Metropolstad. Den 8 juni 2014


I tisdags publicerades ett utkast till förslag till kommunsammanslagningar i Helsingforsregionen, "Metropolutredningen: Särskild utredning om kommunindelningen för 9 kommuner på metropolområdet - Preliminära riktlinjer för en framtida metropolstad". Här föreslår kommunindelningsutredarna Mikko Pukkinen, Cay Sevón och Matti Vatilo Sibbo, södra Tusby och huvudstadsregionens fyra  städer slås samman till en "metropolstad". Förslaget baserar sig på "Metropoli meille kaikille: Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset" från februari 2014 (se "Samarbetsvilja. Den 10 mars 2013" ), men det finns även väsentliga skillnader mellan det nya förslaget och förslagen från ifjol.

I utredningen från 2013 fanns det två alternativ: Enligt det första förslaget skulle Kyrkslätt och Grankulla anslutas till Esbo, Kervo och södra Tusby anslutas till Vanda, medan Sibbo ensamt skulle till Helsingfors. Enligt det andra förslaget skulle de fyra städerna i huvudstadsregionen tillsammans med Kyrkslätt och Sibbo gå samman och bilda en enda kommun. Det senare förslaget ansågs dock inte realistiskt, eftersom beslutsfattarna i Esbo inte går med på det. I själva verket sade kommunminister Henna Virkkunen redan år 2011 att Esbo och Helsingfors inte går samman, eftersom Esbo inte går med på det.
Det nya förslaget som Pukkinen, Sevón och Vatilo kommer med är en kombination av de två ovannämnda förslagen från år 2013. I själva verket motsvarar det det närmast andra förslaget, men Kyrkslätt har bytt bort södra Tusby. Frågan är varför utredarna lägger fram ett förslag som inte  anses realistiskt. Förklaringen torde vara att Esbo kan lämnas bort i den slutliga framställningen, som skall läggas fram på hösten. Denna möjlighet har utredarna redan antytt och det torde förklara varför Kyrkslätt inte tagits med.
I torsdags sände Yle fem en extra lång sändning av Obs debatt, som denna gång handlade om metropolstaden. I diskussionen deltog även Cay Sevón, som kom med några häpnadsväckande påståenden. Sevón hävdade att valet att ta med Sibbo men inte Kyrkslätt baserar sig på objektiva kriterier, som handlar om pendling och användning av tjänster, men i verkligheten är pendlingen från Sibbo till huvudstadsregionen inte större än från Kyrkslätt. Från Sibbo pendlar man ju även österut. Till saken hör att det i Förvaltningsutskottets betänkande 11/2013 rd heter att pendlingen inte skall vara ett kriterium för kommunsammanslagningar i metropolområdet (se "Itäinen Helsinki. Den 7 juli 2013"):

Av kommunstrukturpropositionen framgår att de utredningsgrunder som avser själva försörjningsgraden i fråga om arbetsplatser samt pendling och samhällsstruktur inte är avsedda att tilllämpas inom metropolområden. I stället ska de fjorton kommunerna i metropolområdet med stöd av den föreslagna lagen utreda en sammanslagning på områden där det finns ett stort behov av en enhetligare samhällsstruktur på grund av en gemensam central tätort och trycket på att den ska växa.
År 2006 motiverades inkorporeringen av sydvästra Sibbo med att Sibbo var orienterat mot Borgå. (Se t.ex. "Olika tolkningsmöjligheter. Den 7 januari 2007".) Nu kommer kommunindelningsutredarna i sin rapport inte med några andra motiveringar till att ansluta Sibbo med "metropolstaden" än att "Sibbo orienterar sig på många sätt mot Helsingfors och Vanda."

Det "objektiva kriteriet" att ta med Sibbo i metropolstaden är alltså att "Sibbo orienterar sig på många sätt mot Helsingfors och Vanda." Den verkliga skälet torde vara att det finns ett tryck på att låta Helsinginfors igen växa österut, då det inte går att inkorporera Esbo med Helsingfors.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar