Snabbspårvägsförbindelse istället för metro? Den 7 oktober 2008


I dagens Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kaukojunaliikenteelle pohditaan oikorataa lentoaseman alitse". Kartorna ovan har publicerats i sambad med artikeln. Ur kartorna liksom ur själva artikeln framgår det att man överväger att dra HELI-banan genom tunnel via Helsingfors-Vanda flygplats och vidare via Kervo, Nickby och Kullo till Borgå. Jag har precenterat detta alternaiv tidigare i inläggen "Östbanan kolliderar med östmetron. Den 18 maj 2008" och "Guldmedaljer. Den 12 juni 2008". Att järnvägen till Borgå och vidare österut skulle gå via Nickby är i sig ingen dum idé. Så väl Gamla Borgåvägen som den gamla järnvägen till Borgå går genom Nickby. I artikeln i Helsingin Sanomat heter det att den gamla reserveringen för HELI-banan är problematisk, eftersom den går genom ett grundvattenområde vid Fazers fabrik i Vanda (Fazerila), men jag undrar om inte den största utmaningen är att HELI-banan kolliderar med Sibbometron. Eller snarere att en HELI-bana enligt den existerande reserveringen gör Sibbometron överflödig.

Att Sibbometron alls någonsin byggs är dock högst osäkert. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår även en artikel med rubriken "Itämetron jatko käsittelyyn vielä ennen joulua". Jag citerar ur artikeln:

>>Helsinki aikoo aloittaa Sipoon liitosalueiden suunnitteluperiaatteiden käsittelyn vielä ennen vuodenvaihdetta. "Yksi periaatteista koskee metron jatkamista itään. Myös pikaraitiotievaihtoehto selvitetään", toteaa Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen.

Suunnittelussa varaudutaan raiteiden jatkamiseen ainakin Söderkullaan. "Julkisuudessa on tosin ollut tietoja, että Sipoo ei haluaisi metroa Söderkullaan", Poutanen muistuttaa. <<

Liksom jag föreslagit i inläggen "Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008" och "Trojansk häst. Den 29 september 2008" utreder man alltså en snabbspårvägsförbindelse som att alternativ till Sibbometron. Att det finns alternativ till Sibbometro framgår även ur det svar som stadsstyrelsens representant i stadsplaneringsnämnden, Risto Rautava (saml) gett på Hlsingin Sanomats valmaskin. Rautava säger här om planeringe av sydvästra Sibbo att "Alue on saatava raideliikenteen piiriin, ja silloin alueelle on saatava riittävästi asukkaita että esimerkiksi metron tai muun raideliikenteen rakentaminen tulee mahdolliseksi". Visst skulle en snabbspårvägsförbindelse vara mycket vettigare än en metrolinje, men denna förbindelse skulle kanppast börja i Mellungsbacka, utan i Östra Centrum, varifrån det är tio kilometer till Östersundom. Det hade minsann inte behövts någon inkorporering för att man skulle kunna dra en snabbspårvägsförbindelse längs Österleden. Om det inte blir någon metrolinje österut, så kan väl Helsingfors alltid skylla på att "Sibbo inte vill ha metro till Söderkulla".

I dagens Borgåblad ingår en text med rubriken "Bäst att Helsingfors hyr skola och daghem". Det är kommustyrelseordförande Christel Liljeström som tycker att Sibbo skall hyra ut byggnader till Helsingfors under en eventuell rättsprocess. Borgåbladet berättar vidare att kommunstyrelsen i Sibbo idag skall behandla de strandade förhandlingarna med Helsingfors. Det lär vara möjligt att man redan nu besluter att föra ärendet vidare till förvaltningsdomstolen, eftersom förhandlingarna på tjänstemannanivå avslutats och politikerna i Helsingfors inte visat vilja att försöka nå en kompromiss. I föredragningslistan lyder kommundirektörens förslag endast "Kommunstyrelsen diskuterar frågan samt tar ställning till fortsatta åtgärder."

Kommunstyrelseordförande Christel Liljeström har idag på förmiddagen skrivit ett blogginlägg under rubriken "Kuntaministeri vaalikiertueella". Liljeström skriver att hon trots allt ännu försöker hitta alternativ till en rättsprocess, eftersom hennes fötroende för juridiska tolkningar försvagats. Hon frågar sig "mikä antaisi meille varmuutta että oikeus tällä kertaa käsittelee asiaa juridisin perustein eikä poliittisin?"

Idag på eftermiddagen har åtminstone Helsingin sanomat, aamulehti, Iltalehti och MTV3 publicerat FNB:s notis med rubriken "Kiviniemi haluaa selvittää pian pääkaupungin kuntaliitoksen". Enligt notisen säger sig kommunminister mari Kiviniemi genast vara beredd att låta göra en utredning om en sammaslagning av städerna i huvudstadsregionen. Kiviniemi säger därtill att man bör gå vidare i sammanslagningen, ifall fördelarna visar sig vara klara och invånarna ger grönt ljus. En utredning förutsätter enligt Kiviniemi dock att alla huvudstadsregionens kommuner är med, eftersom en ensidig utredning skulle upplevas som ett "Sibbofall". Jag citerar:

>>Kiviniemi kuitenkin korosti, että selvitystyössä on kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien oltava vapaaehtoisesti mukana: yksipuolinen selvittäminen koetaan Sipoo-tapaukseksi.

Osa Sipoosta liitetään vuodenvaihteessa Helsinkiin ns. pakkoliitoksella. Kiviniemi sanoi uskovansa, että kuntavaalien jälkeen uudet valtuustot ovat keskustelun kypsyttäminä valmiita selvityksen tekoon.<<

MTV3 har tillsamman med den ovanciterade notisen publicerat en nyhet med rubriken "Suurliitos ei saa kannatusta pk-seudulla". Enligt MTV3:s nyhetstext motsätter sig två tredje delar av Esboborna en sammanslagning. Även en majoritet av invånarna i Helsingfors är emot en sammanslagning, vilket kanske är mera överraskande.

Efter kommunstyrelsemötet i Sibbo har Christel Liljeström skrivit ett blogginlägg med rubriken "Kerran vielä…". Kommunstyrelsen beslöt att göra ännu ett försök att få Helsingfors stadsstyrelsemedlemmar att diskutera frågan om ersättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar