Språkfördelning. Den 28 december 2009


Enligt Helsingfors stads uppgifter bor det i inkorporeringsområdet (stordistriktet Östersundom) omkring 2 000 invånare, varav omkring 500 har svenska som modersmål. Det betyder att endast cirka 25 % av befolkningen i inkorporeringsområdet har svenska som modersmål jämfört med över 38 % i Sibbo. Enligt Sibbo kommuns uppgifter hade endast 22 % av invånarna i delområdet Itäsalmi/Östersundom svenska som modersmål 31.12.2006. Oberoende av hur det gått med inkorporeringen hade andelen finskspråkiga ökat ytterligare i området. Sfp i Sibbo borde därför rent matematiskt ha dragit fördel av en inkorporering. Av socioekonomiska skäl är partiets störts konkurrent, Samlingspartiet extra starkt representerat i området. Sfp: riksomfattande motstånd mot inkorporeringen kan åtminstone inte förklaras utgående från statistiken över språkfördelningen i det aktuella området.

Helsingfors stad upprätthåller en servicekarta, ur vilken man kan utläsa en mera detaljerad statistik över språkfördelningen i Helsingfors. För inkorporeringsområdets del kan man se språkfördelningen i fyra olika stadsdelar. Uppgifterna för Husö och Sundberg saknas, eftersom områdena har under 100 invånare. Störst är den svenskspråkiga befolkningens andel i stadsdelen eller delområdet Östersundom (inte att förväxla med stordistriktet Östersundom). Här är andelen svenskspråkiga 28,1 %. Björnsö kommer, trots den starka inflyttningen, inte långt efter: 27,2 %. Betydligt lägre är andelen svenskspråkiga i tillväxtområdet Landbo: 16,1 %. Kanske något överraskande är den svenskspråkiga befolkningens andel i Bäckängen praktiskt taget lika låg: 16,2 %. Området med den största andelen svenskspråkig befolkning i Helsingfors hittar vi inte i stordistriktet Östersundom. I Brunnsparken är andelen svenskspråkiga hela 36, 1 %. I Eira är den 21,5 %, i Ulriksborg 20,5 %, i Brändö 18,7 % och i Gardestaden söder om Södra Esplanaden är andelen svenskspråkiga 18,0 %.På servicekartan finns endast de finska namnen på Tusby och Kervo, men Sibbo står ovanför Sipoo, liksom svenskspråkiga namn på byar står ovanför de finskspråkiga på de områden som hör till Sibbo. Även Östersundom står ovanför Itäsalmi, medan Karhusaari står ovanför Björnsö. När skalan ändras byter namnen plats, fastän Helsingfors stad officiellt inte använder namnet Itäsalmi.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar