Natura-utredning. Den 17 mars 2013


Den 20 februari lämnade Pertti Salolainen i riksdagen ett skriftligt spörsmål angående den planerade jordlagringsplatsen mellan Landbo och Hältingträsk: Den egentliga frågan lyder "På vilket sätt tänker regeringen arbeta för att naturen kring Hältingträsk ska skyddas i framtida markanvändningslösningar?" I sitt svar daterat den 8 mars svarar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru följande:

I Östersundomområdet gäller den landskapsplan som utarbetats för det som tidigare var landskapet Östra Nyland och som styr de general- och detaljplaner som utarbetas för området. Landskapsplanen för Nyland håller på att revideras. Samtidigt är Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan för Östersundom anhängig. Miljöministeriet kommer vid fastställandet av de ovan nämnda planerna att bedöma deras lagenlighet.

Dess värre lär den gamla landskapsplanen gälla ett tag till. Nylands landskapsstyrelse samlas till ett extra möte den 20 mars för att behandla ett förslag om att lösgöra Östersundom och en del av södra Sibbo från etapplandskapsplanen. Förslaget att lämna bort Östersundom ingår inte i den preliminära föredragningslistan för landskapsfulmäktiges möte samma dag, så förslaget till ändring kommer i sista stund. Området som inte skulle ingå i landskapsplanen är ungefär det samma som området som Helsingfors i juni 2006 föreslog att skulle anslutas till huvudstaden.
Som motivering att lämna bort Östersundom från landskapsplanen anges följande:

Koska yhteisen yleiskaavan laadinnan aikataulu on pitkittynyt ja alueen tuleva maankäyttö on edelleen ratkaisematta, maakuntakaavaratkaisu jätetään tältä osin hyväksymättä ja asia palautetaan jatkovalmisteluun. Tällöin myöskään Ely-keskuksen lausuntoa alueen Natura-arvioinnista ei tässä vaiheessa tarvita.

Ely-centralens utlåtande lär ännu vänta på sig, men tidigare i veckan publicerades utredningen "Östersundomin yleiskaavaluonnoksen natura-arviointi". Här har man kommit till följande slutsats:


Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura-alueen osalta Östersundomin yhteisen yleiskaavan vaikutukset ilman lieventämistoimia heikentävät merkittävästi alueen eheyttä ja sen merkitystä Natura-alueverkostossa. Vaikka kaikki luvun 9.2.5 lieventämistoimet toteutetaan, ovat kaavan vaikutukset luonnontieteellisin perustein arvioituna merkittävät ja kaavan toteutuminen heikentää merkittävästi Natura-alueen eheyttä.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar