Hinder för en utvidgning. Den 23 december 2007

Vid presskonferensen efter statsrådets gränsbeslut den 28 juni ställdes ett flertal frågor som ordförandena för de fyra regeringspartierna inte kunde besvara. Vid presskonferensen citerade statsminister Matti Vanhanen inledningvis föredragande tjänstemannen Arto Sulonens motiveringar enligt vilken "siirrettäväksi esitetyt alueet tulevat olemaan yhdyskuntarakenteellisesti kiinteä osa Helsinkiä". Den första frågan vid presskonferensen gällde just påståendet om att området kommer att vara en integrerad del av Helsingfors. Frågeställaren undrade hur detta är möjligt då åkrarna som hör till Vanda ligger mellan Helsingfors och området som enligt statrådets beslut skulle anslutas till Helsingfors. Frågeställaren påtalade här även förslaget till generalplanen för Vanda. Vanhanen försökte med att "om Helsingfors bygger metronförbindelse", men han måste medge att man i arbetet med generalplanen inte tagit hänsyn till allting som berör ändringen i kommunindelningen. Den eventuella metrolinjen (som inte finns utritad i generalplanen) skulle gå ett par kilometer över åkrar som enligt statrådets beslut förblir en del Vanda. En dylik förbindelse kan knappast anes uppfylla kommunindelningslagens krav på områdets enhetlighet.

Tanken på att Vanda i sin generalplan borde ha skapat möjligheter för Helsingfors att inkorporera delar av Sibbo är märklig, men Helsingfors har faktiskt upprepade gånger ställt dylika krav på generalplanen, dock utan större framgång. Med landskapsplanen och landskapsöversikten för Nyland har Helsingfors haft större framgång. Helsingfors har även lyckats få Nylands förbund att upprepa Helsingfors krav på generalplanen och utvecklingsbilden för Vanda. Vid landskapsstyrelsemötet den 22 september 2003 beslöt man att ge följande utlåtande om utvecklingsbilden:

Kehityskuvassa ei kuitenkaan ole tarkasteltu mahdollisesta metron jatkamisesta Sipooseen aiheutuvaa pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja ja seudullisen keskusverkon laajenemista Kaakkois-Vantaan tuntumassa. Koska aihe on kuitenkin huomioitu yleiskaavan tavoitteet -osassa Länsimäki-Länsisalmi -alueen selvitystarpeena, on seudullisten tavoitteiden huomioon ottaminen Vantaan yleiskaavan tarkistuksessa turvattu riittävästi myös näiltä osin.

I blogginlägget "Alternativa planer för Västersundom. Den 30 december 2006" har jag inte noterat att man gjort en liten ändring i förslaget till utlåtande, men ändringen är obetydlig. Att styrelsemedlem Pekka Myllyniemi stälde sig bakom utlåtandet torde det inte råda någon tvivel om, för det var vid samma möte som Myllyniemi föreslog att landskapsstyrelsen i sitt utlåtande inkluderar satsen "Maakuntahallituksen mielestä sisäasiainministeriön on pikaisesti selvitettävä maakuntien yhdistämistä ja Sipoon siirtämistä Helsingin seutukuntaan." (Se "Bevismaterial. Den 5 december 2006".) I "Vantaan maankäytön kehityskuva ja yleiskaavan tavoitteet" från den 24 november 2003 har förutom metrolinjen från Mellungsbacka till Håkansböle även den alternativa linjen från Mellungsbacka till Östersundom tagits med, fastän hela Västersundom är markerat som grönområde. Å andra sidan är Västersundom även markerat som ett av tio utredningsområden. (Se bilden ovan.) I utvecklingsbilden från 2003 heter det dock om detta utvecklingsområde följande:

Helsinki-Sipoo-Porvoo aluerakenneselvityksessä tutkitaan kuntien yhteistyönä Helsingin seudun kaukaisen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Vantaan kaupungin ei tässä yleiskaavatyössä ole tarpeen muuttaa Länsimäen tai Länsisalmen maankäyttöä.

Trots att landskapsstyrelsen för Nylands förbund 2004 krävde att "Västerkullakilen" görs till utredningsområde, togs markeringen senare bort. I ett utlåtande från 2005 konstaterade Helsingfors följande om Västersundom:

Alue oli merkitty Vantaan maankäytön kehityskuvassa yhdeksi suunnitelman selvitysalueeksi. Nyt on selvitysaluemerkinnästä luovuttu, koska selvitykset katsottaneen tehdyiksi.

I den tidigare i veckan godkända generalplanen för Vanda är Västersundom alltså inget utredningsområde, fastän Helsingfors krävt att området markeras som utredningsområde och inte som grönområde. I utlåtandet från 2005 skriver Helsingfors följande:

Oikeusvaikutteisen yleiskaavan laajat virkistysaluemerkinnät merkitsevät käytännössä pääkaupunkiseudun itäisen kasvusuunnan kestävään kehitykseen perustuvan laajenemisen estymistä.

Efter att Vanda godkänt generalplanen bör utvidgningen av huvudstadsregionen österut alltså i praktiken vara förhindrad, åtminstone om man vill motivera utvidgningen med ekologiska argument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar