Stora detaljhandelsenheter. Den 10 juli 2012

I tre inlägg, "Behov av grönförbindelse. Den 7 juli 2012", "Vuosaaren sataman kehittämismahdollisuudet. Den 8 juli 2012" och "Även utan bindande beslut. Den 9 juli 2012" har jag behandlat Östersundomkommitténs utlåtande om förslaget till etapplandkspsplan för Nyland. Det finns ytterligare att kommentera i utlåtandet. Under rubriken "Kaupan ohjaus" kommer Östersundomkommittén med förslaget att "Maakuntakaavaan tulisi Porvarin alueen merkintöjä korjata siten, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia tilaa vaativia vähittäiskaupan suuryksikköjä." Förslaget motsvarar visionerna i utkastet till gemensam generalplan, men det är lite märkligt att man kör på med det helt inofficiella namnet "Porvari".

Östersundomkommittén vill alltså ha möjligheter för ett köpcentrum vid avtaget från Österleden till Ring III. Däremot uttrycker man lite överraskande önskemål om restriktioner för ett köpcentrum vid motorvägsavtaget till Knutersvägen. I ulåtandet påpekas följande:

Maakuntakaavaehdotuksessa Landbon liittymän tuntumaan Sakarinmäen metroaseman lähelle (ES2) voidaan maakuntakaavaehdotuksen mukaan sijoittaa merkitykseltään seudullinen tilaa vaativan vähittäis-kaupan suuryksikkö. Tällaisen yksikön sijoittaminen Östersundomin (Landbon) liittymän tuntumaan johtaisi muualla katuverkon varressa sijoittuvan vähittäiskaupan toimintaedellytysten heikkenemiseen.

Vidare säger man att "Sakarinmäessa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikkö-merkintään liittyvä ajoitusmääräys on tarpeellinen." Jag har i inlägget "Kritik mot stor detaljhandelsenhet i Östersundom. Den 11 juni 2012" noterat att Sibbo uttryckt kritik mot möjligheterna till en stor detaljhandelsenhet i det aktuella området. I Sibbos ulåtande noteras det att en allt för stor detaljhandelsenhet skulle skada södra Sibbo, men Östersundomkommitténm nöjer sig med att här föreslå att "Sakarinmäen ja Landbo/Ultunan katuvarsien kaupallisen menestymisen takia tulee seudullisten palveluiden laatuvalikoimaa rajoittaa".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar