Utkast till delgeneralplaner. Den 11 januari 2014

Sibbo kommun publicerade i fredags en kungörelse med rubriken "G18 förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs läggs fram på nytt, G22 utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och G19 förslaget till gemensam generalplan för Östersundom läggs fram". I webbversionen av kungörelsen hänvisas till webbplatsen "Yhteinen Östersundom", men det aktuella planförslaget hittas inte här. Webbplatsens svenska sidor har inte uppdaterats på ett par år. Anmärkningar mot förslaget till gemensam generalplanen för Östersundom, som även berör Majvik och Granö, skall vara framme i Helsingfors stads registratorskontor senast den 4 mars.
Det är inte bara planeringen av Majvik och Granö som koordineras i Helsingfors. Det samma verkar gälla "Sibbesborg". Utkastet för delgeneralplan för Sibbesborg (utan Eriksnäs) omfattar även områden väster om Sibbo å. Här saknar utkastet till delgeneralplan stöd i landskapsplanen, eftersom "Östtersundoms område", som i detta sammanhang sträcker sig från Västersundom till Sibbo å, lämnades bort från etapplandskapsplan 2 för Nyland. Landskapsstyrelsen för Nylands förbund skall på ett extraordinärt möte på måndag behandla ett förslag till en komplettering av etapplandskapsplan 2, men förslaget till delgeneralplan, som borde styras av landskapsplanen, är offentligt framlagd från och med samma dag. Det skulle knappast vara möjligt utan ett intimt samarbete med Helsingfors.

Frågan är för vem "Sibbesborg" (inklusive Eriksnäs) egentligen planeras. På webbplatsen "Sibbesborg" kan man man läsa att "Sibbesborg är ett storskaligt projekt som ... syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt". För det första ligger det aktuella området åtminstone än så länge utanför huvudstadsregionen. Städerna i huvudstadsregionen har inget behov av tillväxt i Helsingforsregionens kranskommuner, dit Sibbo hör. Tvärtom uppfattas flyttningsrörelsen till kranskommunerna som ett stort problem. Istället vill man i Helsingfors koncentrera tillväxten till metropolområdets kärnområde. Någon gång i framtiden kommer gränsen för tillväxt inom den nuvarande huvudstadsregionen kanske att komma emot, men det är ingalunda nödvändigt att stadsstrukturen växer just längs Sibbos sydkust. I stället borde tillväxten ske längs spårvägförbindelser som redan existerar. Eftersom reserveringen för HELI-banan tagits bort från landskapsplanen, förutsätter "Sibbesborg" en förlängning av metrolinjen. Det är osannolikt att metrolinjen inom en överskådlig framtid ens förlängs till Östersundom, men om så skulle ske har Sibbo inte ekonomiska resurser att bygga en metrolinje från Östersundom till Sibbo å. I Helsingfors räknar man nog med att södra Sibbo kommer att vara en del  av Helsingfors den dag "Sibbesborg" börjar byggas. I Sibbo anses tillväxtstrategin vara nödvändig för att Sibbo skall kunna förbli en självständig kommun, men i Helsingfors uppfattas projektet Sibbesborg som ett skäl till  att ansluta hela södra Sibbo till huvudstaden. (Jfr "Nourish! Den 17 januari 2012".)

Eriksnäs skall få  en egen delgeneralplan, men området planeras som en del av "Sibbesborg". Utan det storskaliga projektet Sibbesborg skulle de massiva planerna för Eriksnäs inte godkännas. Dess värre riskerar Eriksnäs bli ett isolerat område med dåliga förbindelser till övriga Sibbo och det närbelägna Söderkulla, men med god motorvägsförbindelse till Helsingfors.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar