Folkomröstning om metropolstad 2017. Den 15 februar 2015

Helsingin Sanomat publicerade i torsdags en nyhet  med rubriken "Kokoomus kaataa metropolihankkeen – 'Synnyttäisi vain päällekkäistä hallintoa'". Fastän nyheten inte innehölll så mycket anmärkningsvärt nytt, väckte den starka reaktioner, inte minst som kommunminister Paula Risikko i en intervvju för Svenska Yle ännu ett par veckor tidigare sade att hon fortfarande försöker driva igenom en metropolförvaltning under den här regeringsperioden. (Se "Ministern har gett upp planen på en metropolstad", "Spiken i kistan. Den 1 februari 2015".)

HS 14.2.2015 s. A8 - A9


Helsingin Sanomat publicerade igår en artikel med rubriken "Vain demarit kaipaavat metropolia" Med metropoli syftar menar metropolförvaltning för hela Helsingforsregionen (14 - 16 kommuner). Visst vill Samlingspartiet, åtminstone i Helsingfors, ha en "metropol" i form av en metropolstad genom kommunsammanslagningar (4 - 5 kommuner). Frågan är om socialdemokraterna på riktigt vill ha en metropolförvaltning nu när metropolstaden inte längre är ett aktuellt hot. Kanske driver partiet på metropolförvaltningen därför att Samlingspartiet så starkt motsätter sig denna nya förvaltningsnivå. Socialdemokraterna kanske bara använder metropolförvaltningen för förhandlingar inom regeringen.

I den ovannämnda artikeln kan man även läsa följande:

[Lasse Männistön] mie­les­tään met­ro­po­li­kau­pun­gis­ta kan­nat­taa jär­jes­tää kan­sa­nää­nes­tys. Sel­lais­ta on eh­dot­ta­nut myös seu­dun kun­ta­ja­koa sel­vit­tä­nyt työ­ryh­mä. "Vuo­den 2017 kun­ta­vaa­leis­sa oli­si luon­te­vaa an­taa kun­ta­lais­ten sa­noa mie­li­pi­teen­sä", Män­nis­tö sa­noo. Hän us­koo, et­tä kun­ta­lai­set ovat val­miim­pia te­ke­mään pää­tök­siä kuin päät­tä­jät.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar