Lagparagrafer föreslås bli upphävda. Den 30 augusti 2015

http://vm.fi/documents/10623/1083563/Hallituksen+esitysluonnos/b0c7e660-e760-4c53-b3ba-db66355b12a6


Finansministeriet publicerade i måndags ett pressmeddelande med rubriken "Regeringen främjar frivilliga kommunsammanslagningar – ändringar föreslås i kommunstrukturlagen". Pressmeddelandet handlar i verkligheten inte alls om att regeringen främjar kommunsammanslagningar. Istället säges det redan i första stycket att man föreslår upphäva de lagparagraferna som var centrala för kommunreformen i regeringen Katainen:

Den nuvarande kommunstrukturlagens bestämmelser som gäller genomförandet av kommunreformen, såsom t.ex. kommunernas skyldighet att utreda sammanslagningar, förutsättningarna för utredningsskyldigheten samt tidsfristerna för utredningarna föreslås bli upphävda.

Ur bilagan "Hallituksen esitysluonnos" framgår mera exakt vilka paragrafer som man föreslår att upphävs. Om förslaget går igenom, vilket det med största sannolikhet gör, är kommunreformen definitivt avslutad. För Sibbos och Helsingforsregionens del finns lika väl redan en framställning till ändring i kommunindelningen, men utan uppbackning från regeringen har framställningen knappast längre någon aktualitet. I pressmeddelandet heter det även att "bestämmelsen om personalens uppsägningsskydd på fem år föreslås ... bli upphävd." Den ändringen kan göra sammanslagningar ekonomiskt mera lönsamma för invånarna, men torde leda till ett större motstånd mot sammanslagningar från de kommunalt anställdas sida.

Tryck. Den 23 augusti 2015I torsdags kom planeringen av Malm officiellt igång med ett informationstillfälle om planerna för området. Det finns dock färdigt långt hunna för området. Flygfältet i Malm ingick i generalplan 2002 för Helsingfors, men ogiltigförklarades av HFD, eftersom Jussi Pajunen ansågs ha haft ekonomiska intressen och varit jävig då han deltog i stadsstyrelsens beslut om generalplanen. Flygfältet är därför en vit fläck på kartan. Till Pajunens räddning ordnade statsminister Matti Vanhanen i Östersundom ett ersättande område för småhusbebyggelse. Matti Visanti, som ansvarade för planeringen av området i Malm, fick istället planera Östersundom.Finavias direktör Joni Sundelin sade ännu för två och ett halvt år sedan i Yles artikel på Yles webbplats säga följande om planeringen av Malm:

Trycket från staden i fråga om planlaggning [sic] försvann när Helsingfors fick Östersundom, det är inte troligt att vi måste stänga före 2034.

Nu är trycket i högsta grad tillbaka.Reflektioner från Sibbo. Den 16 augusti 2015I fredags öppnades fotoutställningen Heijastuksia Sipoosta - Reflektioner från Sibbo i Gumbohuset i Gumbostrand. Arrangör för utställningen med fotografier tagna av Tiina Talimets-Atanga är föreningen För Sibbo. Fotografierna är tagna i inkorporeringsområdet under den gångna sommaren. Utställningen är öppen fram till den 30 augusti måndag - lördag klo 11:00 -17:00, samt söndagar 11:00 - 16:00. Onsdagar är utställningen öppen ända till klockan 19:00.


Sipoon Sanomat 13.8.2015 s. 6

Utställningen uppmärksammades i senaste nummer av Sipoon Sanomat.


Arkiverat: ersättning. Den 9 augusti 2015


nyckelord: ersättning

Sommaren 2009 "arkiverade" jag teman och aktörer i fallet Sibbo. Två teman med respektive "etiketter" ansåg jag då att inte ännu var färdigt avgjorda och behandlade för en slutlig arkivering: HFD och ersättning. (Se "Inte färdigt arkiverat: HFD och frågan om ersättning. Den 23 augusti 2009".) Ännu hösten 2011 var frågan om ersättning högst aktuell efter att högsta förvaltningsdomstolen i april 2011 hade förkastat Sibbo kommuns besvär mot Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att ersättningstvisten skulle lösas enligt Helsingfors stads förslag. Eftersom ersättningen på 7,9 miljoner euro ansågs vara oskäligt liten funderade man i Sibbo på att föra ärendet vidare och eventuellt via europeisk instans begära en återbrytning av högsta förvaltningsdomstolens ersättningsbeslut eller rentav av inkorporeringsbeslutet.

Eftersom beslutsfattarna i Sibbo tydligen inte kunde komma överens om hur eller huruvida man skulle driva ärendet vidare ordnades en enkät, där kommuninvånarna fick ta ställning till om kommunen borde föra ärendet vidare. 80 % av dem som svarade på enkäten ansåg att kommunen borde föra ärendet vidare, men endast 3 % av invånarna besvarade enkäten. Kanske inverkade den låga andelen som besvarade enkäten till att Sibbo kommun inte förde ärendet vidare. Det  förefaller dock som att en avgörande orsak var att Samlingspartiet i Sibbo eller den samlingspartistiska styrelseordföranden inte ville fortsätta processen. Möjligen påverkades beslutet att inte föra ersättningsfrågan vidare av att Sibbo och Helsingfors förhandlade om markaffärer i Östersundom.
Jäviga ministrar. Den 2 augusti 2015

Helsingin Sanomat publicerade den 1 juni en artikel med rubriken "VNK Lindströmin puheista: 'Ministeri saa sanoa ihan mitä tahansa, eikä kukaan voi siihen puuttua'". Tidningen skriver här följande:

Esteellisyysarviointi tuli esille esimerkiksi Sipoon alueliitoksessa Helsinkiin. Silloin pohdittiin, olivatko ministerit tulleet esteelliseksi, kun ottivat alueliitoksiin ennalta kantaa.
Eivät tulleet.

Påståendet stämmer inte. Jan Vapaavuori och Mari Kiviniemi bedömdes vara jäviga att delta i statsrådets Sibbobeslut, eftersom de tagit ställning i samband med Helsingfors stadsfullmäktiges initiativ i juni 2006. Justitieombudsmannen bekräftade tolkningen 2010 genom att klandra minister Anu Vehviläinen (c) för att inte ha jävat sig då statsrådet i juni 2008 tog beslutet om sammanslagning av Eno och Pyhäselkä med Joensuu stad, trots att hon deltagit i motsvarande beslut i Joensuu stadsfullmäktige. (Se "Klander mot Vehviläinen. Den 13 maj 2010".) Föregående justitiekansler Paavo Nikula varnade ministrar att på förhand ta ställning till inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Nikulas efterträdare Jaakko Jonka ändrade emellertid tolkningen medan han ännu var vikarierande justitiekansler och väntades att utses till ny justitiekansler av regeringen Vanhanen. Under ett starkt tryck gav Jonka grönt ljus för Matti Vanhanen att deltaga i Sibbobeslutet.

Även Högsta förvaltningsdomstolens valde att i sitt Sibbobeslut inte betrakta Vanhanen som jävig, men här förvrängde man påståendena om jäv. HFD kunde inte gärna gå mot justitiekanslerns tolkning, även om det i sista hand är ministern själv som ansvarar för att bedöma eventuellt jäv. Det som gjorde ministrarna jäviga i det aktuella fallet var deras domarroll i samband med att de skulle bedöma de lagliga grunderna för inkorporeringen.