinni Sipoonkorven kansallispuiston laajoista rajoista" i gårdagens Helsingin Sanomat. (Se "Pruukataan. Den 11 november 2010".)Sirpa Kauppinen, som är grön stadsstyrelseledamot i Vanda, har publicerat ett blogginlägg med rubriken "Östersundomin kaava". Hon har även igår kväll skrivit en statusuppdatering om ämner på Facebook. Kauppinen var den enda gröna fullmäktigeledamoten som 2006 och 2007 röstade mot att Vanda stöder en inkorporering. En annan sak är att flera gröna kommunfullmäktigeledamöter var starkt emot inkorporeringen, fastän man på grund av överenskommelser röstade för både Helsingfors och Pekka Myllyniemis förslag.


Sipoon Sanomat har igår publicerat en atikel med rubriken "Metro voi tulla ennen Nikkilän ja Keravan välistä junayhteyttä". Knappast skulle man i Sibbo tro lika starkt på metron om man var insatt i hur man i Vanda ser på planerna.

Pruukataan. Den 11 november 2010


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Vantaa pitää kiinni Sipoonkorven kansallispuiston laajoista rajoista". Jag återger här valda bitar:

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla sen, että Helsinki, Vantaa ja Sipoo ryhtyvät yhdessä laatimaan yleiskaavaa Östersundomiin. Samalla se muistutti, että suunnittelussa pitää ottaa huomioon Vantaan Sipoonkorven kansallispuistosta tekemät kannanotot. ...

Yhteisen yleiskaavan tekemistä ohjaa virkamiestroikka, johon kuuluvat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvi, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg ja Sipoon kehitysjohtaja Mikko Aho. ...

"Lausunnon käytännön merkitys on, että halutaan korostaa ekologisten käytävien suojelun merkitystä. Se, miten se käytännössä tehdään, ratkaistaan suunnittelun yhteydessä", sanoo Kullberg.

Vantaan kaupunginhallituksen sisälläkin lausuman merkityksestä on erilaisia tulkintoja.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tapani Mäkisen (kok) mukaan kyse on tahdonilmauksesta: luonto, asuminen ja liikenne pitää sovittaa yhteen.

"Emme ole sanoneet, että konkreettisesti olisi tehtävä niin tai näin. Nämä ovat tällaisia heittoja, ja kun kaavaa ryhdytään tekemään, päästään konkretiaan."

Hallituksen I varapuheenjohtaja Petteri Niskanen (vihr) pitää lausuntoa jyrkempänä.

Helsingin Sanomat noterar ytterligare att stadssfullmäktige i Vanda ännu skall behandla det aktuella ärendet nästa måndag. Helsigin Sanomats karta över det större och det mindrealternativet stämmer inte helt överens med de verkliga alternativen. Intressant finner jag däremot översiktskartan där så väl Noux som Sibbo storskog markerats.
Tillsammans med den ovannämnda artikeln har tidningen publicerat en kortare text med rubriken "Vantaa asettaa poliitikkokaartin kaavatyötä vahtimaan". Jag citerar:

Vantaalla pidettiin ongelmallisena, etteivät luottamusmiehet pääse osallistumaan työhön.

"Juridisesti virkamiesryhmä voi olla riittävä, mutta kuntademokratiassa pruukataan toimia niin, että vaaleilla valitut henkilöt päättävät", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok).


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Styrelsen diskuterade Majvik och Granö". Det var kommunstyrelsen i Sibbo som på sitt möte i tisdags diskuterade planeringen av de områden i Sibbo som skall ingå i den gemensamma generalplanen.