Pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin. Den 31 mars2011


Osmo Soininvaara publicerade på tisdagen ett blogginlägg med rubriken "HSL:n hallitus 29.3.2011". I inlägget behandlar han bl.a. tariffsystemet som bygger på zoner. (Se "Snabbspårväg i Esbo. Den 30 mars 2011".) Jag citerar:

Kaaret perustuvat periaatteessa etäisyyteen Helsingistä. Päätöstä kuitenkin vesitettiin sallimalla järjen käyttö rajoja vedettäessä. Iso kysymys on Östersundom, joka on merkitty C-vyöhykkeeseen. Sieltä siis matka keskustaan olisi kalliimpi kuin muualta Helsingistä. Helsinki olisi ainoa kunta, jossa olisi kolme vyöhykettä, vaikka pinta-alaltaan Helsinki ei ole mitenkään iso muihin verrattuna.

Problemet är att Helsingfors har vuxit oproportionerligt mycket i nordvästlig riktning och att Östersundom geografiskt inte hänger samman med det övriga Helsingfors, fast det kan Soininvaara naturligtvis inte medge. I sitt blogginlägg redogör Soininvaara även för hur Helsingforsregionens trafik rangordnat vägprojekten i Helsingforsregionen enligt hur skyndsamma de är. Utvidgningen av metron österut och västerut kommer först på tolfte plats. Frågan är om inte östmetron hamnat som jumbo, ifall den inte kopplats samman med västmetron. Kanske är det just därför som man kopplat ihop de två metroprojekten.I ett tidigare blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2011" har Soininvaara redogjort för föredragslistan för stadsplaneringsnämndens möte idag. På föredragningslistan finns ett ärende med rubriken "Lausunto toivomusponnesta, joka koskee pikaraitiotievaihtoehdon selittämistä osana Östersundomin poikittaisliikenteen raideratkaisua". Soininvaara redogör inte alls för själva klämmen, utan refererar kort endast föredragandes förslag till utlåtande.
I föredragningslistan presenteras klämmen, som antogs av Soininvaaras partikamrat Tuomas Rantanen, enligt följande:

Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistämisen käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 45-2 Tuomas Rantasen toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myös mahdollisen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin.”

I sig är det väl närmast en självklarhet att snabbspårvägsalternativet utreds så som Rantanen föreslår. I den gjorda utredningen om en snabbspårväg till Östersundom är utgångspunkten att snabbspårvägen är ett alternativ till en metrolinje och att snabbspårvagnsvägen till Östersundom integreras med jokerlinjen (Spårjokern) från Östra centrum. I föredragningslistan låtsas man dock att Rantanens kläm inte alls handlar om snabbspårvägen som ett alternativ till metron. Efter kraven på att även spårvägsalternativet utreds i samband med planeringen har stadsplaneringskontoret försökt tolka snabbspårvägslinjen som ett komplement till metron. Så gör man även i föredargningslistan för stadsplaneringsnämndens möte. I förslaget till utlåtande säges det direkt att kollektivtrafiklösningen för Östersundom är en metrolinje från Mellungsbacka, men att metrolinjen inte utesluter att Jokerlinjen 3 ("Jokeri 3 -tason seudullinen pikaraitiolinja") längs Ring III i framtiden dras till området. Spårjokern från Östra cetrum via Vik till Esbo nämns inte alls i förslaget till utlåtande. Förklaringen torde vara att en snabbspårvanslinje som integreras med denna Jokerlinje skulle göra metrolinjen till Östersundom överflödig.

Kravet på en utredning av snabbspårvägsalternativet anses enligt bl.a. föredragningslistorna för Helsingfors stadsstyrelses möte i måndags och Sibbo kommunstyrelses möte i tisdags (se nedan) ha tagits i beaktande då man gjort en skild utredning, "Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu". Här handlar det uttryckligen om snabbspårvägen som ett alternativ till metron.Vad Rantanen syftade på med sin kläm framgår även ur diskussionsprotokollet från stadsfullmäktigemötet den 6 oktober. Jag citerar ur Rantanens anförande:

Minulla on ponsiesitys, joka ei nyt ehkä pohjaudu ihan tuohon alustukseeni, mutta sanonpa erikseen, kun oukkoliikenne on tässä kovin tärkeä seikka ja me tiedämme, että meillä on vireillä metro Pasilasta Viikkiin tai joku muu raideliikenneratkaisu, niin jos tämä etenee siihen suuntaan, että valittu joukkoliikenneratkaisu olisi pikaraitiotie… Minä en ole itse edes varma, kumpi on parempi, metro vai pikaraitiotie, mutta jätetään se tässä auki, me saamme siitä lisäselvityksiä näin. Mutta jos se päätyisi pikaraitiotiehen, niin minua huolestuttaa se, että sitä linkkiä pikaraitiotiestä tähän Pasilan ja Viikin väliseen metroon ei ehkä oteta riittävän aikaisin huomioon. Niin silloin olen muotoillut tällaisen ponnen, joka kuuluu näin:

Valtuusto edellyttää, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myö mahdollinen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin.

I dagens nummer av Borgåbladet ungår en intervju med Annika Ingves, som representerar Sfp i Sibbo. I intervjun, som har rubriken "Dags att tänka på Helheten i Sibbo" drar Ingves slutsatser på basen av fallet Sibbo. Tydligen har Ingves inte insett de unika bakgrundsfaktorerna i fallet.


Snabbspårväg i Esbo. Den 30 mars 2011HRT (Helsingforsregionens trafik) publicerade igår rapporten "HLJ 2011 -suunnitelman loppuraportti". I rapporten kan man naturligtvis bl.a. läsa om planerna på metro från Mellungsbacka till Majvik. Här kan man även bekanta sig med visionerna av ett snabbspårväg för Helsingfors, Vanda och Esbo. Visonerna stämmer väl överens med slutsatersna i rapporten "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". (Se "Toma metrovagnar. Den 16 mars 2011" och "Metron hinnalla. Den 19 mars 2011".) Av någon anledning var det endast Esbo som igår presenterade sina visoner för snabbspårvägsförbindelser. Yle publicerade igår en artikel med rubriken "Espooseen havitellaan pikaraitiotietä". Motsvarande artiklera ingår i dagens nummer av Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Bilden ovan är ur Hbl.Igår presenterades även det nya tariffsystemet som bygger på zoner. (Jag har tidigare skrivit om zongränser i inläggen "Zongränser. Den 1 december 2007", "Zoner oberoende av kommungränserna. Den 2 december 2007" och "Bergtäkt. Den 25 januari 2011".) Idén är att varje kommun skall indelas i högst två zoner, så att alla som åker med "månadsbiljett" inom samma stad betalar samma pris. Ett problem är dock Östersundom, som inte passar in i systemet. I FNB:s notis kan man äsa att "Jatkosuunnittelun varaan jää vielä se, mihin vyöhykkeeseen itäisimpään Helsinkiin liitetty Östersundomin alue sijoitetaan, kertoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi." Det är väl bäst att vänta med att slå fast att Östersundom skall höra till en annan zon än det övriga Helsingfors.
Det är nu klart att stadsplaneringsnämnden i Vanda skall ta ärendet om utkastet till generalplan för Östersundom till behandling vid mötet den 4 april. Förslaget är det samma som i föredragningslistan för föregående möte.


11 - 4. Den 29 mars 2011

Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte igår att godkänna förslaget att lägga fram utkastet till generalplan till påseende, trots att ärendet ännu inte har behandlats av stadsplaneringsnämnden i Vanda. Vid senaste möte bordlades ärende på begäran av Ville Ylikahri (grön). Vid gårdagens stadsstyrelsemöte kom Ylikahri med ett motförslag, som i beslutsmeddelandet återges enligt följande:

1) pohjoisen omakotialueita pienennetään olennaisesti tai ne poistetaan tässä vaiheessa kokonaan

2) ekokäytävää Mustavuoresta Sipoonkorpeen levennetään

3) Natura-alueista, joista on jätetty suojavyöhyke pois, tehdään Natura-arviointi ennen rakentamispäätöstä.

Ylikahris förslag röstades dock ned med rösterna 11 mot 4. Förslaget är identiskt med det motförslag som Osmo Soininvaara lade fram vid stadsplaneringsnämndens möte den 3 mars.


Idag skall Sibbo kommunstyrelse behandla motsvarande ärende. Enligt föredragandes förslag godkänner kommunstyrelsen planläggningssektionens förslag, som är att utkastet till gemensam generalplan för Östersundomområdet läggs fram till påseende.

Tulee nähtäväksi. Den 28 mars 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Östersundomin yleiskaavaluonnos tulee nähtäväksi". Tidningen noterar att "Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Östersundom-toimikunnalle annettavaa oikeutta asettaa yleiskaavaluonnos nähtäväksi." Att ärendet tas till behandling betyder dock inte nödvändigtvis att det nu aktuella utkastet till gemensam generalplan läggs fram till påseende. Senaste vecka bordlades ärendet och utkastet stötte på motstånd redan i stadsplaneringsnämnden. Speciellt bör det noteras att stadsplaneringsnämnden i Vanda ännu inte ens har behandlat ärendet. I själva verket är det mycket anmärkningsvärt om stadsstyrelsen idag tar ett beslut enligt föredragandes förslag. Godkänns förslaget, så torde det förklaras med att man vill ha stadsstyrelsens godkännande för utkastet, fastän utkastet kan förkastas av beslutsfattarna i Vanda.


Helsingfors stadsplaneringskontor ville efter stadssplaneringsnämndens möte ge en bild av att nämnden godkände själva utkastet. Senare ändrades texten på kontorets webbplats, så att nyheten motsvarar det verkliga beslutet.


HSprojekti. Den 27 mars 2011

Rubriken på huvudnyheten på första sidan lyder "SFP:arna vill inte reagera med Centern". Dårraden lyder "Kandidaterna har gjort helomvändning på fyra år." Som förklaring till helomvändningen nämns framför allt Karlebyfrågan, men inte Sibbofrågan. Stefan Wallin påpekar att inte bara Centern, utan "alla tre stora stod bakom Sibboannekteringen". Jag vill påpeka att Centerns eller vissa centerministrars roll här ändå var central och att Sibbofrågan markerar slutet på det långa samarbete mellan Centern och Sfp.I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja", som Helsingfors stadsplaneringskontor för en månad sedan publicerade tillsammans med en lång rad rapporter och utredningar, hittar man många intressanta kartor, ritningar och skisser. De äldsta kartorna med utkast till metrolinje och markanvändning är från år 2007. Kartan ovan är daterad 21.5 2007/ 23.8 2007, vilket är intressant med tanke på att statsrådets Sibbobeslut, som överklagades, togs först i juni 2007. En intressant detalj är att man redan här i planeringen har tagit med Västersundom (eller "Västerkulla") i Vanda, där Helsingfors stad äger mark. Fanns det redan i detta skede en överenskommelse om gemensam planering av området? Även broförbindelsen till Granö finns utritad på kartan.
En annan karta från 2007 är kartan ovan. Även här inkluderas Västersundom i planeringen. Metrolinjen från Mellungsbacka går vidare till Västersundom i Vanda, men svänger sedan norrut mot Hålansböle. Istället är det metrolinjen till Nordsjö som här förlängts till Östersundom. Placeringarna av metrostationerna motsvarar de nu aktuella, med undantag av att den sista stationen placerats på Helsingfors sida om Sibbogränsen. Kartan ovan presenterades av Tuomas Rajajärvi vid överborgmästarens invånarkväll i Östersundom den 4 november 2011. (Se "Ett steg i ett större projekt. Den 5 november 2008" och "Östmetron till Håkansböle. Den 2 januari 2011".) Kartans datering är dock den 21.11.2007.De två ovannämnda kartorna har rubricerats "HSprojekti". Månne HS står för Helsinki-Sipoo? På kartor från 2008 och 2009 har HSprojekti bytts ut mot Sipoo-projekti/ Sibboprojektet. På kartorna från 2007 går för övrigt gränsen mellan Helsingfors och Vanda längs Österledens gamla sträckning. Man kunde inte veta att lantmäteriverket ett år senare skulle tolka statsrådets beslut annorlunda än Arto Sulonen och inrikesministeriet, som beredde beslutet.


Varför så bråttom? Den 26 mars 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "'Varför har Helsingfors så bråttom med Östersundomplan'" och en annan med med rubriken "Intresset att sälja mark i Östersundom varierar". Den förstnämnda artikeln handlar i första hand om skuggplanen för Östersundom. (Se "Varjokaava. Den 19 februari 2011".) Jag har tidigare kritiserat skuggplaneringen för att man utgår från det av Helsingfors stadsplaneringskontor valda metroalternativet, men Sini-Pilvi Saarnio från Sibbo Naturskyddare säger att man har ändrat på metrodragningen och placeringen av metrostationer samt diskuterat alternativ till metron. Kimmo Jääskeläinen från Vanda miljöförening förundrar sig speciellt över att Helsingfors har så bråttom med generalplanen och konstaterar att det hela bara kommer att leda till en mängd besvär. Kanske handlar det om att man vill kunna visa resultat från "metropolpolitiken" inför valet och regeringsförhandlingarna?Den andra texten handlar om Helsingfors stads markuppköp i Östersundom. Borgåbladet noterar att Helsingfors inte har lyckats köpa upp tomtmark på det sätt som man hoppats, men påpekar att även Helsingfors stads intresse för affärer varierar.

Öppet gräl. Den 25 mars 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Oenighet om metropolpolitiken". Artikeln handlar om den oenighet som Helsingin Sanomat skrivit om i artikeln "Helsinki ja 13 kuntaa ovat ilmiriidassa hallitusohjelmatavoitteista" i gårdagens tidning. (Se "Tretton mot en. Den 24 mars 2011".) Borgåbladet noterar, liksom Helsingin Sanomat, att Helsingfors kräver att man utnämner en kommunindelningsutredare, medan övriga kommuner i Helsingforsregionen motsätter sig Helsingfors krav.


Helsingforspolitikernas förhoppning torde vara att finansministeriet utser en kommunindelningsutredare som föreslår en sammanslagning och en folkomröstning. Om majoriteten i en folkomröstning i de berörda kommunerna röstar för en sammanslagning, kan en sammanslagning ske fastän kommunfullmäktige i en eller flera av de berörda kommunerna är mot sammanslagningen. En sammanslagning av kommuner i huvudstadsregionen är åtminstone i princip möjlig utan att riksdagen involveras. Månne inte Mari Kiviniemi räknar med att Samlingspartiet i Helsingfors stöder henne som statsminister, ifall hon lovar ordna en utredningsman.
På föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte nästa måndag finns igen utkastet till generalplan för Östersundom. Det är intressant att ärenden redan nu tas från bordet, då stadsplaneringsnämnden i Vanda behandlar motsvarande ärende tidigast den 4 april.

Tretton mot en. Den 24 mars 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Helsinki ja 13 kuntaa ovat ilmiriidassa hallitusohjelmatavoitteista" och nedryckaren eller underrubriken "Helsinki vaatii edelleen pääkaupunkiseudun yhdistämistä." Yle publicerade igår en nyhet enligt vilken en mycket liten andel av riksdagskandidaterna i Nylands valkrets stöder tvångssammanslagningar. Man kan fråga sig vad det är för idé för beslutsfattarna i Helsingfors att ställa kav som inte förefaller kunna vinna den nya riksdagens stöd.
När det gällde Sibbofrågan var likaledes en överväldigande majoritet av riksdagsledamöterna och -kandidaterna emot en tvångsinkorporering. Lika väl lyckades Helsingforspolitikerna driva igenom en inkorporering av sydvästra Sibbo genom att idka påtryckningar mot Jyrki Katainen och centrala centerministrar. För Katainen är det nu mycket svårare att stöda tvångssammanslagningar, eftersom han denna gång är uppställd i Nylands valkrets.Däremot kan man fortsätta att pressa Mari Kiviniemi och Centern, som aldrig kan gå med på att tvångssammanslagningar av hela kommuner blir allmänt möjliga. För beslutsfattarna i Helsingfors skulle det i princip räcka med tvångssammanslagningar i Helsingforsregionen, men genom att kräva tvångssammanslagningar i allmänhet kan man försöka tvinga Centern att stöda nya undantag för "Finlands enda metropol". Så fungerade det i fallet Sibbo och den märkliga alliansen mellan Helsingforspolitiker och centrala Centerpolitiker är den maktkonstellation som den nuvarande regeringsgrunden bygger på. Därför är det inte så konstigt att Kiviniemis statssekreterare Mika Rossi i ett blogginlägg förra veckan som ett förslag til en lösning på bostadsbristen i huvudstadsregionen säger att "Mielestäni pääkaupunkiseudun vapaaehtoinen kuntaliitos olisi hyvä alku." Liksom Kiviniemi stöder Rossi en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen, samtidigt som han i princip motsätter sig tvångssammanslagningar.

I mitt inlägg "Friluftsområde. Den 22 mars 2011" noterade jag att det dykt upp numrerade pinnar invid skidspåret i Husö. Under dagens skidtur fick pinnarna sin förklaring. Man borrar i marken för att undersöka grunden. Frågan är vad man behöver informationen till.


Hästar. Den 23 mars 2011


I gårdagens blogginlägg skrev jag om Husö friluftsområde, som stadsplaneringskontoret i Helsingfors vill omvandla till bostadsområde. Frågan är om inte planerna för Granö i Sibbo hänger samman med att man vill kunna anvisa ett ersättande friluftsområde. Dess värre är planerna på en bro från Husö (eller Ribbingö) till Granö inte realistiska. Speciellt torde Granö inte lämpa för häststall. Tillsammans med den stora mängden utredningar och rapporter publicerade Helsingfors stadsplaneringskontor för en månad sedan en utredning över hästarnas framtid i Östersundom, "Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus Östersundomissa". I utredningen kan man bl.a. läsa följande:

Hevosreiteille paras paikka kaupunkirakenteessa on taajamien reuna-alueet sekä haja-asutusalueet, issä liikenne on vähäistä. Vaellusreitit ja seudulliset reitit tulisi mieluiten integroida eudullisten ja valtakunnallisten viheraluejärjestelmien ja ekologisten verkostojen sisään.För tillfället lämpar sig Husö, där Husön Ratsastuskeskus finns, perfekt för häststall, men häststallet passar dåligt samman med stadsplaneringskontorets planer för Husö.


Friluftsområde. Den 22 mars 2011


Från Svarta backen i Nordsjö till Husö finns ett populärt skidspår som idrottsverket i Helsingfors sköter mycket väl.
Själv har jag skidat längs spåret senast idag. (Se Sports Tracker.)
Spåret slutar vid Husö gård, men ett mindre spår fortsätter genom en skogsdunge förbi häststallen och vidare längs Torpvikens strand. Vid detta spår fanns i februari ett häfte, i vilket skidåkare bads skriva sitt namn, ifall de önskade att det aktuella spåret spåret förbättras. Även jag skrev mitt namn i häftet, medveten om att idrottsverket knappast kommer att bygga någon ny friluftsväg för skidåkare på Husö. Helsingfors stad har helt andra planer för Husö, som än så länge förvaltas av idrottsverket.
Senaste vecka hade det vid skidspåret till Husö gård dykt upp numrerade pinnar i snön. (Se nedan.)
Det torde vara stadsplaneringskontoret och inte idrottsverket som här varit framme. Helsingfors stadsplaneringskontor har haft bråttom att planera Husö. Husö ligger långt på sidan om all samhällsbyggnad, men Helsingfors vill omvandla friluftsområdet till ett bostadsområde för goda skattebetalare. Att bebygga Husö strider mot alla giltiga principer, men planerna för Husö kan komma att godkännas som en del av en gemensam generalplan. Någon metrolinje till Östersundom kommer knappast någonsin att byggas, men planerna på en metrolinje med matartrafik från Husö kan göra det lättare för miljöministeriet att godkänna Helsingfors planer på att exploatera Husö för bostadsbebyggelse.


Metropolikaavan keskeiseksi suojelukohteeksi. Den 21 mars 2011


På förslag av Ville Ylikahri (grön) bordlade Helsingfors stadsstyrelse på sitt möte idag ärende med rubriken "Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen".

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en ledarartikel med rubriken "Länsirataa tarvitaan". I artikeln kan man bl.a. läsa att [utöver västbanan och Pisara-rata] "Muita tärkeitä hankkeita ovat itämetron rakentaminen Östersundomiin, raideliikenteen jatkaminen edelleen itään sekä länsimetron jatkaminen Kivenlahteen." Här förefaller man betrakta östmetron till Östersundom och "raideliikenteen jatkaminen edelleen itään" som två skilda projekt.

De gröna publicerade härom dagen ett "brev till medlemmar och anhängare" gällande "Kuukauden kampanjateko: miten Siru Kauppinen sai tekstinsä Hesariin?" eller hur Helsingin Sanomat noterade utredningen "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". (Se "Toma metrovagnar. Den 16 mars 2011".) Brevet har rubriken "Vihreä kirje 3/11: Sirpa "Siru" Kauppinen puski näkemyksensä Hesariin".

De gröna i Nyland har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Tuja Brax, Tiina Elo ja Mari Puoskari Nuuksiossa: Ruuhka-Suomen viheralueet on turvattava metropolikaavalla". Jag citerar ur meddelandet:


Kuntien omat yleiskaavat taas eivät turvaa viheryhteyksien säilymistä yli kuntarajojen. Metropolikaavan keskeiseksi suojelukohteeksi on otettava pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä, vaatii Espoon vihreän valtuustoryhmän uheenjohtaja Tiina Elo.

Viherkehä kulkee Sipoonkorpi-Östersundomista Vantaan Petikon, Nuuksion järviylängön ja Kirkkonummen Meikonsalon kautta Porkkalanniemen eteläkärkeen.Köp tomt för egnahemshus! Den 20 mars 2011


oikotie.fi säljer man redan tomtmark med generalplanen för Östersundom och en ekologisk korridor i utkastet till generalplan som försäljningsargument. För 137 000 € erbjuds en tomt på 2558 m² med färdig byggnadsrätt på 250 m² + 60 m². Kvadratmeterpriset på tomten, som ligger i Västersundom i Vanda, är alltså satt till över 53 euro.


Dess värre är den gemensamma generalplanen och de ekologiska korridorerna en öppen fråga. Har ägaren till den aktuella korridoren otur, kan fastigheten bli en del av ett grönområde. På Sibbo kommuns webbplats kan man läsa att planläggningssektionen i Sibbo behandlade utkastet till generalplan den 9 mars, medan ärendet behandlas av stadsplaneringsnämnden i Vanda den 14 mars. Informationen är publicerad den 14 mars, men samma dag bordlades ärendet av stadsplaneringsnämnden i Vanda. Planläggningssektionen i Sibbo beslöt i varje fall formellt enhälligt att "arbetsmaterialet" för Östersundom gemensamma generalplan läggs fram till påseende.Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för sitt möte på måndag ett ärende med rubriken "Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen". Stadsstyrelsen i Helsingfors föreslås alltså besluta om ställa fram utkastet till generalplan till påseende innan man vet vad stadsplaneringsnämnden i Vanda tar för beslut i ärendet. Kanske vill man att utkastet välsignas av beslutsfattarna i Helsingfors innan det fälls i Vanda. Kanske vill man ta upp ärendet till diskussion för att därefter bordlägga det. Principiellt sett är det ändå intressant att spekulera om vad som händer om stadsstyrelsen i Helsingfors men inte stadsplanerinsgsnämnden eller stadsstyrelsen i Vanda beslutar att ställa fram det aktuella utkastet till påseende.Texten i föredragningslistan för stadstyrelsemötet i Helsingfors är den samma som i föredragningslistan för stadsplaneringsnämnden. Ett tillägg är dock en bilaga med redogörelse för tidigare beslut i ärendet, i praktiken behandlingen av ärendet i Helsingfors stadsplaneringsnämnd. (Se ovan.)
etuovi.com hittar man en fastighet för 692 000 € vid Kapellvägen. För priset får man en tomt på 5 000,0 m² (sic!) med ett egnahemshus på 186,5 m² / 264,5 m². Som försäljningsargument anges att "Alueelle on uusi kaava valmistumassa." Eller kanske vill försäljaren med informationen i själva verket gardera sig mot otrevliga överraskningar i en kommande generalplan?

Metron hinnalla. Den 19 mars 2011


I mitt inlägg "Toma metrovagnar. Den 16 mars 2011" berättar jag om en privat utredning, enligt vilken man för priset som Östersundommetron skulle kosta kunde bygga ett omfattande nät av snabbspårvagnsvägar. Utredningen som kan läsas på nätet har titeln "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". I den aktuella utredningen har man för Östersundoms del valt alternativet "Unified" med förgrening till Ribbingö i stadsdelen (och byn) Husö. (Se "Kaavoitusväline. Den 11 september 2010".) Alternativet "Linear", som går längs Nya Borgåvägen, är ännu förmånligare att förverkliga.


De tre författarna till rapporten publicerade den 16 mars blogginlägg med ett meddelande eller ett öppet brev till planerarna samt hela utredningen i webbformat. Se Mikko Särelä: "Östersundom on suuri mahdollisuus", Otso Kivekäs: "Ratikkaverkosto Östersundomiin ja koko seudulle" och
Sirpa Kauppinen: "Avoin kirje Östersundomin kaavoittajille". Jag citerar nedan ur meddelandet:


Östersundomin metron hinnalla (700 miljoonaa euroa) voidaan saattaa enemmän ihmisiä joukkoliikkenteen pariin kuin nyt esitetyssä metro-linjauksessa. Kivekäs - Kauppinen - Särelä -joukkoliikennesuunnitelma on linjaukset jotka palvelevat mahdollisimman suurta väestöä ja liikennemääriä. ...

Östersundom on hyvä esimerkki alueesta, jonka matkoista jo suurin osa suuntautuu muualle kuin keskustaan. Keskustaan matkaa aamun ruuhkatunnissa vain 21% liikkujista, kun muualle Helsinkiin ja Vantaalle on matkalla 50%. Metro ei siis palvele suurinta osaa liikkujista.

Tarjoamalla Östersundomista keskustan suuntaan huomattavasti metroa edullisempi ratikkayhteys voidaan säästyneillä rahoilla tarjota kattava ratikkatarjonta muun Helsingin ja Vantaan suuntaan - suuntiin joihin 50% matkustajista suuntaa.

Den 17 mars skrev Laura Räty, som är ordförande för den samlingspartistiska fullmäktigegruppen i Helsingfors, ett blogginlägg med rubriken med den retoriskt formulerade rubriken "Vastustavatko vihreät jo metroakin?" Av de tre författarna till den ovannämnda rapporten är det dess värre endast Kauppinen som hör till De gröna i Vanda. Räty hävdar i sitt inlägg att "Metro on jo itse asiassa valittu itäisen Helsingin joukkoliikenneratkaisuksi, kun rata on rakennettu Vuosaareen ja Mellunmäkeen." Dess värre finns det färdiga planer på att bygga om Jokerlinjen till en snabbspårvägslinje. Snabbspårvägslinjen till Östersundom skulle vara en förlängning av Spårjokern (Raide-Jokeri).Suomenmaa publicerade på torsdag en notis med rubriken "Itämetrosta pitää vielä keskustella".


Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för sitt möte på måndag ett ärende med rubriken "Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen". Jag torde återkomma om ärendet.

Östersundomutkast. Den 18 mars 2011


"Östersundomutkast hotar naturvärden" är en av rubrikerna på paradsidan i dagens nummer av Borgåbledet.


Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Östersundomplan inkränktar på Natura". Borgåbladet har talat med Raimo Pakarinen, som är miljöinspektör på Helsingfors stads miljöcentral. Pakarinen säger att det är klart att det första utkastet till generalplan för Östersundom inte kan godkännas som sådant och tillägger att vi inte vet var kompromissen ligger.
Så är det. På stadsplaneringskontoret i Helsingfors har man inte tänkt sig att utkastet till generalplan skall kunna godkännas som sådant. Istället torde det handla om taktik. (Se "Medveten taktik. Den 25 februari 2011".) Man lägger fram ett utkast som bl.a. inkränktar på Natura-områdena, för att senare kunna presentera det egentliga förslaget till generalplan som ett "kompromissförslag". Taktiken kan fungera, men är inte precis uttryck för god förvaltning.

För övrigt tillåts inte byggandet allt för nära Natura 2000-områdena. De planerade kanalerna skulle direkt påverka fågelvikarnas ekologi. I stadsdelen Husö planerar man en kanal som gränsar till ett Natura-område som enligt stadsplaneringskontorets utredningar ligger under havsnivå. (Se "Holland. Den 12 mars 2011" och bilden nedan, som jag tog på en skidtur tidigare i veckan.) Det är väl inte så svårt att räkna ut vad som skulle hända med den omgivande marken, ifall man grävde en kanal med förbindelse till Kapellviken.På bilden nedan en vall, som hindrar vattnet att svämma över på den extremt lågbelägna marken i Husö.