Naturligt utvidgningsområde. Den 25 augusti 2009


Helsingfors fastighetsnämnd hade på föredragningslistan för sitt möte den 18 augusti ett utlåtande över utkastet till landskapsöversikt för Nylands förbund. Deadline för utlåtande var den 19 augusti, men ändå bordlades ärendet. Förslaget till utlåtande innehåller några intressanta rader:


Uudenmaan mielekkään ja tasapainoisen kehittämisen kannalta visioon olisi syytä sisällyttää tavoite yhdistää Uudenmaan- ja Itä-Uudenmaan maakuntaliitot.

Yhdyskuntarakenteen strategisten valintojen selittelytekstin osalta on esitetty nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja pidättäytymistä uusien alueiden rakentamisesta. Tältä osin on syytä korostaa, että Helsingin Östersundomin - Vantaan Länsimäen rakentamista ei tule pitää uuden alueen avaamisena vaan Vuosaaren-Mellunkylän alueiden luontaisina laajentumisalueina.


Borde alltså landskapsöversikten enligt fastighetsförbundet inkludera en vision om en sammanslagning av landskapsförbunden...? Kanske ännu märkligare är förslaget att betona att Östersundom inte är ett nytt område. Naturligtvis är Östersundom, med undantag av planläggningsområdet Landbo-Björnsö, ett nytt bostadsområde. Östersundom hänger inte samman med bostadsområden i övriga Helsingfors. I landskapsplanen för Nylands förbund gränsar Nordsjö och Mellungsby i öster till ett grönområde. Här av kunde man ur utkastet till landskapsöversikt dra slutsatsen att Östersundom inte bör planeras som ett nytt område för bostadsbebyggelse. Men se, Östersundom utgör en del av helheten Östersundom-Västerkulla, som i sin tur gränsar till Mellungsby. Därmed blir även Östersundom en del av ett "naturligt utvidgningsområde för områdena Nordsjö-Mellungsbacka". Vilken sofistikerad argumentation!


Helsingfors stadsstyrelse behandlade på sitt möte den 17 augusti ett förslag av köp av ett par fastigheter i Korsnäs vid den nya Sibbogränsen. I motiveringarna till köpet heter det bl.a. enligt följande:


Kiinteistöt muodostavat noin 2,4 hehtaarinkokoisen yhtenäisen kokonaisuuden Östersundomin kehittämisen kannalta tärkeällä Korsnäsin ranta-vyöhykkeellä, jossa Helsingin kaupungin maanomistus toistaiseksi on vähäistä. Kiinteistöt sijaitsevat kuitenkin Helsingin kaupungin omistaman laajan yhtenäisen alueen läheisyydessä, sen eteläpuolella.


Se här en utvidgning av bostadsområdena i Mellungsby-Nordsjö!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar