Planeringsprinciper för Majvik och Granö. Den 9 oktober 2010

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en kort notis med rubriken "Gemensam plan diskuteras". Planläggningssektionen i Sibbo har på föredragningslistan för sitt möte i onsdag ett ärende med rubriken "Majvikin ja Granön saaren suunnitteluperiaatteet / Planeringsprinciper för Majvik och Granö". Utvecklingsdirektörens förslag lyder enligt följande:

Planläggningssektionen beslutar föreslå för kommunstyrelsen att man godkänner planeringsprinciperna för Majvik och Granö enligt bilaga 1/5 som styrande vid uppgörande av delgeneralplan för området.

Åsikter om planeringsprincipern samlas in i samband med att program för deltagande och bedömning är framlagt. Eventuella åsikter beaktas i samband med uppgörandet av planutkastet.

Det är skäl att notera att just utvecklingsdirektören, enligt förslaget, ingår i den grupp på tre personer, till vilken makten över planeringen av Östersundom med omnejd koncentreras. Det är även skäl att notera att initiativet till att ta med Majvik i den gemensamma generalplanen kommer från Sibbo. Månne inte "Sibbo" redan i detta skede mera eller mindre sammanfaller med utvecklingsdirektören.

Som "bakgrund" (tausta) kan man i föredragningslistan bl.a. läsa följande om Granö:

Kuten koko liitosalueen ja myös siihen liittyvien Majvikin ja Granön osalta Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa määritellyt maankäytön tavoitteet ovat osittain muuttuneet tapahtuneen alueliitoksen myötä. Merkittävin ristiriita Itä-Uudenmaan maakuntakaavan tavoitteiden kanssa tullee Granön saarelle mahdollisesti osoitettavan asuinrakentamisen kanssa.

Granön saaren merkitys yleisenä virkistysalueena tulee lähivuosina kasvamaan Sipoon asukasluvun kasvaessa ja Helsingin laajentaessa kaupunkirakennetta Östersundomin liitosalueelle. Sekä Sipoon että Helsingin alueella on, ja enenevässä määrin tulee olemaan, tarvetta paitsi julkiselle rannalle, myös venepaikoille ja veneiden talvisäilytysmahdollisuudelle. Granön saaren esteetön hyödyntäminen virkistysalueena ja veneilytoimintaa palvelevana satamana aiheuttaa tarpeen siltayhteyden tutkimiselle.

Att Majvik tas med i den gemensamma generalplanen kan motiveras med metroplanerna, i vilka ingår en eventuell station i "Majvik".En utredning om Majvikmetron skulle vara färdig nästa månad. Nu har man den 30 september emellertid uppdaterat Helsingfors stadsplaneringskontors förteckning över "kommande" utredningar, så att någon tidpunkt för när utredningarna skall vara färdiga inte längre uppges. Det förefaller troligt att man tagit lärdom av de tidigare metro- och snabbspårvägsutredningarna som var färdiga i början av året, men som man inte vill publicera innan stadsplaneringsnämnden godkänt metron som utgångspunkt för planeringen av Östersundom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar