Kritik mot förslag till landskapsplan. Den 27 augusti 2007

Nylands miljövårdsdistrikt har gett ett utlåtande över förslaget till landskapsplan för Östra Nyland. Utlåtandet innehåller en del intressanta synpunkter angående sydvästra Sibbo. Jag citerar ur utlåtandet:

Maakuntakehdotuksessa on Västerskogin alueella osoitettu MU-aluetta myös sellaiselle alueelle, joka on jo huomattavalta osin rakennnettua ja soveltuu lisäksi mainiosti täydennysrakentamisen kohteeksi.

Yleisemmin Västerskogin alueen ongelma on se, että se käsittää jo nyt kohtalaisen intensiivisesti hajarakennettuja, liikenteellisesti erinomaisessa paikassa sijaitsevia, hyvin voimakkaaseenkin täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita. Ne on kaavaehdotuksessa esitetty vain rakentamisen reservialueina, vaikka samaan aikaan on esitetty ensisijaisiksi asutuksen laajenemisalueiksi tarkoitukseen huonmattavasti heikommin soveltuvia, täysin koskemattomia alueita esimerkiksi Hältingträskin ja Östersundomin alueilta. Kaavaehdotusta tulisi tältä osin korjata priorisoimalla rakentamisalueena Västerskogia. Tällä voidaan samalla tukea Söderkulla-Västerskogin edelleen kehittymistä Sipoon kunnan toisena kuntakeskuksena. Samalla voidaan edistää Itä-Uudenmaan aluerakenteen kehittymistä tasapainoisempaan suuntaan verrattuna siihen, että asutusta keskitettäisiin Östersundomiin.
...

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaavaa laadittaessa on rakentamiseen tähtäävien kaavavarausten osalta selvitettävä maaperän rakennuskelpoisuus. Erityisen tärkeäksi tämä seikka nousee esimerkiksi rakennusolosuhteiltaan selkeästi keskivertoa hankalamman Lounais-Sipoon osalta. Kaavaselostus ei sisällä mainintaa tällaisen selvityksen olemassaolosta tai esitettyjen taajama-aluevarausten perustumisesta sellaiseen.

Hältingträskin alueelle esitetty taajama-alue sijoittuu alueelle, joka sekä luonto- ja virkistysarvojensa sekä maaperäominaisuuksiensa ja topografiansa vuoksi on tarkoitukseen sopimaton. Alue on lisäksi pääosin lainvoimaisen seutukaavan virkistysaluetta. Maakunnallisten tai seudullisten virkistysalueiden esittäminen seutukaavassa perustuu nimenomaan tarpeelle pitää alueet virkistyskäytössä estämällä niiden rakentaminen. Uutta maakuntakaavaa laadittaessa näitä varauksia ei voida poistaa, ellei perustellusti voida esittää, ettei alue ole nykyisin merkittävässä virkistyskäytössä tai ettei sitä lähitulevaisuudessa tarvita sellaiseen. Alueelle on juuri tehty usean kunnan ja muun toimijatahon yhteistyönä mittavat ulkoilureittisuunnitelmat ja se on nykyiselläänkin erittäin vilkkaassa virkistyskäytössä, joten edellä esitetyn kaltaisesta tilanteesta ei voi olla kyse. Näillä perusteilla varaus tulee
poistaa.

Det torde vara uppenbart att föerslaget till landskapsplan för sydvästra Sibbos del utgår från Sibbos utkast till generalplan, som i sin tur är anpassad efter Helsingfors inofficiella visioner för området. Miljövårdsdistriktets kritik av förslaget till landskapsplan träffar således även Helsingfors och kommunindelningsutredarens syn på användningen av området. En intressant detalj är att statsminister Matti Vanhanen i åtminstone ett par sammanhang betecknat området öster om Myllyniemis förlag som "asuttuja kyläalueita, joihin oli vaikea kuvitella uusia asuinalueita". Helsingfors och Vanhanens visioner av bebyggelse i sydvästra Sibbo har föga med ökad sammanhållning av samhällsstrukturen att skaffa. I sin utredning har Pekka Myllyniemi inte alls utrett områdets lämplighet för bebyggelse. Det enda som har utretts är var Helsingfors äger mark. Då Vanhanen betecknar den Helsingforsägda marken som "färdig tomtmark" ger han en helt felaktig bild av omtrådet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar