Lagförslag. Den 28 oktober 2010Miljöministerietr publicerade igår ett lagförslag till lag om Sibbos storskogs nationalpark samt regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Sibbo storskogs nationalpark,
"Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta". Här kan man bl.a. läsa följande:


Kansallispuiston lopullinen laajuus sekä Sipoonkorven – Östersundomin alueelle kaa-vaillun lisäasukasmäärän edellyttämät lähi-virkistysalueet osoitetaan ennen kaikkea Helsingin kaupungin liitosaluetta koskevassa yleiskaavassa sekä käynnissä olevassa Uudenmaan 2. vaihekaavassa. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvitettäväksi myös kansallis-puiston ja Östersundomin alueen Natura 2000-alueiden ja suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien sijainti ja laajuus. Myös maakunnallisen tai valtakunnallisen maisemanhoitoalueen muodostamiseen saattaisi olla edellytyksiä.Dessutom publicerade ministeriet meddelandet "Lagförslag om Sibbo storskogs nationalpark på remiss" ("Lakiehdotus Sipoonkorven kansallispuistoksi lausunnoille") och en karta över området som enligt lagförslaget skulle ingå i nationalparken. I lagförslaget refereras det faktisk till kartan, "som utgör bilaga till denna lag".

I pressmeddelandet kan man bl.a. läsa att "Det föreslås att nationalparkens slutliga omfattning ska utredas i samband med generalplanen för det område som inkorporerats av Helsingfors stad och den andra etapplanen för Nyland."

Ytterligare publicerade miljöministeriet igår dokumentet "Metsähallituksen Sipoonkorpi-selvityksestä saatujen lausuntojen tiivistelmät".Det aktuella lagförslaget kan jämföras med ett lagförslag om nationalpark från den 5 mars 2008. (Se "Lakialoite Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi" på Jacob Södermans webbplats.) Här talas det bl.a. om 2 700 hektar till skillnad från de 1 851 hektar som nämns i milöministeriets förslag till lag. Jag har på denna blogg skrivit otaliga inlägg om Sibbo storskog, speciellt i anknytning till inkorporeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar