Medborgarinflytande och kommunal demokrati. Den 23 oktober 2008


Centern i Helsingfors består till en del av centerpartistiska tjänstemän och partianställda med rötter i centerdominierade orter. Ett typexempel är kommunminister Mari Kiviniemi, som 2004-2005 var statsminister Matti Vanhanens ekonomipolitiska rådgivare. Numera har statsministern en ekonomipolitisk rådgivare vid namn Mika Rossi. Rossi var fram till 2003 kommundirektör i Kyyjärvi, tio mil öster om Seinäjoki. År 2003 flyttade Rossi till kommunavdelningen vid inrikesministeriet för att leda ett projekt om medborgarinflytande. Tjänsten besattes utan ansökningsförfarande. Perioden 1.1. 2004 - 30.9 2006 var Rossi projektchef för "Projektet för utvecklande av den kommunala demokratin" vid inrikesministeriet. Rossi lämnade det ovannämnda projektet tre månader i förtid för att i egenskap av konsultativ tjänsteman från och med den 1 oktober 2006 tillsammans med bl.a. Arto Sulonen och Kari Prättälä ingå i ett sekretariat med uppgift att biträda kommun- och servicestrukturgruppen. Sedan i februari i år är Rossi statsministerns ekonomipolitiska rådgivare.


Rossis namn har under hösten hittats på Helsingin Sanomats diskussionsspalter. Här ett exempel på ett inlägg från den 22 september:


Kuntajakolaki ei anna kovin selkeitä eväitä tässä asiassa, eikä vastaavia ennakkotapauksia ole. Luultavasti Helsingin kaupunki ja Sipoon kunta ratkaisevat asian oikeudessa, jolloin selviää korvausten taso. Sipoon osakuntaliitos oli järkevä ja pääkaupunkiseudun kannalta merkittävä ratkaisu. Neuvotteluhaarukka osapuolilla on niin leveä, että jumppaamista asia varmasti vaatii. Ratkaisu löytynee perinteisellä kirkko keskelle kylää mentaliteetilla ja kaikki voivat kokea saavuttaneensa kohtuullisen lopputuloksen. Helsingin kaupunki osoittanee vastuunsa uusia helsinkiläisiä kohtaan ja pitää huolta alueen palveluiden ripeästä kehittämisestä. Alueelle tulee rakentaa väljästi. luontosuhde säilyttäen kerros-, rivi- ja omakotitaloja.


Rossis diskussionsinlägg brukar stämma överens med Kiviniemis och Vanhanens åsikter, så inlägget ovan torde väl motsvara de ansvariga centerministrarnas linje i frågan. Emedan Rossi ställer upp i kommunalvalet, har han sedan september även skrivit blogg. Nedan ett smakprov på ett inlägg . Rubriken är "Tuloksellista metropolipolitiikkaa".


Keskustaa moititaan usein Helsingin ja pääkaupunkiseudun unohtamisesta. Pääkaupunkiseudun kunnalliset päättäjätkin ovat monella suulla todenneet menneinä vuosina, että valtiovallalla on ollut suurempi tarve kehittää Suomen muita alueita Helsingin seudun kustannuksella. Tällä hetkellä metropolipolitiikkaa toteutetaan Keskustan johdolla vakuuttavin tuloksin. Matti Vanhasen I ja II hallituksen ohjelmien yksi selkeä painopiste on ollut Helsingin seudun metropolialueen kehittäminen. Hallituksen nelivuotiskauden 2008-2011 aikana toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa metropolipolitiikkaa, jossa lähtökohtaisesti tuodaan esille Helsingin seudun erityisyys ja merkitys. Esimerkiksi Helsingin seudun kilpailukyvyn ja tasapainoisen kehityksen tukeminen tunnustetaan olevan koko maan tulevan kehityksen kannalta oleellista. Miettikää myös ratkaisuja, joita on tehty keskustavetoisessa hallituksessa: Sipoon alueliitos Helsinkiin, Espoon metro, Kehärata, Aalto -yliopisto yms.


Med "Helsingin seudun kilpailukyvyn ja tasapainoisen kehityksen tukeminen" syftar Rossi uppenbart på den aktuella inkorporeringen, som motiverades med dess betydelse för hela landet. Rossis övriga exempel på metropolpolitiska "lösningar" som gjorts av den centerledda regeringen är lika så intressanta. De är samtliga resultat av Helsingforspolitikers påtryckningar, fastän projekten i högsta grad även berör Helsingfors grannkommuner. Att regeringen här gett efter för påtryckningar är närmast ett bevis på statsministerns svaga ställning. Angående inkorporeringen torde Rossi vara väl insatt i hur det hela gått till. I sin Sibboutredning skriver Pekka Myllyniemi följande:


Utredningsarbetet har genomförts som s.k. distansarbete vid inrikesministeriets kommunavdelning. Utredaren har fått gediget stöd från avdelningens tjänstemän. Jag vill framföra mitt tack till överinspektör Suvi Savolainen, konsultative tjänstemannen Mika Rossi, regeringsrådet Arto Sulonen, ...


Att regeringsrådet Arto Sulonen inte bara hjälpt Myllyniemi med utredningen, utan även i egenskap av beredande tjänsteman gjort sitt bästa för att dölja bristerna i utredningen, har jag i flera inlägg redogjort på denna blogg. Angående överinspektör Suvi Savolainen, så var det i hennes mapp på inrikesministeriet som Helsingfors förvaltningscentrals opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken" hittades. Det är främst denna utredning som Myllyniemi plagierat i sin rapport. Namnet Mika Rossi torde jag däremot inte tidigare ha nämnt på denna blogg. Eftersom Rossi tillsammans med Savolainen var kommunindelningsutredarens kontaktperson vid inrikesministeriet sände jag Rossi följande e-postmeddelande den 2 oktober 2006:


Till kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis kontaktpersoner

Undertecknad önskar informera utredaren om en samling artiklar på adressen http://www.wadenstrom.net/sibbo.htm . Ett urval av texterna torde även publiceras på papper.

Ralf Wadenstrom, Helsingfors


Följande dag fick jag svar:


Tack för den här informationen.

Mika Rossi Neuvotteleva virkamies Sisäasiainministeriö Kuntaosasto


Huruvida Myllyniemi eller Rossi läst min blogg vet jag inte. Vad jag däremot med säkerhet vet är att Helsingfors i oktober 2006 inte bara sände den färdiga utredningen till Myllyniemis kontaktpersoner, utan även ett antal kartor. Det är troligt att även kartan med kommunindelningsutredarens förslag till ändring i kommunindelningen har sänts Myllyniemi via hans kontaktpersoner på kommunavdelningen vid inrikesministeriet (numera vid finansministeriet).


För övrigt har vem som helst rätt att kräva att få ta del av de aktuella dokumenten. Man behöver inte ens uppge sitt namn. En tjänsteman som vägrar ge ut dokumenten gör sig skyldig till tjänstefel.


Banförvaltningscentralen har idag publicerat utredningen "Helsinki–Pietari-rautatie-yhteyden kehittäminen". Jag torde återkomma.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar