Karhusaaren suunnitteluperiaatteet. Den 5 oktober 2009


Helsingfors stadsplaneringsnämnd har på föredragningslistan för mötet nästa torsdag ett ärende med rubriken "Karhusaaren suunnitteluperiaatteet". Stadsplaneingskontoret har redan en tid annonserat ut att ärendet skall tas upp på mötet den 8 oktober. I föredragningslistan ingår därtill ett ärende med rubriken "Karhusaarentietä koskeva asemakaavan muutosehdotus (nro 11930)". I och för sig finns det praktiska skäl att börja med Björnsö, men det är betecknande att Helsingfors börjar planeringen av inkorporeringsområdet med det område där de största ekonomiska fördelarna finns att söka. Björnsö hänger minsann inte samman med den övriga stadsstrukturen i Helsingfors, som man hävdat att bör utvidgas österut. Som bilaga till föredragningslistan ingår bl.a. rapporten "Karhusaaren suunnitteluperiaatteet" (pdf) på 23 sidor. Bilden nedan visar en sida ur dokumentet.
Invid skärgårdsmiljön ovan skall Björnsö centrum byggas enligt förslaget i föredragningslistan. Förslaget lyder i sin helhet enligt följande:


Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Karhusaaren
suunnitteluperiaatteet seuraavasti:

1. Karhusaaren asukaslukutavoitteena pidetään 2500 - 4000 asukasta.
2. Karhusaari on luonteeltaan pientalokaupunkia. Rakennukset ovat I - III kerroksisia. Tonttien rakentamistehokkuudet ovat vähintään et=0.3 joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Jo rakennetut tontit voidaan jakaa ja sallia useampiasuntoiset rakennukset. Uusilla rakentamisalueilla tavoitteellinen alin tonttitehokkuus on et= 0.4.
3. Rantaviivasta vähintään 50 % on julkisessa käytössä.
4. Karhusaaren keskustaa kehitetään saaren itärannalle Winbergin sataman tuntumaan.
5. Karhusaarentietä kehitetään saaren pääkatuna.
6. Saaren katuverkossa varaudutaan vähintään toiseen siltaan mantereelle.


En del av bildmaterialet i den ovannämnda rapporten återfinns i dokumentet "Karhusaari-ilta 10.2.2009 esitys" (pdf), som stadsplaneringskontoret publicerat redan den 25 september. Detta gäller bl.a. bilden nedan. Det finns skäl att återkomma även till detta dokument.
Hufvudstadsbladet har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "Egendomstvist kan ge Sibbo ett kommunhus".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar