Effektiv markanvändning på Husö. Den 12 september 2010


Vid utredningen av alternativ för östmetron undersöktes först sex olika alternativ. I den nu publicerade utredningen utredningen "Itämetron esiselvitys" finns de sex alternativa metrolinjerna utritade på kartor daterade 09.09.09 där även den tänkta respektive markanvändningen markerats. Av kartorna ovan framgår att alternativet 6, en linje från Norsdjö, förutsätter eller möjliggör en betydligt effektivare exploatering av Sundberg (Kärr) och Husö än alternativet 2, en linje från Mellungsbacka. Dessutom kan man notera att man kombinerat linjen från Nordsjö hamn med en förlängning av Mellungsbackametron till Västersundom.
Norsdjöalternativet visade sig så attraktivt att man beslöt sig för att istället för att, enligt uppdraget, närmare undersöka endast två av alternativen valde att med en tillägsbunget på 18 300 euro även undrsöka närmare Norsjöalternativet.I den aktuella utredningen finns således en mera detaljerad karta daterad 12.10.09 även med alternativet 6 eller nu egentligen version 6.1.


På kartorna som är en dryg månad nyare än de föregående har markanvändningen något preciseras, men istället skiljer sig markeringarna t.ex. för alternativen 2 och 6 (2.1 och 6.1.) mindre från varandra. En viss skillnad kan man dock se när det gäller Sundsberg (Salmenkalio), som exploateras effektivare enligt Nordsjöalternativet. Det kan även noteras att Västersundom (Länsisalmi) metrostation här har flyttat söderut till samma plats som i Mellungsbackaalternativet ( 2 och 2.1)


Nordsjöalternativet har emellertid uppenbara brister. Avståndet från Nordsjö till Sundsberg är långt och en metrostation i Västersundom, där Helsingfors äger mark, skulle förutsätta en förlängning av två linjer. Alternativet är i själva verket föga trovärdigt. Varför skulle man dra en lång och dyr tunnel från Nordsjö till Sundsvberg när samma nytta för markanvändningen kan uppnås med ett betydligt kortare banavsnitt från Västersundom till Sundsberg? Dessutom skulle avsnittet från Mellungsbacka och Västersundom bekostas av Vanda samtidigt som den gränsöverskridande metrolinjen skulle bli ett regionalt projekt, som motiverar statlig finansiering.Man kom således att gå in för en kombination av alternativen 2.1. och 6.1, dvs alternativet 2.2. (mutkametro). Det är detta alternativ som man stannat för och som (tillsammans med det ca 100 miljoner euro billigare alternativet 2.1.) närmare presenteras i den publicerade utredningen. Sträckningen för alternativet 2.2 har således ritats ut på en karta där markeringen av markanvändningen ytterligare uppdaterats och preciserats. Speciellt kan man notera den effektiva exploateringen av Kärr och Husö.
Jag har i tidigare inlägg (se bl.a. "Östersundomin selvitykset. Den 30 augusti 2010") noterat att Osmo Soinvaara trodde att mutkametro och de exakta platserna för metrostationerna inte finns med i den nu publicerade utredningen. En möjlig förklaring till Soininvaaras märkliga misförstånd är att det är planeringen av markanvändningen som uppdaterats och att det är markeringarna av markanvändningen som är föråldrad i metroutredningen, som daterats 5.2.2010. Att dessa markeringar antyder bilden av en karta som syns på ett fotografi med ledaren för Östersundoms områdesbyggprojekt Ari Karjalainen, som publicerats med artikeln "Östersundom – kaupunki luonnossa, luonto kaupungissa" på Ekonomi- och planeringscentralens webbplats. Metroalternativet 2.2, som finns med på kartan, visar åtminstone att fotografiet är av ett relativt nytt datum. Fotografiet torde vara från augusti.


Någon förklaring till markeringarna finns naturligtvis inte, men vissa markeringar kan man räkna ut. De svarta fläckarna betecknar färdigt utbyggda områden. Gula områden torde stå för utfyllnadsbebyggelse eller glesare bebyggda villaområden. Här finns i så falk stora nya bostadsområden norr om motorvägen, men man har frångått den effektiva exploateringen av Björnsö, där Helsingfors stad inte just äger mark. De röda områdena torde stå för hög byggnadseffektivitet. Speciellt anmärkningsvärda är de mörkröda områdena längs stränderna på Husö. Här tycks man även ha skapat nya stränder genom att bygga en kanal. Förebilden torde finnas i Solvik i Nordsjö. Dess värre gränsar de tänkta bostadsområdena på Husö till Natura 2000-områden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar