Östersundom idrottsplatser. Den 6 oktober 2010


I gårdagens blogginlägg "Bildmaterial för pressen. Den 5 oktober 2010" noterade jag att Helsingfors stad i måndags publicerat bildmaterial från stordistriktet Östersundom. Bilderna har publicerats i en bildbank i anslutning till budgeten, eller kanske snarare stadsdirektörens budgetförslag. Ett par av bilderna från Östersundom ingår i publikationen "Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag". I det finskspråkiga sammandraget kan man i bildtexten till bilden ovan läsa följande:


Talosaaren kartanomiljööseen kuuluu kivilaituri. Liikuntavirasto suunnittelee uimapaikkaa Talosaaren kärkeen ja vanhan kivilaiturin kunnostamista venelaituriksi.

Detta torde vara Helsingfors stads första officiella information om den planerade badplatsen och bryggan på Husö. Den motsvarande svenska texten lycer enligt följande:

Till gårdsmiljön på Husö hör en stenbrygga. Idrottsverket planerar en badplats på Husöspetsen och upprustning av den gamla stenbryggan till småbåtsbrygga.


Påståendet att stenbryggan upprustas är en grov förvrängning av de aktuella planerna. Enligt planerna skall stenbryggan, som alltså enligt Helsingfors är en del av gårdsmiljön på Husö, begravas under en ny brygga.

I sammandraget av budgetförlaget kan man om planerna för Östersundom även läsa följande:


I Östersundom planeras en gemensam delgeneralplan för Helsingfors, Vanda och Sibbo och olika förlängningsalternativ för spårtrafiken. Det första byggprojektet, ombyggnaden av Björnsövägen till stadsgata, slutförs i början av år 2011.

Helsingfors stad har gjort ett stort nummer av ombyggnaden av Björnsövägen, kanske för att man inte åstadkommit så mycket mera i inkorporeringsområdet. Att man hävdar att Björnsövägen byggs om till stadsgata (kaupungin katu) är lite komiskt. En gata är enligt stadens definition en väg som förvaltas och underhålls av staden medan landsvägar undhålls av det statliga vägverket. Man bygger alltså inte om en väg till en gata. De facto har Björnsövägen byggts om så att vägen mera liknar en urban gata, men det beror på att det inte funnits rum för en skild cykleväg. Istället för en cykelväg har man alltså byggt en gång- och cykelled i form av en upphöjd trattoar. Motsvarande finskspråkiga text om Björnsövägen lyder enligt följande:


Östersundomissa suunnitellaan Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteistä yleiskaavaa ja raideliikenteen jatkamisvaihtoehtoja. Ensimmäisenä rakentamishankkeena Karhusaarentien perusparantaminen ja rakentaminen kaupungin kaduksi valmistuu alkuvuonna 2011.

I bildtexten i sammandraget omnämns så väl projektet på Husö som en idrottsplats i Landbo, men i brödtexten är planerna på "anläggande av idrottsplatser" mycket allmänt formulerade:
I Östersundom börjar projekt genomföras när den övriga planeringen av området medger detta.

Motsvarande finskspråkiga text:
Östersundomin alueella aloitetaan hankkeiden toteutus, kun se muun alueen suunnittelun edetessä on mahdollista.

Texten är kopierad från den senaste budgeten. När stadens övriga anläggningar som tagits med i budgeten är nogrannt preciserade och exakt utmarkerade på kartan har projekten i Östersundom knippats samman under rubriken "Östersundomin liikuntapaikat" (Östersundom idrottsplatser"). Man kan fråga sig om det inte var ett rent misstag att projektet på Husö kom med i form av bild och bildtext.
På kartan över "Betydande husbyggnads- och idrottsanläggningsprojekt år 2011" har kommungränsen kring inkorporeringsområdet förskjutits något norrut.
Det ser ut som om man velat dölja att gränsen följer Österledens gamla sträckning.
I den mnera omfattande oublikationen av stadsdirektörens förslag till budget för år 2011 kan man om Östersundom ytterligare läsa följande att "Ett geotekniskt planeringsobjekt inom markanvändningen med anknytning till spårnätet utgörs av alternativen för spårtrafik åt Östersundomhållet." ("Raideverkkoon liittyvä maankäytön geotekninen suunnittelukohde on Östersundomin suunnan raideliikennevaihtoehdot.")

I budgetförslaget kan man utterligare läsa att "Östersundomin liikuntapaikkojen suunnittelu ja toteutus – Östersundom, planering och anläggning av id tt l t" beviljas sammanlagt 2 miljoner euro, som under åren 2011-215 fördelas som 0,4 miljoner euro per år.


Bilden ovan är ur stadens bildmaterial för pressen.I dagens nummer av Borgåbladet ingår en mindre seriös konspiratorisk kolumn om hur annekteringsplutonerna infiltrerat sig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar