Arkiverat: kommunreformen. Den 24 juli 2009

nyckelord: kommunreformen


Redan namnet kommun- och servicestrukturreformen (KSSR) avspeglar en oenighet som rådde inom regeringen Vanhanen 1. Hannes Manninen och Centern ville reformera servicestrukturen och bevara kommunstrukturen, medan socialdemokraterna ville reformera kommunstrukturen och bevara servicestrukturerna. Inte minst med tanke på att Finland skulle fungera som EU-ordförandeland andra halvan av år 2006 var ministrarna i nyckelposition piskade att uppnå enighet för att undvika en regeringskris. Annekteringen av sydvästra Sibbo och en omtolkning av kommunindelningslagen var det pris som Manninen och Centern måste betala för att kunna genomdriva reformen utan desto större följder för kommunstrukturen. Priset var för Manninen och Centern på sätt och vis lågt, eftersom man gjorde Sibbo och Helsingfors till undantag. Det största priset torde i själva verket betalas av högsta förvaltningsdomstolen, som var pressat att ta ett beslut som skada domstolens trovärdighet.


Kopplingen mellan lösningen på Sibbofrågan och överenskommelsen om KSSR-ramlagen torde vara uppenbar för dem som följt med denna blogg, även om det tog ett tag innan sammanhangen klarnade för mig själv. När Sibbofrågan diskuterades under första halvåret 2006 var det en självklarhet att frågan anknöts till KSSR. Efter Helsingfors initiativ i juni, som i själva verket togs på initiativ av vissa ministrar, lyckades man framställa Sibbofrågan som en helt separat fråga, trots att de centrala förhandlarna var de samma och förhandlingsresultaten uppnåddes samtidigt. Att medierna inte påtalat kopplingen är i sig högst anmärkningsvärt. Fallet Sibbo berättar en hel del om politiken, rättsväsendet och journalistiken i Finland.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar