Borgå vill ha HELI. Den 9 juni 2012

Bbl 8.6 2012 s 7
I gårdagens nummer av Borgåbladet ingår en nyhet med rubriken "Borgå avstår inte från HELI-järnvägen". Nyheten baserar sig på förslaget till Borgås utlåtande över etapplandskapsplanen, "Utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland". I utlåtandet kan man bl.a. läsa följande:

Behandlingen och utredningarna av reserveringen för HELI-banan är bristfälliga. Spårtrafiken österut har inte utretts så att man samtidigt skulle beakta den regionala persontrafiken till huvudstadsregionen, rikets interna trafik, den internationella trafiken och godstrafiken. Man har inte undersökt alternativa sträckningar för HELI-banan som skulle gå runt Fazerila grundvattenområde eller som på ett nytt sätt skulle ha anpassats till markanvändningen i huvudstadsregionen. ...

Det framgår inte av utredningen om metron eller snabbspårvägen förlängs från Östersundom till Söderkulla, och om en banförbindelse dit byggs före år 2035. I utredningen har man inte bedömt metros eller snabbspårvagnens kapacitet, resetider eller kostnader. Däremot presenterar man med oklara motiveringer bedömningar av regionaltågtrafikens lönsamhet på HELI-banan och förnuftigheten av denna investering. ...

Lösningen i förslaget till landskapsplan kan tolkas så att kollektivtrafikens passagerare byter i Söderkulla till metron eller snabbspårvägen. Detta betyder att kollektivtrafikens restider mellan Borgå och Helsingfors blir oskäligt långa och servicenivån blir betydligt sämre.

Borgå stad anser att man vid utarbetandet av förslaget till landskapsplan inte tillräckligt har utrett kollektivtrafikens alternativ mot Borgå. Slopandet av reserveringen av HELI-banan grundar sig inte på tillräckliga utredningar och undersökningar, och man har inte tillräckligt utrett vilka konsekvenser slopandet har. Reserveringen för HELI-banan ska inte slopas i detta skede.

På Borgå stads webbplats publicerades i torsdagsen nyhet med rubriken "Stadens förtroendeorgan börjar behandla utlåtande om landskapsplan". I nyheten kan man läsa följande:

Från planförslaget framgår det inte heller hur kollektivtrafiken mellan Helsingfors och Borgå i framtiden sköts. Ska busspassagerarna från Borgå byta till snabbspårvägen eller metron redan i Söderkulla eller till metron i Östersundom? Lösningen är i alla fall alldeles för långsam för pendeltrafiken mellan Borgå och Helsingfors, och man har inte heller bedömt kostnaderna eller restiderna för de alternativa banorna, berättar Löytönen.

Borgå stad betonar i förslaget till utlåtande att reserveringen för HELI-banan som leder från Helsingfors direkt till Borgå inte får slopas, så som Nylands förbund föreslår. Man har inte utrett de olika alternativen för kollektivtrafiken mot Borgå tillräckligt och inte heller tillräckligt undersökt vilka konsekvenser slopandet av HELI-banan skulle ha.

– Mellan Borgå och Helsingfors behövs i alla fall på lång sikt också en spårförbindelse för pendel- och tätortstrafiken, konstaterar Löytönen.


http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/ls_2012-01_nopea_ratayhteys_web.pdfNämnden för allmänna ärenden i Helsingfors godkände på nämndens möte i tisdags ett utlåtande om etapplandskapsplanen. Utlåtandet innehåller ingenting om Östersundom, men i utlåtandet ingår följande sats:

Rakennusviraston mielestä Heli-radan korvaaminen uudella lentoaseman kautta kulkevalla nopealla raideyhteydellä on selkeä parannus, sillä näin vältyttäneen pohjoisen pääradan leventämiseltä.

Det här var ett intresant argument mot HELI-banan. Det är i första hand planerna på en metrolinje som står i vägen för HELI-banan, men för Helsingfors är det viktigare med en snabb järnvägsförbindelse till flygplatsen än med en förbindelse till Borgå. Att planera en järnväg som går via flygplatsen österut är ett sätt för Helsingfors att få statlig finansiering av en snabb förbindelse mellan Helsingfors och flygplatsen. Samtidigt kan den nya banan - Flygbanan - avlasta den nuvarande stambanan på avsnittet Helsingfors - Kervo, så att kapaciteten räcker till för lokaltrafiken, utan att banan behöver breddas.

Enligt utredningen "Nopea ratayhteys Helsingistä itään – selvitys maakuntakaavaehdotusta varten" går även de tänkta sträckningarna för Flygbanan genom grundvattenområden. (Se ovan.) Som en kuriositet kan det nämnas att Västerkullakilen på en karta i den aktuella utredningen inkluderats i "Sipoosta Helsinkinn v 2009 liitetty alue". Områdets gräns följer här Österledens gamla sträckning i enlighet med inrikesministeriets tolkning av statsrådets Sibbobeslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar