Helsingforspolitiker. Den 27 april 2014

HS 23.4 2014 s A 5
I inlägget klartsta statsminister? Den 13 april 2hans14" uppmärksammar jag Jan Vapaavuoris brottsregister och en gammal artikel i City-lehti, som fått ny aktualitet i och med Vapaavuoris kandidatur till Samlingspartriets ordförande. I tisdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en skämtteckning där en hög ryska militär noterar att Vapaavuori anföll grannkommunen och erövrade en stor del av kommunen.

Där Vapaavuoris brottsregistet klart har försvårat hans karriär, har hans agerande i fallet Sibbo hittills stärkt hans ställning, trots att hans utpressningsförsök fick publicitet. Inför ordförandevalet är agerandet ändå bara en belastning, då det gäller att komma ifrån stämpeln som en helsingforspolitiker som driver huvudstadens intressen på andra kommuners bekostnad. Månne inte Vapaavuoris kandidatur för partiordförandeposten långt förklarar hans låga profil i kommunreformen den senaste tiden.


Om det blir folkomröstning. Den 20 april 2014

Under den gångna veckan var det så dags för kommunminister Henna Virkkunen att backa även då det gäller metropolförvaltningen i Helsingforsregionen. (Se "Metropoli saattaa kaatua".) Fast helt klart är det ändå inte att det inte blir någon metropolförvaltning. Efter att Virkkunen gåt ut med budskapet att det inte behövs någon metropolförvaltning ifall överenskommelsen om social- och hälsovårdsreformen förverkligas anklagade man från socialdemokratiskt håll Virkkunen för att bryta en överenskommelse.

Frågan är om socialdemokraterna nödvändigtvis vill ha metropolförvaltningen i sig. Vad man kommit överens om är att tvångssammanslagningar inte skall tillämpas i huvudstadsregionen, eftersom man istället skulle införa metropolförvaltning. I Helsingforsregionen görs för tillfället en särskild kommunindelningsutredning på initiativ av finansministeriet och denna utredning har Virkkunen ingalunda blåst av. Några regelrätta tvångssammanslagningar blir det knappast i Helsingforsregionen, men det är mycket möjligt att kommunindelningsutredarna föreslår en folkomröstning. Om man i Helsingfors får igång propagandamaskineriet kan befolkningen i Vanda köra över Vanda stadsfullmäktige genom att rösta för en sammanslagning. En intressant fråga är vad som händer ifall kommunindelningsutredarna föreslår att Helsingfors, Vanda och även Sibbo går samman.

Yle publicerade i onsdags en nyhetstext med rubriken "'Virkkunen i linje med Sibbopolitiker'". I artikeln säger kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström att "Kommunminister Henna Virkkunens uttalande är i linje med vad Sibbobeslutsfattarna har kommit fram till i sina diskussioner." Här syftar Liljeström på att inte heller Sibbobeslutsfattarna tycker att det behövs en metropolförvaltning. Sedan kommer Liljeström med ett kryptiskt budskap:

Christel Liljeström tror inte att det blir någon tvångsfusion för Sibbos del. Däremot tror hon att pressen på att gå samman med någon annan kommun blir stor.

– Jag tror att de utredningspersoner som arbetar med kommunstrukturen kommer med ett ganska chockartat förslag för Sibbos del, säger hon. Och det är ett förslag som måste tas på största allvar.

I en kommentar bekräftar signaturen Christel att hon med utredningspersonerna faktiskt syftar på de av finansministeriet utnämnda kommunindelningsutredarna. Frågan är varför Sibbo skulle vara pressat att gå samman med någon kommun, ifall varken en tvångsfusion eller en metropolförvaltning är aktuell. I fall Liljeström föreslår en sammanslagning med Borgå som ett alternativ till en fusion med Helsingfors, kan propagandamaskineriet i Helsingfors göra en eventuell folkomröstning om en sammanslagning med Helsingfors till ett val mellan Helsingfors och Borgå, fastän Sibbo i verkligheten inte kan tvingas att gå samman med någondera. Då är det inte omöjligt att majoriteten av invånarna i Sibbo - mot kommunfullmäktiges vilja - röstar för en sammanslagning med Helsingfors.


Nästa statsminister? Den 13 april 2014

I fredags publicerade finansministeriet ett pressmeddelande med rubriken "Valtioneuvoston toimivallan laajentamista kuntaliitoksissa ei viedä eteenpäin". (Pressmeddelandet har inte publicerats på svenska.) Att regeringen nu tar tillbaka förslaget som skulle möjliggöra tvångssammanslagningar är ytterligare ett bakslag för kommunreformen och ytterligare ett uttryck för regeringens oförmåga att ta beslut.

Det torde finnas flera förklaringar till att Samlingspartiet gett upp sin ambition att skapa "starka" kommuner. En kan vara att man inom partiet väntat Jyrki Katainens meddelande att han lämnar posten som partiordförande. Jan Vapaavuori lär den senaste tiden ha varit passiv då det gäller sote- och kommunreformen, samtidigt som han enligt medierna fört en ordförandekampanj.Vapavuoris eventuella ordförandekampanj har aktualiserat hans brottsregister. City-lehti lyfte i veckan upp en gammal artikel från 2006, "Jan Vapaavuori – Rötösherra". I artikeln kan man förutom om de tre brott som Vapaavuori dömts för läsa bl.a. följande:

Sipoolaisilla on ainakin monta syytä olla pitämättä hänestä. Vapaavuori on yhdessä kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Rakel Hiltusen kanssa järjestämässä Suomen historian kuohuttavinta alueluovutusta: Helsinki haluaa 14 prosenttia Sipoon maista, 20 prosenttia Sipoon väestöstä. Vapaavuori haluaa rakentaa Sipooseen pientaloja keskiluokalle tiiviisti keskieurooppalaiseen tyyliin. Metroasemien ympärille pienkerrostaloja, jotta metrolle saadaan riittävästi käyttäjiä.

Brotten som Vapaavuori dömts för har varit hinder i vägen för Vapaavuoris politiska karriär. Hans delaktighet i inkorporeringen av sydvästra Sibbo uppfattades däremot, åtminstone ännu för några år sedan, av många som en politisk merit. Utan "Sibbofrågan" hade Vapaavuori knappast blivit minister i regeringen Vanhanen II. Vapaavuori är ingalunda den enda som dragit nytta av att ha deltagit i myglet kring inkorporeringen. I inlägget "Opportunism. Den 13 junin 2010" noterar jag att flera andra gynnats av sin inblandning i fallet Sibbo: Mari Kiviniemi, Mika Rossi, Risto Rautava, Otto Lehtipuu, Kari Prättälä och Arto Sulonen.
 Behovet av en metropolförvaltning. Den 6 april 2014Finansministeriet publicerade i tisdags ett pressmeddelande med rubriken "Två alternativa förslag till genomförande av metropolförvaltningen". Samma dag publicerades "halvtidsrapporten" "Metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportti". Metropolförvaltningen har naturligtvis diskuterats under den gångna veckan. Metropolförvaltningen upplevs som ett hot speciellt för de mindre kommunerna, men det är inte sagt att det blir någon metropolförvaltning, eftersom Helsingfors inte vill ha det. Åtminstone vill man inte inom Samlingspartiet i Helsingfors ha någon metropolförvaltning, fastän kommunminister Henna Virkkunen på tjänstens vägnar säger att den behövs. (Se "Kokoomuksen ministerit erimielisiä metropoli­hallinnon tarpeesta".) Ur Virkkunens synvinkel behövs metropolförvaltningen - eller hotet om en metropolförvaltning - kanske just för att skrämma mindre kommuner att gå samman. Virkkunen säger även i senaste nummer av Sipoon Sanomat att "Pienissä kunnissa kannattaa nyt ihan tosisaan etsiä niitä sopivimpiä liitoskumppaneita".

Sipoon Sanomat 3.4 2014

Jyrki Katainen meddelade igår att han inte ställer upp som kandidat i Samlingspartiets ordförandeval i sommar. Det är synd med tanke på denna blogg. Katainen hade i sin garderob ett Sibboskelett, som efter Katainens avgång som statsminister förlorar i betydelse. (Se t.ex. "Även Katainen var införstådd. Den 7 november 2007", "Samlingspartiets ledning. Den 10 maj 2008" och "Ansvarig minister. Den 28 september 2008".)