Delgeneralplan. Den 15 oktober 2009


Helsingfors stadsplaneringsnämnd skall på sitt möte idag behandla ett ärende med rubriken "Lausunto valtuuston toivomusponteen Sipoonkorven kaavoittamisesta luonnonsuojelualueeksi". I föredragningslistan noteras det inledningsvis att "Sipoonkorpi-käsite on aluerajaukseltaan määrittelemätön." Att begreppet Sipoonkorpi skulle vara obestämt försöker man motivera genom att påstå att man ibland med benämningen syftar på ett snävare område än hela det sammanhängande skogsområdet. Istället för att notera att Östra Nylands förbund gett en definition av området enligt vilken Storskogens södra gräns går vid Borgåleden, påpekar man att "Uudenmaan liiton maakuntahallituksen perustaman Sipoonkorpi II työryhmän loppuraportissa vuodelta 2004 todettiin Porvoon moottoritien pohjoispuolinen vyöhyke muutospainealueeksi, johon kohdentuu rakentamispaineita."


I föredragningslistan låter man förstå att gränserna för Sibbo


Kuntien yhteinen osayleiskaava laaditaan Sipoon kunnasta Helsinkiin vuoden 2009 alussa liitetylle alueelle sekä yhteistyössä Vantaan ja mahdollisesti Sipoon kanssa liitosalueeseen liittyville lähialueille. Yhteisen yleiskaavan tulisi valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä ja siinä ratkaistaan Sipoonkorven maankäytön pääpiirteet yleiskaavaalueella.


Jag trodde att det redan var klart att Sibbo kommun skulle delta i delgeneralplanen. Helsingfpors stadsplaneringskontor hävdar på en sida från den 18 september att "Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet Länsisalmi, Länsimäki ja Granö eivät ole Helsinkiä, mutta kuuluvat yhteiseen osayleiskaava-alueeseen." Påståendet stöd av en karta i Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" från september. (Uppe till vänster.) Även i presentationen "Karhusaari-ilta 10.2.2009 esitys" från februari (?) finns en karta över ett område för en gemensam delgeneralplan, som även skulle innefatta områden som hör till Vanda och Sibbo. Ingendera kartan inkluderar dock områden norr om inkorporeringsområdet.


Jag har redan tidigare påpekat skillnader i de två föreslagna områdena för en gemensam delgeneralplan. Enligt det äldre förslaget går gränsen vid motorvägen i Västersundom, medan det nyare förslaget även inkluderar ett områden norr om motorvägen vid Gjutans. Dessutom har områden öster om Immersbyvägen tagits med i det äldre föslaget, så att området för den gemensamma delgeneralplanen motsvarar det område som Helsingfors krävde våren 2006. På kartan med det äldre förslaget finns en liten detalj som antyder på att kartan med utritade gränser och fäörgade områden är från år 2008. Gränsen mellan Helsingfors och Vanda går här, i enlighet med HFD:s avgörande, längs Österledens gamla sträckning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar