Årsberättelse. Den 27 mars 2016

Mitt senaste blogginlägg publicerade jag för för fyra veckor sedan. I inlägget skriver jag att jag för att spara tid framöver kommer att publicera blogginlägg endast en gång i månaden. Tid har jag sparat, men egentligen har det inte funnits något nytt att rapportera, varken om några kommunreformer eller om planeringen av Östersundom. Att utvecklingen av Östersundom helt stannat upp framgår även ur "Årsberättelse 2015 för Helsingfors stadsplaneringskontor". Jag återger här  det avsnitt som berör Östersundom:

ÖSTERSUNDOM-PROJEKTI
Östersundom-projektin keskeiset tehtävät vuonna 2015 ovat olleet Östersundomin yhteinen yleiskaava ja Karhusaaren kaavarunko. Lisäksi on jatkettu yhteistyötä cleantech-elinkeinotoiminnan edistämiseksi Östersundomin alueen toteuttamisessa.
Östersundomiin laaditaan kuntien yhteistä yleiskaavaa yhteistyössä Vantaan ja Sipoon kanssa. Alueelle suunnitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa pientalovaltaista kaupunginosaa n. 70 000 asukkaalle. Yhteistyötä tehdään myös Uudenmaan liiton kanssa, joka on valmistellut samanaikaisesti Östersundomin alueen 2. vaihemaakuntakaavaa.
Yleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville keväällä 2015. Kaavaehdotuksessa yhdyskuntarakenteen ja asuntotuotannon tavoitteita on sovitettu yhteen alueen luontoarvojen kanssa. Valmistelun loppuvaiheessa kävi ilmeiseksi, että Natura-alueen tiettyjen lintulajien suojelutarpeet eivät ole sovitettavissa yhteen kaavoituksen muiden tavoitteiden kanssa. Kaavaehdotuksessa merkittävän haitan kynnyksen arvioidaan ylittyvän kolmen lintulajin osalta.
Kaavaratkaisua on kehitetty edelleen kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella.
Natura-alueiden suojelukysymysten ratkaiseminen edellyttää joko merkittäviä muutoksia suunnitelmaan tai luonnonsuojelulaissa mainittua poikkeamismenettelyä suojelusta. Työ on keskittynyt erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen suunnitteluun ja suunnitelmien arviointiin. Ensisijaisena tavoitteena on hyvä, toteuttamiskelpoinen kokonaisuus, joka on myös Naturan kannalta hyväksyttävissä.
Karhusaaren kaavarunko hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa maaliskuussa 2015. Kaavarunko on osayleiskaavatasoinen Karhusaaren kokonaissuunnitelma, joka ohjaa tulevia asemakaavan muutoksia.
Jatkossa käynnistetään maanomistajien hakemuksien pohjalta ensivaiheessa sellaisia asemakaavan muutoksia, jotka mahdollistavat alueen vähäisen lisärakentamisen, mutta eivät edellytä kaupungilta suuria investointeja.
Östersundomin suunnittelussa on tavoitteena ilmastonmuutoksen hillitseminen, hiilineutraali kaupunkirakenne sekä vihreä talouskasvu. Vuonna 2015 käynnistettiin yhteistyössä kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön ja elinkeino-osaston sekä Sitran kanssa Östersundomin ympäristötavoitteiden määrittely.
Yhdessä alueen avaintoimijoiden kanssa laadittu Östersundomin Smart&Clean -visio ja -ohjelma luo pohjan tulevalle suunnittelu- ja kehitystyölle.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar