Det handlar inte bara om Sibbo. Den 26 oktober 2008


Inför kommunalvalet har Vasabladet haft sin egen valmaskin. De tio första frågor i valmaskinen är specifika för de enskilda kommunerna, medan de tio övriga frågorna är allmänna frågor som ställts till samtliga kandidater från de femton kommunerna i Österbotten. En av de allmänna frågorna lyder "För att större kommuner ska kunna utvecklas i samma takt som andra jämförbara kommuner i landet borde de få annektera delar av en mindre kommun, även mot den lilla kommunens vilja." Tyvärr går det inte för en utomstående som jag att snabbt göre upp en statistik över kandidaternas svar, men Vasabladet har redan gjort det angående den ovannämnda frågan. Den 7 eller 8 oktober publicerade tidningen en ledarartikel med rubriken "Valkandidaterna fusionsrädda". Jag citerar ur ledaren:

>>Då är det samlade kandidatfältet mer överens om att en större kommun inte borde få tvångsannektera delar av en mindre kommun. Hela 87 procent av de 590 svarande kandidaterna i valmaskinen tar helt eller delvis avstånd från en tvångsannektering.
Här är det givetvis Sibbo som spökar, kandidaterna vill inte se en uppföljning i Österbotten.<<

Svenska folkpartiets enhetliga stöd för Sibbo i den aktuella tvisten torde långt handla om en på finlandssvenskt håll allmän rädsla för att Sibbo skall bli ett prejudikat. Att Sibbo dessutom hör till partiets maktsfär har här naturligtvis även betydelse. Det är lättare att se orättvisor när man själv är offer. Yle (Uutiset) publicerade den 10 oktober en artikel med rubriken "RKP:n liberaalit kasvot". Yle hade bl.a. talat med österbottningen Ulla-Maj Wideroos, som är gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Jag citerar ur artikeln:

>>RKP:n valtapiiriin kuuluneen Sipoon maiden kaappaaminen pääkaupungin tarpeisiin jätti kiviä kenkiin.

- Sipoon tapaus on meille vielä hankala ja vaikea sulattaa ja ymmärtää, että väkisin viedään yhden kunnan alueita vastoin kunnan tahtoa. Sipoo ei ollut mitenkään huonossa kunnossa. En sano, että Helsinki on huonossa kunnossa, mutta en ymmärrä niitä perusteluja, minkä takia Helsinki tarvitsi Sipoon alueita. Se on kyllä jäänyt jotenkin kaivamaan, Wideroos sanoo.<<

Medan SDP, Samlingspartiet och De gröna gärna skulle ge rum för annekteringar mot berörda kommuners vilja har så väl Centern som Sfp kategoriskt tagit avstånd från tvångssammanslagningar. I Sibbofrågan har Centern och Sibbo dock representerat olika linjer. Centern i Helsingfors har ovillkorligen tagit ställning för en inkorporering, medan Sfp:s representanter i Helsingfors stadsfullmäktige enhälligt varit mot en inkorporering. På riksplanet har Centern varit splittrad i frågan, men även Mari Kiviniemi och Matti Vanhanen har framhållit att Sibbo inte är ett prejudikat att ta efter.

Efter HFD:s beslut i fallet Sibbo i januari har kommunministern upprepade gånger betonat att Sibbo var ett specialfall. Intressant är det att notera att Sfp:s partiordförande Stefan Wallin, trots sin konstitutionella bakgrund, i Sfp:s pressmeddelande och ställningstagande "Tvångsannektering kränker rättsuppfattningen" från den 17 januari ställde sig till dem som betonade att HFD:s beslut inte får tolkas som ett prejudikat. (Se "Part i målet. Den 23 juni 2008".) Jag citerar ur meddelandet:

>>Högsta förvaltningsdomstolen skriver själv i sin motivering att Sibbo-beslutet var ett specialfall och detta bör stå fast. Det är viktigt att nya liknande situationer inte uppstår eftersom det ytterligare skulle skada medborgarnas tilltro till demokrati och rättsstaten.<<

Speciellt professor Kaarlo Tuori har kritiserat uppfattningen att Sibbo inte skulle vara ett (juridiskt) prejudikat. (Se "Frågor större än en korvkiosk. Den 17 februari 2008".) Tuori gjorde i sin artikel "'Sipoo-päätös rikkoi itsehallintoa vastaan'" i Helsingin Sanomat fallet Sibbo till en fråga större än bara en enskild kommun eller "korvkiosk". Rent politiskt kan Wallin vara nöjd om Sibbo inte blir ett prejudikat att ta efter, men på det principiella planet är det inte minst särbehandlingen av Sibbo som gör avgörandet i det aktuella fallet till ett justitiemord, som kränker rättsuppfattningen. När jag för över två år sedan började följa med fallet Sibbo på min blogg var det i första hand sympatierna för min gamla hemkommun som motiverade mig att skriva. Speciellt sedan högsta förvaltningsdomstolens avgörande i frågan är det främst de juridiska och rättsfilosofiska aspekterna som engagerar mig. Även om jag i den aktuella tvisten om ersättning känner ett uppriktigt bekymmer för Sibbo, så bekymrar jag mig långt mera över att maktfördelningen inte fungerar i Finland. Här handlar det inte bara om en enskild kommun, utan om Finland som ett rättssamhälle.

När det gäller tvångssammanslagningar av hela kommuner krävs det entydigt lagstiftning för att en inkorporering skall kunna kan ske emot enskilda kommuners vilja. Riksdagen, den lagstiftarende makten, kan här inte helt förbigås, vilket är bra med tanke på maktfördelningen. Lika väl används hotet om tvångssammanslagning som ett medel att kränka den kommunala självstyrelsen. Sibbo utgör här ett varnande exempel.

Alla är inte övertygade om att Sfp i tillräcklig mån har stött Sibbo. Hufvudstadsbladet har idag publicerat en insändare där Bo Holmberg kritiserar Sfp på flera punkter. Han hävdar bl.a. att det var Sfp som - mot folkets vilja - drev på en sammanslagning av Ekenäs, Karis och Pojo och här motsatte sig en folkomröstning. Jag citerar:

>>Martina Harms-Aalto betonar (Hbl 18.10) vikten av en demokratisk process då det gäller kommunfusioner och fördömer en hård maktutövning. Hon fördömer även övriga partier och uppger att sfp är det enda som från gräsrot till ledning stöder demokratin i kommunfusioner. Hennes ord låter bra om de blott skulle ha någon förankring i verkligheten. ...

Vad den råa tvångsannekteringen av västra Sibbo beträffar hukade sfp kraftigt i regeringen och krävde bland annat inte att det skulle utföras en grundlig rättsundersökning genom att tillsätta en kunnig utredningsman med gedigen erfarenhet av nationell och internationell rättsutövning.<<

Hufvudstadsbladet har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "Blivande Helsingforsbor röstade".


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar