Kakan. Den 21 februari 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorven voi syödä ja säästää". Och en bakgrundsartikel med rubriken "Yllättävä yllätys". Tidningen har talat med några politiker, som åtminstone enligt Helsingin Sanomats tolkning anser att det är möjligt att både äta (av) kakan och ha den kvar. I bakgrundsartikeln är Helsingin Sanomat överraskad över att Forsstyrelsens förslag för en nationalpark kom som en överraskning. Jag citerar:


Esityksen yllätyksellisyyden asettaa outoon valoon se, että sekä asuinalueita että kansallispuistoa on suunniteltu vuosikausia.

Helsingin itälaajenemisesta on puhuttu pitkään, ja valtioneuvoston päätös Östersundomin pakkoliittämisestä syntyi jo 2007. Liitos tapahtui valitusten jälkeen vuonna 2009. Helsinki on koko ajan puhunut kymmenien tuhansien asukkaiden asuttamisesta metroyhteyden päähän.

Jo ennen liitosneuvotteluja luonnonsuojelujärjestöt varoittivat, ettei taajamarakentaminen sovi Sipoonkorven eteläosaan, ja että metroyhteys on huonosti harkittu.

Helsingfors stadsplaneringsnämnd har på föredragningslistan för sitt möte i tisdag ett ärende med rubriken "Esitys kaupunginhallitukselle kiinteistön ostamisesta Östersundomissa". Till föredragningslistan har bifogats bilagorna "Sijainti- ja kohdekartat" och "Helsingin Östersundomin maanomistuskartta".Den aktuella fastigheten Silasskog, som Helsingfors föreslås köpa, är 7,2 ha stort. Som motivering för markaffären ges att "Östersundomin kaavoituksen helpottamiseksi ja alueen toteutuksen varmistamiseksi kaupungin maaomaisuuden lisääminen keskeisillä kehittämisalueilla on perusteltua ja kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukaista." I Forsstyrelsen utredning om Sibbo storskog är det aktuella området emellertid markerat som en del av en "ekologisk korridor som bevaras obebyggd". Detta gäller samtliga fyra alternativ för Sibbostorskog, inklusive nollalternativet enligt vilken en nationalpark inte grundas. Som en motsvarande ekologisk korridor har Forsstyrelsen för övrigt även betecknat området i Västersundom i Vanda, där Helsingfors vill planera för över 10 000 invånare.
En liten lustig detalj i sammanhanget är att fastighetskontoret fotfarande använder sig av en karta där kommungränsen går längs Österledens gamla sträckning. Fastighetskontorets tolkning av statsrådets beslut har alltså inte varit det samma som lantmäteriverkets, fastän HFD i sitt avgörande undvek påståendet att gränsbeslutet var oklart. Kartan har visserligen kapats av vid det känsliga området och en ny röd gräns har klistrats på av användaren haapapet.Den påklistrade gränsen går emellertid att plocka bort